SD-sym­pa­ti­sörer tänker som S

Lands­för­rä­da­re är de sve­ri­ge­de­mo­krater som i USA-me­dia kri­ti­serar Sve­ri­ge. Det tyc­ker Sven Me­lan­der (SvD 5/3). Socialdemokraterna är stressade av SD:s bild av Sve­ri­ge. Mot­me­dlet är att so­ci­al­de­mo­kraterna visar en tro­vär­dig Sve­ri­ge­bild. För det finns inte en bild av Sve­ri­ge. Bilden av verk­lig­heten be­ror på var vi bor och hur vi bor, om vi jobbar och med vad vi jobbar och in­di­videns ål­der och hälsa samt det so­ci­ala nät­verket. Ge­nom­snittet vil­se­leder bilden av verk­lig­heten.

Par­ti­sy­stemet är i oba­lans och inte i takt med väl­ja­rnas vär­der­ingar visar stats­ve­ta­rna vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Staten sam­ar­betade ti­digare med parterna, facket och ar­bets­gi­va­rna, så att de­ras in­tres­sen vägdes in i po­li­tiken.
Nu finns det en ny form som är ”ab­so­lut livs­far­lig för de­mo­kra­tin: låt oss kalla den näringslivskorporativismen. Ti­digare kun­de staten ut­göra en ba­lan­serande kraft mel­lan fö­re­tag och fack­fö­re­ningarna. Men idag är det främst staten och ka­pi­talet som sam­ar­betar.” Det skrev stats­ve­tar­pro­fes­sor Sten Wid­malm för­ra vec­kan i Dagens Nyheter. Pro­blemet för de­mo­kra­tin skriver Wid­malm är att ”re­ger­ings­makten fri­vil­ligt sam­ar­betar för myc­ket med eko­no­miska in­tres­sen”. Det har inte väl­jar­stöd.
Ex­em­pel: Flera pen­sions­bo­lag snuvar nu spa­ra­rna på pengar. Att det finns dyra PPM-fonder är en kon­se­kvens av en kom­pro­miss med allians­par­tierna, som un­der namnet val­fri­het gynnar banker och för­säk­rings­bo­lag. De flesta är inte ef­fek­tiva kon­su­menter av så krång­liga pro­dukter som fonder som har spa­ra­rnas me­del upp till 80 år. Det trygga stat­liga icke val­al­ter­na­tivet har en av­gift på kring 0,11 pro­cent, allt­så en tu­sen­del. Om det­ta bör S be­rätta.

Rege­ringen säger att det går bra med in­teg­ra­tionen, men var­je månad har de ny­an­lända som är an­mälda på ar­bets­för­med­lingen en (1) pro­cents chans att få ett van­ligt jobb. För an­dra ar­bets­lösa är chansen sex gånger hög­re. Ny­an­lända hade fyra gånger så stor chans 2008 som 2015. Det går allt­så allt säm­re med in­teg­ra­tionen. Visst får många jobb men allt fler får det inte. Säg även det­ta.
So­ci­al­de­mo­kraternas stra­te­gi fun­gerar helt en­kelt inte. Par­tiet har i feb­ru­a­ri bara 27 pro­cents stöd hos väl­ja­rna. I sam­tal med väl­ja­re el­ler an­ställda måste le­da­ren lyssna ak­tivt. Det vik­tigaste är inte åt­gärden, utan att le­da­ren be­kräftar pro­blemet och visar att hen verk­li­gen bryr sig.

En klar ma­jo­ri­tet vill ex­em­pel­vis. inte att sjuk­vård el­ler äld­re­om­sorg ska be­drivas i pri­vat regi. Ock­så par­tiet Li­be­ralernas sym­pa­ti­sörer är emot fler fri­sko­lor och vinst­dri­van­de vård­fö­re­tag.
Vik­tigast av allt. SD:s sym­pa­ti­sörer ogillar starkt pri­vat verk­sam­het i väl­färden. SD:s sym­pa­ti­sörer är sos­sar när det gäller väl­färden me­dan SD:s le­dning gullar med fö­re­tagens vinster. SD:s sym­pa­ti­sörer är i första hand inte emot flyk­tingar, de tyc­ker inte att S skyddar väl­färden.
Socialdemokraterna par­ti­le­da­re Löfven ska inte åka till Al­me­da­len i som­mar och i stället lyssna på med­bor­ga­rna. Han gör rätt.

Socialdemokraterna är ett spe­ci­ellt par­ti och kräver att väl­ja­rna be­ta­lar mer i skatt än an­dra par­tier. Då måste S le­ve­rera mer skydd till väl­ja­rna – och be­skriva den sam­man­satta verk­lig­heten i Sve­ri­ge.

Dagens fråga

Skulle du vilja åka ut i rymden om du fick chansen?

Loading ... Loading ...

Webbkryss