I Köpenhamn har cyklandet ökat med 84 procent medan biltransporterna minskat med 17 procent, pekar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på. Foto: TT

Be­gränsa bi­lismen i städerna

Sju par­tier i riks­dagen är över­ens om att tra­fikens ut­släpp av växt­hus­gaser ska minska med 70 pro­cent till 2030.
Tra­fiken i de större städerna står för näs­tan en tred­je­del av väg­trans­porternas kol­di­ox­id­ut­släpp. Om vi fo­ku­serar på att minska des­sa ut­släpp be­höver det var­ken bli svårt el­ler dyrt utan tvärt­om lön­samt, efter­som en mins­kning av bil­trans­porter och mängden av­gas­bilar i stora städer sam­ti­digt löser flera an­dra pro­blem.

Då­lig stads­luft och bul­ler orsakar idag enorma kost­nader och li­dan­den för män­ni­skor som får svårt att an­das el­ler drabbas av en för ti­dig död. Den samhällsekonomiska kost­naden för des­sa luft­för­o­re­ningar i Sve­ri­ge be­räknas en­ligt IVL till 42 mil­jarder kro­nor per. Den helt do­mi­ne­ran­de ex­po­neringen sker i tät­orter.
Det finns där­för starka folk­häl­so­skäl till att be­gränsa ut­släppen av kvä­ve­ox­ider och par­ti­klar med minskade kol­di­ox­id­ut­släpp som en po­si­tiv bi­ef­fekt.
Trans­port­sty­rel­sen fö­re­slår att kom­munerna får rätt att in­fö­ra nollutsläppszoner i delar av stads­rummet. Det kan leda till en ket­chup­ef­fekt för el­bussar, spår­vagnar och el­bilar. Att små zoner med tuffa krav kan sty­ra tek­nik­va­let av for­don vet vi re­dan. Un­der 2016 var över hälften av Taxi Stock­holms bilar bio­gas­bilar, vil­ket till största delen för­klaras av att det ger kortast vän­te­tid på Ar­lan­da, som in­rättat olika taxiköfiler.
Träng­sel­pro­blemen kan emel­ler­tid inte lösas av el­bilar. En bil som står still 95 pro­cent av sin livs­tid är för osmart för att passa in i den mo­derna staden.

Ett mo­dernt stads­rum präglas idag av god till­gäng­lig­het, skön­het, frisk luft och plats för mänsk­liga mö­ten.
Po­pu­la­ri­teten hos städer som Frei­burg, Bo­go­ta, Se­att­le, Mal­mö och Köpenhamn tyc­ks öka i takt med att gatu­ut­rym­met ger ökad plats för an­nat än bilar. I Köpenhamn har cyk­lan­det ökat med 84 pro­cent me­dan bil­trans­porterna minskat med 17 pro­cent un­der sam­ma tid.

Di­gi­ta­li­seringen och ny tek­niska in­no­va­tioner ger helt nya möj­lig­het att ut­veckla at­trak­tiva och smarta mo­bi­li­tets lös­ningar som inte bygger på pri­vat bi­lism. I Helsingfors har man ut­vecklat ett mo­bi­li­tets­kort som kopplar ihop kol­lek­tiva och pri­vata trans­port­lös­ningar med var­and­ra. Oslo är världens elbilstätaste stad och i Stock­holm på­går just nu ett pro­jekt som heter ABC 2.0 där bland an­dra Skans­ka och Sca­nia är med och ut­vecklar ett stads­dels­tänkande som går ut på att man inte ska be­höva bil inne i cent­rum alls. Upp­fin­nings­ri­ke­domen är stor och ge­nom att ta det mest in­no­va­tiva från våra nor­diska hu­vud­städer kan vi komma långt.
Ut­vecklingen av mo­derna och at­trak­tiva städer sker för att ge med­bor­ga­rna bätt­re livs­kva­li­tet. Att minska tra­fikens kol­di­ox­id­ut­släpp är där­för vare sig en upp­offring el­ler en kost­nad utan en bi­pro­dukt. Snacka om bil­lig kli­mat­po­li­tik.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss