Så slår nedskärningarna

Lund Stängning av träffpunkter och neddragning av antalet platser på äldreboenden. Nedläggning av bibliotek och friluftsbad. Kraftig minskning av arbetsmarknadsåtgärderna. Omfattande personalreduceringar.

Nämnderna är nu i gång med att behandla sina respektive ekonomi- och verksamhetsplaner för 2018-2020 och listan är lång över möjliga effektiviseringsmöjligheter som tagits fram av förvaltningarna, allt för att uppfylla budgetkraven.

Alla förslag kommer inte att förverkligas och förvaltningarna har också pekat på att det som ibland ger en kortsiktig kostnadsreducering kan innebära fördyringar på längre sikt.
Kommunstyrelsen har beräknat att kommunens totala kostnader måste sänkas med drygt 300 miljoner kronor – motsvarande fem procent – för att klara budgetbalans 2018, och med ytterligare 200 miljoner 2019.

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att ta fram underlag på tre olika nivåer: kostnadsreducering med tre, fem respektive sju procent.
På måndag tar tre av dem upp frågan: vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.
För vård- och omsorgsnämnden motsvarar tre procent 53,6 miljoner kronor, fem procent är lika med 89,3 miljoner och sju procent 125 miljoner. Högalternativet innebär enligt förvaltningen 200 färre tjänster.

Annat som förs fram är avveckling av Ärtans äldreboende, som omfattar 16 lägenheter, att antalet träffpunkter för äldre kan halveras och att Fixar-Malte avvecklas. Även flertalet restauranger för äldre kan vara i farozonen, liksom daglig verksamhet inom LSS.
En treprocentig effektivisering inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter innebär 10,0 miljoner kronor, fem procent motsvarar 16.7 miljoner och sju procent 23,3 miljoner.
Treprocentsalternativet innebär bland annat nedläggning av konsumentverksamheten och bowlinghallen samt indragning av bidragen till 4H-verksamheten respektive Byahusets vänner.
Vid högalternativet tillkommer bland annat nedläggning av friluftsbaden i Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Dalby samt stängning av tre bibliotek: Stångby, Väster och Klostergården.
För socialnämnden gäller att 86 procent av verksamheten är lagstyrd och därmed svår att påverka för kommunen.
Här motsvarar tre procents effektivisering 12,8 miljoner, fem procent 21,4 miljoner och sju procent 30,0 miljoner – i samtliga fall bortsett från försörjningsstödet, där det finns förhoppningar om minskat behov.
De åtgärder som föreslås omfattar bland annat neddragning av arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättningsverksamhet och föreningsbidrag. Alla arbetsmarknadskonsulenttjänster riskerar också indragning enligt mellan- och högalternativen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×