Vårdpersonal har demonstrerat för bättre villlkor. Foto: TT

Vård­krisen kan snart vara här

Bara var tredje svensk (31 pro­cent) tyc­ker svensk sjuk­vård fun­gerar bra, en­ligt en in­ter­na­tio­nell un­der­sökning som re­do­visades i SVT:s Agenda i sön­dags. Det är en dras­tisk mins­kning från mot­sva­ran­de un­der­sökning 2010 när 44 pro­cent tyc­kte sjuk­vården fun­gerade bra.
Den stora ned­gång­en visar att vården fun­gerar säm­re nu än ti­digare. Sjuk­vårds­mi­nis­ter Gabriel Wik­ström (S) hade inga svar på vad rege­ringen vill göra åt det utan skyllde alla pro­blem på den för­ra al­li­ans­re­ger­ingen. Det ingav in­get för­troende
Nu är sjuk­vården inte i första hand rege­ringens an­svar utan lands­tingens och re­gi­onernas. Men vad rege­ringen gör på­verkar i hög grad vården.
Den här rege­ringen av­skaffade Al­li­ansens vård­mil­jard som ett av sina första be­slut. Det visade sig di­rekt leda till att köerna ökade på nytt, ef­ter att ti­digare ha minskat på ett mar­kant sätt.
Från ni­våer över 90 pro­cent av pa­ti­enterna som fick vård inom 90 dagar (utom un­der som­maren) för­sämrades kö­si­tua­tionen snabbt ef­ter re­ger­ings­skif­tet så att ni­våerna nu ligger runt el­ler un­der 80 pro­cent. Det visar att kömiljarden be­hövs.
Att det finns många tomma sjuk­hus­platser på de stora sjuk­husen är ock­så ett kris­tec­ken. SVT har un­der­sökt si­tua­tionen på de stora sjuk­husen och där är näs­tan tio pro­cent av sängarna tomma, främst till följd av brist på sjuk­skö­ters­kor.
Alliansen byggde ut lä­kar­ut­bild­ningarna i flera steg un­der sin tid vid makten. Nu be­höver ock­så spe­cia­list­ut­bild­ningarna för sjuk­skö­ters­kor utökas, vil­ket var det enda löf­te Gabriel Wikström gav i Agenda.
Det är långt ifrån bara sjuk­husen som har pro­blem. Pri­mär­vården har då­ligt ryk­te hos många. An­delen som an­ser att pri­mär­vården fun­gerar bra har hal­verats mel­lan 2012 och 2016, från 39 till bara 19 pro­cent. Ändå är det pri­mär­vården sjuk­vårds­po­li­ti­ker både på riks­planet och i re­gi­onerna vill satsa på, bland an­nat för att minska det stän­digt ökande trycket på akut­mot­tag­ningarna.
En or­sak till pri­mär­vårdens läg­re för­troende är bristen på all­män­lä­ka­re och att så många vård­cen­traler är be­ro­en­de av sta­fett­lä­ka­re, som både är dyrare och in­ne­bär säm­re kon­ti­nui­tet.
Trots ut­byggd ut­bildning är det allt­så fort­farande brist på både lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor.
Lands­ting och re­gi­oner har ett stort an­svar fram­för­allt för att be­ta­la bätt­re löner och för att för­söka an­passa ar­bets­tider och an­dra vill­kor så att tjänsterna blir at­trak­tiva. Att låta sjuk­skö­ters­kor vi­da­re­ut­bilda sig med goda vill­kor är ock­så vik­tigt.
Att ta emot lä­kar­stu­denter för AT- och ST-tjänst­göring borde vara hög­in­tres­sant för alla lands­ting och re­gi­oner i syf­te att få fler lä­ka­re att stanna kvar ef­ter fär­dig ut­bildning. Det måste vara lättare att få en AT-lä­ka­re som prövat jobbet på en vård­cen­tral att trivas och vilja fort­sätta jobba där än att locka nå­gon som en­bart rört sig i uni­ver­si­tets- och sjuk­hus­mil­jön att flytta till en ned­lägg­nings­ho­tad vård­cen­tral i Do­ro­tea el­ler en vård­cen­tral med lång­va­rig brist på fast lä­ka­re som den i Häst­ve­da.
Vården i Sve­ri­ge har fort­farande hög kva­li­tet en­ligt alla mät­ningar. Det största pro­blemet för svensk sjuk­vård är den bris­tan­de till­gäng­lig­heten med långa vän­te­tider och köer. Men om för­tro­en­det för sjuk­vården börjar svikta, som den re­fe­rerade un­der­sökningen tyder på, är det all­var­ligt.
Alla parter måste hjälpas åt för att bromsa ut­vecklingen mot en all­var­lig vård­kris. Då duger det inte att som Wikström skylla på ti­digare rege­ring. Då måste ock­så re­gi­on­po­li­ti­kerna för­söka sätta sig över par­ti­strider för att till­sam­mans ar­beta för en bätt­re vård.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev