Vin­od­la­re i Skå­ne vill börja med gårds­för­sälj­ning för att ut­veckla sina fö­re­tag. Foto: TT

Gårds­för­sälj­ning ger lands­bygds­ut­veck­ling

I tors­dags, på Folk­nyk­ter­hetens Dag, sam­lades sex av nord­väst­ra Skå­nes vin­gårdar på Arilds Vin­gård för att pre­sen­tera sina nya viner.
På sam­ma gång fanns lo­kala pro­du­center av livs­me­del på plats; bär och sylter, to­mater, spar­ris, kött, ho­nung med mera. Det var en gläd­je­fylld folk­fest och de mån­ga hund­ra be­sö­ka­rna fick prova lo­kal­pro­du­ce­rade viner, vars kva­li­tet säl­lan ti­digare hade skådats.

Så lä­ser man i Skånska Dagbladet, Cen­ter­par­ti­ets kan­ske vik­tigaste dags­tid­ning, lik­som i Norra Skå­ne och La­holms Tidning, på fre­dagen ett in­lägg av Yng­ve Su­nes­son som går sti­ck i stäv mot Cen­terns åsikter om gårds­för­sälj­ning och lands­bygds­ut­veck­ling.
Man tar sig för pan­nan. ”Vad skall man med fi­en­der till om man har så­dana vänner?”
Det Su­nes­son är upp­rörd över är att Skå­nes folk­häl­so­be­redning ny­li­gen hade sagt ja till att testa en be­gränsad för­säljning av des­sa pro­dukter. Det­ta ef­ter ini­tia­tiv av Liberalerna i Skå­ne.

Sve­ri­ge är det enda land i EU som inte tillåter gårds­för­sälj­ning av vin. Svenska vin­bön­der är dis­kri­mi­nerade efter­som vi är den enda ka­te­go­ri som inte får lov att av­yttra de pro­dukter vi själva till­verkar från våra gårdar. Där­med mis­sar sam­häl­let ar­bets­till­fäl­len och den stora po­ten­ti­al som be­söks­när­ingen in­ne­bär.
I de flesta eu­ro­pe­iska länder, till och med i Dan­mark, är just vin­tu­rismen en be­tydande in­täkts­käl­la.

Mot­stån­da­rna till gårds­för­sälj­ning ältar sam­ma gam­la ar­gu­ment. Om vi tillåter den yt­terst li­lla för­säljning som skul­le ske från svens­ka vin­gårdar, så skul­le EU ta bort Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol (som de facto är ett un­dan­tag).
Men det­ta är fel! Som EU-par­la­men­ta­ri­kern Chri­stof­fer Fjell­ner för flera år se­dan kon­sta­terade i en frå­ga till EU-kom­mis­sionen. Svaret var att vi myc­ket väl kan in­fö­ra gårds­för­sälj­ning och ändå ha kvar de­talj­han­dels­mo­no­polet. Frå­gan skall av­göras av den svens­ka riks­dagen och inte av EU me­nade man.

Till och med Norge har börjat lätta på re­glerna och tillåter nu­me­ra för­säljning av al­ko­hol­hal­tiga drycker gjorda på bär och frukt från nors­ka gårdar. Var­för skall det vara så svårt att åt­min­sto­ne få prova gårds­för­sälj­ning i Sve­ri­ge?
I som­mar re­ser ett par av bygdens vin­gårdar till­sam­mans med po­li­ti­ker från Hö­ga­näs kom­mun till Al­me­da­len för att för­söka på­verka opi­ni­onen.
Vi kommer ald­rig att ge oss och vet att gårds­för­sälj­ning en dag kommer att bli tillå­ten även i Sve­ri­ge.

Det­ta är näm­li­gen inte en folk­häl­so­frå­ga, utan en frå­ga om när­ings­po­li­tik och lands­bygds­ut­veck­ling. Nå­got som Cen­ter­par­ti­et ti­digare all­tid om­huldat.
Svar di­rekt:

Sär­skilt upp­rörd är jag inte över Li­be­ralernas ini­tia­tiv som fick folk­häl­so­be­redningens stöd, att ett be­gränsat för­sök med gårds­för­sälj­ning av vin skul­le få ske på nå­gra skåns­ka vin­gårdar.
Som jag skrev skul­le det knap­past ha nå­gon häl­so­po­li­tisk ef­fekt. Där­emot skul­le det kun­na ha viss po­si­tiv ef­fekt för tu­rism­fö­re­tagen.

Men pro­blemet, som själv­fal­let des­sa fö­re­tag inte be­höver ta an­svar för men som även an­sva­riga po­li­ti­ker gär­na blundar för, är att det skul­le kun­na rasera hela den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiken, som är fram­gångs­rik i för­hållande till alla jäm­för­bara länder ge­nom att de so­ci­ala och me­di­cinska pro­blem som är kopplade till al­ko­hol­an­vändningen är mi­ndre.

Di­lem­mat är ock­så att det, trots vad ex­em­pel­vis Chri­stof­fer Fjell­ner på­står, inte har nå­gon stör­re be­ty­del­se vad EU-kom­mis­sionen säger. Den har näm­li­gen in­get in­flytande över EU-dom­stolen, som är en helt själv­stän­dig in­sti­tu­tion som är över­ordnad alla an­dra inom EU, in­klu­si­ve den svens­ka riks­dagen.

Det är omöj­ligt att få ett för­hands­be­sked från EU-dom­stolen. Där­för är det omöj­ligt att för­ut­spå vad ett ex­pe­ri­ment med den svens­ka al­ko­hol- och so­ci­al­po­li­tiken skul­le leda till, oav­sett kom­mis­sionens ut­ta­lan­de, så länge det inte är in­skrivet i ett för­drag.
Och nå­gon fördragsmässigt un­dan­tag för Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol gick det inte att få i Sve­ri­ges med­lems­för­hand­lingar.

Där­för kan det inte ute­slutas att även en be­gränsad för­söks­verk­sam­het kan leda till att den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiken raseras. Det är inte an­svars­fullt att agera så.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss