Planerna på vindkraftverk vid Assartorp är nu på väg att stoppas definitivt. Bilden föreställer inte den aktuella anläggningen.

Vindkraftprojekt stoppas än en gång

Genarp Planerna på tre vindkraftverk och en transformatorstation vid Assartorp är nu på väg att stoppas – igen. Projektet har mötts av starka protester från grannskapet.

Bygglovsfrågan kommer upp vid byggnadsnämndens sammanträde på torsdagen och stadsbyggnadskontoret föreslår ett nej.

Ansökan om bygglov lämnades in av företaget Grönljung AB redan 2012. Byggnadsnämnden avslog då men bolaget överklagade till länsstyrelsen.
Beslutet där, som kom först 2014, blev att återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning.
Bakgrunden till att länsstyrelsen upphävde beslutet var bland annat att det saknades ett relevant yttrande från Luftfartsverket.

Dessutom bedömdes att nämnden inte hade fog för att säga nej med hänvisning till skaderisker för kungsörn och fladdermöss eftersom frågorna inte var tillräckligt utredda.
Inför det kommande beslutet har nytt underlag tagits fram och samtidigt har miljönämnden genom ett beslut i höstas förbjudit bygget av vindkraftverken.
Främsta skälet till det beslutet var risken för störningar av flygtrafiken på Malmö Airport, som utgör ett riksintresse.
När stadsbyggnadskontoret nu berett ärendet pekas bland annat på att Luftfartsverket avstyrkt med hänvisning till påverkan på flygets radarsystem.
Den utredning om kungsörn och fladdermöss som företaget genomfört bedöms samtidigt vara undermålig.

Sedan tidigare kvarstår att placeringen inte anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena.
Att verken dessutom skulle få en effekt på endast 0,8 megawatt vardera gör också att deras nytta inte står i proportion till störningarna och obehaget för omgivningen, enligt stadsbyggnadskontoret.
Omkring 200 fastighetsägare har protesterat mot projektet och bland annat framfört stark oro för buller och skuggning samt negativ inverkan på friluftslivet.

2012 ansökte bolaget också om bygglov för två vindkraftverk vid Lyngby, omkring 1,5 kilometer från den nu aktuella platsen.
Ärendena prövades parallellt och även i Lyngby-fallet blev det ett nej som sedan överklagades. Men det överklagandet avslogs av länsstyrelsen och ursprungsbeslutet har alltså vunnit laga kraft.

Läs mer:

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss