Skat­te­lagarna be­höver utmanas

I vec­kan startades ett nytt ini­tia­tiv för att hjälpa en­skilda vid skatte­mål. Det svenska skat­te­sy­stemet är väl­skött ur flera as­pekter. För­ut­om att de all­ra flesta be­ta­lar sin skatt som de ska, vil­ket fort­farande inte är fal­let i många länder, så upp­fattar många kon­takten som smi­dig. Tack vare di­gi­ta­li­seringen kan vi idag de­kla­rera på in­ter­net och logga in och ordna vik­tiga ären­den med e-le­gi­ti­ma­tion istäl­let för att stå och köa till nå­got kon­tor.
Själva skat­te­lag­stift­ningen där­emot kan vara be­tyd­ligt mer otrev­lig att stö­ta på. Lagen är tuff. När Skat­te­ver­ket be­stämmer att nå­gon måste be­ta­la en viss summa vid ett visst da­tum finns in­get ut­rym­me för för­handling el­ler för­stå­el­se. Hårda be­tal­nings­krav kan bi­dra till att för­stö­ra ett livs­verk och sätta män­ni­skor i per­son­lig kon­kurs.
I en de­mo­kra­ti är det vik­tigt att hela tiden jäm­fö­ra statens, maktens, rät­tig­heter mot med­bor­ga­rnas. I många länder som är min­dre fria än Sve­ri­ge har staten större rätt att in­gripa i män­ni­skors liv och de har inte rätt att för­svara sig mot det­ta.
Här är skat­te­lag­stift­ningen pro­ble­ma­tisk. Om man som pri­vat­per­son ut­reds av Skat­te­ver­ket har man inte rätt att få ett eget ju­ri­disk om­bud, vil­ket man där­emot all­tid har om man an­klagas för brott. Även skatte­mål kan vara myc­ket kom­pli­ce­rade och svåra för den en­skilde att driva själv.
Det finns ett an­tal skatte­mål var­je år som är högst tvek­samma vad gäller Skat­te­ver­kets på­stå­en­den och som borde drivas efter­som den en­skilda kan vara oskyl­dig. Mål som kan­ske inte kan drivas efter­som pri­vat­per­sonen inte har kun­skap el­ler re­surser nog att anlita om­bud. Det är en de­mo­kra­tisk brist.
I en re­ak­tion mot det­ta startades i vec­kan ett nytt ini­tia­tiv för att hjälpa pri­vat­per­soner och ent­re­pre­nörer att driva skatte­mål. De kallar sig för Rätt­vis skat­te­pro­cess och är en in­samlings­stif­tel­se som leds av ett an­tal ju­rister och näringslivsaktiva. Det är ut­märkt.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...