Centern ska inte tona ned flyk­tingpolitiken

Dagens Industri på­stod i en ny­hets­ar­ti­kel att par­tiets le­dning vill tona ned par­tiets lin­je i flyk­ting­frå­gan. Det är ”en käl­la” i när­heten av par­tiets le­dning som har gett DI upp­gifterna.
På­stå­en­dena i tid­ningen de­men­terades av An­nie Lööf vid en träff med Cen­ter­jour­na­listernas fö­re­ning i tis­dags. Om tid­ningen blivit lurad av nå­gon som vill vrida C-po­li­tiken i nå­gon rik­tning el­ler C:s fram­gångar i opi­ni­onen gör att den här typen av jour­na­li­stik drabbar par­tiet.
C-le­da­ren be­to­nade starkt att par­ti­led­ningen inte fattat nå­gra så­dana be­slut, vil­ket hon ock­så tagit upp på med riks­dags­gruppen och dis­triktens ord­fö­ran­de.
Det är en rim­lig be­dömning av par­ti­el­da­ren. Cen­tern har tjänat på att stå sta­digt i snål­blåsten med sin upp­fattning om flyk­ting­po­li­tiken, där rätten till familjeåterförening varit den vik­tigaste.
Det är inte sä­kert att flyk­ting­frå­gan har gett el­ler kommer att ge så många nya väl­ja­re di­rekt. Men att stå för sin åsikt bör ge starkare för­troende lång­sik­tigt, istäl­let för att vända kap­pan ef­ter vinden när det börjar blå­sa.
Just nu är det inte ett stort an­tal nya flyk­tingar som är den po­li­tiska fråga som är vik­tigaste att de­bat­tera. Flyk­ting­strömmen till Sve­ri­ge har ju minskat be­tyd­ligt.
Nu är det istäl­let in­teg­ra­tions­po­li­tiken som är vä­sent­lig att stärka. Där har Cen­tern se­dan länge en lång rad kon­kreta för­slag som bör föras ut tyd­ligare.
Men det är knappast att ”tona ned” flyk­ting­frå­gan, mer att uppdatera den.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Malmö FF hänger på AIK i guldstriden. Tar MFF guld i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss