Polisen är demokratins skydd

Har staten kon­troll över brotts­lig­heten? Nja, det bero på var du bor. Det finns en trend i väst­världen att fär­re blir ut­satta vålds­brott. Vi blir fred­ligare och slår mer säl­lan till an­dra. I Sve­ri­ge kan vi titta på ut­vecklingen 2006-2015.
I Skåne var det 2015 16,9 pro­cent som var ut­satta för brott mot en­skild per­son (miss­han­del, hot sex­u­al­brott, rån el­ler tra­kas­se­rier). Det är inte en ned­gång se­dan 2006 då det var 16.1 pro­cent. I Sve­ri­ge är de brotts­ut­satta, en­ligt de­fi­ni­tionen ovan, 13,3 pro­cent har inte hel­ler minskat un­der tio år.

Det po­si­tiva är att ut­satta för egen­doms­brott är läg­re. Det be­ror bl a på att allt­fler bilar har sä­kra lås. I Skåne är det dock fler än i ri­ket som blir ut­satta för des­sa brott un­der ett år. Det är sam­ti­digt långt fär­re i Norr­land som blir ut­satta för brott mot en­skild per­son jäm­fö­rt med Skåne el­ler Stock­holm. Staten inte kan ga­ran­tera alla i hela landet lik­vär­dig trygg­het. I nor­ra Sve­ri­ge är det var ti­on­de som de senaste tre åren är otrygga el­ler av­står från att gå ut. I Skåne län är var femte vux­en otrygg.
Sve­ri­ge är jäm­fö­rt med de flesta an­dra länder ett bra och tryggt land att bo i. Men den om­or­ga­ni­sa­tion av po­lisen som al­li­ansen drev ige­nom leder inte till snara re­sul­tat utan till minskad ef­fek­ti­vi­tet och in­terna kon­flikter, sam­ti­digt som gäng­brotts­lig­heten i stor­städerna är full­stän­digt oac­cep­ta­bel.
Be­folkningen är de­lad i sin syn på in­vandring, brotts­lig­het och trygg­het. Po­lis­in­spek­tör Peter Spring­a­re i Örebro skriver på Face­book om sin syn på brott. Jag för­svarar Spring­a­res rätt att yttra sig om jobbet. Det gör att all­män­heten kan bilda sig en egen upp­fattning om po­lisens ar­be­te och hur vissa po­liser tänker.

Po­lis­mi­nis­ter Ygeman är klok som hän­visar Spring­a­res even­tu­ella re­gel­överträdelser till po­lisen egna ut­red­ningar. En sak kan sägas om vad Spring­a­re har skrivit: ”Mitt mo­tiv är just det­ta att för­söka göra Sve­ri­ge bätt­re att leva och ut­vecklas i för alla, både in­födda ”svenskar” och in­vand­ra­re. Och där­i­ge­nom ock­så för­inta alla de väns­ter­ex­trema jour­na­lister som för­pestar de­batten med sina ab­norma agen­dor.” Oav­sett Spring­a­res för­må­ga med orden visar här en er­fa­ren po­lis att han inte för­stått sitt upp­drag.
Po­lisen är de­mo­kra­tins första skydd ge­nom den helt cen­trala upp­giften att upp­rätt­hålla lag och or­dning så att inte den med största knyt­nä­ven får be­stämma. Pro­blemet är att Spring­a­re inte ser att po­lisens upp­gift i ett rätts­sam­häl­le in­ne­bär rätt och skyl­dig­het att till och med an­vända våld för att alla i sam­häl­let ska få komma till tals.
Det finns fri­het att de­mon­strera och den rätten kräver ibland po­lis­skydd. Det är alla po­lisers upp­gift att skydda så­väl sve­ri­ge­de­mo­krater som väns­ter­ex­trema. Inga ska för­intas. Po­liser ska ha myc­ket stor re­spekt för det an­svar de tar i sitt ar­be­te och de risker de ut­sätts för. Po­liser är en vik­tig del av de­mo­kra­tins skydd mot ode­mo­kra­tiska krafter.

Den elit­opi­ni­on som med all rätt kri­ti­serar Spring­a­re borde vara mer ny­fi­ken och fråga sig var­för så många fler i Örebro län är ut­satta för brott mot en­skild per­son och var­för oron för våld stiger? Och var­för Örebro när det gäller vålds­brott allt­mer är som Skåne. Män­ni­skors verk­lig­het är vik­tigare än po­lisers heldumma ut­ta­lan­den.

Dagens fråga

Skulle du vilja åka ut i rymden om du fick chansen?

Loading ... Loading ...

Webbkryss