Arbetsförmedlingen måste öka insatserna. Foto: TT

Ut­bilda för jobben

Sys­sel­sättningen fort­sätter att öka de nä­rmaste åren, enligt Ar­bets­för­med­lingens pro­gnos med drygt 100 000. En stor del av de nya job­ben går till ut­ri­kes­födda. Bristen på ar­bets­kraft i många sek­torer visar att in­vandring be­hövs.
Se­dan fi­nans­krisen 2008 har sys­sel­sättningen bland ut­ri­kes­födda ökat med 200 000 per­soner. Utan ­in­vandringen hade sys­sel­sättningen inte ökat alls, och då hade bristen på ar­bets­kraft varit ännu större.
För trots att så många fått jobb har många ar­bets­gi­va­re, både fö­re­tag och of­fent­liga, svårt att hitta ar­bets­kraft. Sam­ti­digt spår Ar­bets­för­med­lingen att ar­bets­lös­heten kommer att öka de nä­rmaste åren, när de flyk­tingar som kom för­ra året blir kva­li­fi­ce­rade, främst ge­nom språk­ut­bild­ning, att re­gi­streras som ar­bets­sö­kan­de.
Ar­bets­för­med­lingens pro­gnos pekar på två sa­ker, dels att in­vandringen har stor po­si­tiv be­ty­del­se för Sve­ri­ge, dels att många av flyk­tingarna som kommer hit be­höver ut­bildning för att kun­na ta de jobb som finns på ar­bets­mark­naden.
Det senare är Ar­bets­för­med­lingens upp­gift att till­go­do­se, åt­min­sto­ne del­vis. Även an­dra ut­bild­nings­an­ord­na­re måste na­tur­ligt­vis med­verka till att ge flyk­tingarna som kommit hit goda för­ut­sätt­ningar.
På vissa om­rå­den måste de or­di­na­rie ut­bild­ningarna, som lä­ka­re, sjuk­skö­ters­kor och lä­ra­re, utökas. Un­der Al­li­ansens re­ger­ings­år byggdes lä­kar­ut­bild­ningen ut men det tar tid in­nan det mär­ks på ar­bets­mark­naden och en yt­ter­ligare ök­ning av ut­bild­nings­platser be­hövs.
Ar­bets­för­med­lingen måste sam­ti­digt se till att di­rekt yr­kes­in­rik­tade ut­bild­ningar ordnas, så att fö­re­tag med spe­ci­fika be­hov kan få hjälp. Det gäller inte min­st att ordna kurser an­passade för flyk­tingar som kommit hit så att de kan kom­plet­tera den ut­bildning de re­dan har el­ler få så­dan ut­bildning som be­hövs.
Bristen på kom­pe­tens för fö­re­tag som be­höver växa är ett slö­se­ri som drabbar samhällsekonomin. Där­för be­hövs ut­bildning in­riktad på de jobb som finns och växer.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev