Oj! Upp­stop­pade få­glar kan vara choc­kerande.
Pan­gea scen­konst upp­träder för barnen.
Pangea scenkonst visade ...
För­sko­le­barnen får när de sår lära sig bio­lo­gisk mång­fald.

För­sko­le­barn får Malmö att blomma

Mal­mö Mal­mö stad ar­ran­gerar Barnens träd­gård för 21:e gången. Det på­går i tre dagar i tre av stadens parker.
I år del­tar 1700 för­sko­le­barn.

Ar­ran­ge­manget Barnens träd­gård har i vec­kan bland an­nat ägt rum i Sannaparken i Lim­hamn.
Alla för­sko­lor i Mal­mö har kun­nat an­mäla sig för att del­ta.
Hu­vud­te­mat är växt­lig­het och blom­mor. Tanken är att barnen ska få vara med och göra fint i sin park.
– Barnen får lära sig re­spekt till allt le­van­de. Det­ta är ett pe­da­go­giskt sätt att göra nå­gon­ting väl­digt vik­tigt, ro­ligt. De får känna stolt­het för hur fint det blir i parken när de är med och plan­terar sam­ti­digt som de lär sig om hur växt­lig­het fun­gerar, säger Mia Hansson, pro­jekt­le­da­re för ar­ran­ge­manget.

Barnens träd­gård har ar­ran­gerats i 21 år, men det har hänt en del se­dan starten. Nu anordnas till­ställningen i tre parker to­talt och man har kopplat på fler ak­ti­vi­teter i år än ti­digare.
För­ut­om att barnen är med och sår en som­mar­äng, får barnen se fö­re­ställningen Blommade vänner av Pan­gea scen­konst, som handlar om pol­li­nering.
Vid en an­nan sta­tion i parken får barnen göra blom­slöjd av naturmaterial och vid yt­ter­ligare en an­nan sta­tion visar Skånes on­to­lo­giska fö­re­ning upp upp­stop­pade få­glar och be­rättar om dem.
Även Djupadals scout­kår är med och bjuder på fri­lufts­fika och pratar om eld.
– Om man inte pla­nerar blom­mor dör alla blom­mor. Och bin be­höver ock­så blom­mor, och blom­mor be­höver bin, säger Moa Sonnefrid, fyra år.

Dagens fråga

Kommer Storbritannien att lämna EU?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev