Hela Väst­kust­ba­nan måste få dub­bel­spår

När Hal­lands­ås­tun­neln togs i bruk för ett år se­dan ökade ka­pa­ci­teten på sträc­kan från fyra tåg i tim­men till 24. Det var vik­tigt för tra­fiken mel­lan Skåne och Norge, men fort­farande finns be­svär­liga flask­halsar på Väst­kust­ba­nan.
Re­dan 1992 be­slutade riks­dagen att Väst­kust­ba­nan mel­lan Hel­sing­borg och Gö­te­borg borde ha dub­bel­spår på hela sträc­kningen. Nu har det gått 25 år men trots att Hal­lands­ås­tun­neln blev klar ef­ter många års för­sening och många mil­jarder i för­dyr­ing är inte hela dub­bel­spårs­ut­bygg­naden fär­dig.
Sträc­kningen för­bi (ge­nom och un­der) Var­berg är med i Tra­fik­verkets pla­nering, ef­ter att kom­munen och re­gi­onen lovat bi­dra med ”med­fi­nan­siering” (en muta till staten). Men det ryktas nu att det ändå saknas pengar. Det är oac­cep­ta­belt att fort­sätta för­hala den här vik­tiga ut­bygg­naden.
Dess­utom finns en kortare sträcka norr om Hel­sing­borg som ännu inte ens är med i pla­neringen, trots att dub­bel­spår även på den­na sträcka be­hövs för att den kost­samma tun­neln ge­nom Hal­lands­ås ska komma till rik­tig nytta.
Re­gi­on Skåne och Re­gi­on Hal­land har till­sam­mans upp­vaktat in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Johansson om hur nöd­vän­digt det är med ut­bygg­naden av Väst­kust­ba­nan. Som gö­te­bor­ga­re borde hon inse det­ta även utan ar­gu­men­tering från de båda re­gi­onerna, men det är ändå bra att de driver på.
Tra­fiken på Väst­kust­ba­nan har ökat kraf­tigt de senaste åren, så­väl med Öre­sunds­tå­gen som med de på­ga­tåg som går till Halm­stad. Det visar på be­hovet av tra­fik mel­lan Skåne och Gö­te­borgs­re­gio­nen och vidare till Oslo.
Där­för måste Anna Johansson nu ge tyd­liga di­rek­tiv till Tra­fik­ver­ket att sätta igång tun­nel­byg­gan­det i Var­berg en­ligt den fast­ställda tid­ta­bellen och att ta med dub­bel­spår mel­lan Hel­sing­borg och Äng­el­holm i den kom­man­de tra­fik­planen.

Dagens fråga

I dag är det våffeldagen. Kommer du att äta några våfflor?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev