Osynlig hand bakom kriget

I snart sex års tid har Sy­ri­en splittrats i ett blo­digt in­bör­des­krig mel­lan As­sad­re­gimen och olika grupper av mot­stån­da­re, allt­ifrån IS till an­dra ji­ha­dister och den nå­got ode­fi­nie­rade ska­ra som brukar be­nämnas re­beller.
När vi nu ser nå­got slags slut på striderna kring öst­ra Alep­po är det vik­tigt att ha klart för sig att hu­vud­delen av staden har varit lo­jal med pre­si­denten och rege­ringen. Där­för ut­bröt ome­del­bart ju­bel­scener i större delen av Alep­po när de olika re­vol­terande grupperna änt­li­gen kö­rdes ut ur den öst­ra delen. När den USA-ledda ko­a­li­tionen an­grep Sad­dam Hus­seins Irak 2003 tog det tre vec­kor in­nan Bag­dad föll. Ku­wait­kri­get varade en månad. Nor­malt är att mi­li­tär över­lägs­en­het snabbt kan be­segra en svagare mot­stån­da­re. Så har det inte varit i Öst­ra Alep­po. Striderna började 2011. Den sy­riska armen var re­la­tivt stark och väl­ut­rus­tad. Ändå tog det åra­tal in­nan öst­ra Alep­po föll. Helt av­gö­ran­de blev dess­utom att Ryss­land en­ga­ge­rade sig mi­li­tärt från 2015.
Det är nå­got som skaver våld­samt i den en­si­diga me­die­bild som för­medlats kring hän­del­serna i Sy­ri­en.
De olika upp­rors­grupper som slagits mot den sy­riska re­gimen har varit väl­ut­rus­tade, sär­skilt IS-kri­ga­rna. Un­der flera års strider har det fö­rts in va­pen till des­sa för mång­mil­jard­be­lopp. Det har up­pen­bart funnits en osyn­lig hand som önskat och un­der­stött kriget och sett till att för­länga be­folkningens lidande. Vil­ka är des­sa cy­niska krafter?
Bilden från olika käl­lor är rätt sam­stäm­mig. Länder som Sau­di Ara­bi­en och Qa­tar har di­rekt un­der­stött upp­roret i Sy­ri­en efter­som des­sa sun­ni­mus­limska länder varit fi­ent­liga till As­sad­re­gimen och dess hu­vud­al­lie­rade, Iran. På de upp­ro­riskas sida har ock­så funnits en ohe­lig ko­a­li­tion med USA i spetsen som sett till att för­se upp­rors­ma­ka­rna med va­pen, efter­som Sy­ri­en varit i al­li­ans med Iran, ett land som USA gjort till sin hu­vud­fi­en­de. Den som vill in­for­mera sig re­kom­men­deras följa det unga stjärn­skottet i ame­ri­kansk po­li­tik, de­mo­kraten Tulsi Gabbard, som gjort sig känd som en av de hårdaste kri­tikerna av USA:s in­blandning i Sy­ri­en.
Me­di­er i väst­världen lever i dag i en fil­ter­bubbla där få av­vi­kan­de röster kan göra sig gäl­lan­de. När det gäller Sy­ri­en­rap­por­teringen är det plåg­samt tyd­ligt. Den ka­na­den­siska jour­na­listen Eva Bart­lett, som själv varit i Sy­ri­en och Alep­po flera gånger, nu senast i no­vem­ber, har gett en mot­bild som borde få om­världen att skämmas. På You­tu­be finns flera in­slag där hon med stor pe­da­go­gisk tyd­lig­het ger en ny­an­serad bild av Sy­ri­en­kon­flikten, en rik­tig ögon­öp­pnare.
En käl­la i ny­hets­för­med­lingen har länge varit Det sy­riska män­ni­sko­rätts­ob­ser­va­to­ri­et, en be­teck­ning som får det att låta som en tro­vär­dig in­sti­tu­tion. Men den­na ofta citerade käl­la är en­ligt Bart­lett i själva verket en kläd­hand­la­re i den brit­tiska staden Coventry. De hyllade ”Vita hjälmarna” i Alep­po är en­ligt hen­ne en ob­skyr or­ga­ni­sa­tion grun­dad av en brit­tisk mi­li­tär och fi­nan­sierad från väst.
Kriget i Sy­ri­en kommer att pågå länge än. Men en vik­tig sak har upp­nåtts i och med att för­söket att krossa re­gimen har miss­lyc­kats. Det är att den et­niska ren­sning som de sun­ni­mus­limska länderna har äg­nat sig åt mot shia­mus­limer, kris­tna, kopter och an­dra grupper har av­värjts. Nu borde FN borde ta ini­tia­tiv till att ut­reda vil­ka krigets fi­nan­si­ärer har varit som satt Sy­ri­en i brand, öst in va­pen och med­ve­tet skapat en av vår tids största tra­ge­dier.

Dagens fråga

Ska du kolla på herrfotbollslandslaget kommande EM-kvalmatcher?

  • Nej (58%, 343 Röster)
  • Ja (29%, 169 Röster)
  • Vet inte (13%, 76 Röster)

Antal röster: 588

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev