Fokusera på vad som kommer ut ur bussens avgasrör och inte vad som hälls i tanken

Debatt

Smarta krav i upphandlingar av kollektivtrafik ger resenärerna ökat utbud utan att kollektivtrafiken kostnader stiger ännu mer. Nyckeln är att ställa funktionella krav, det vill säga krav som talar om vad man vill ha men inte hur det ska lösas. Ett aktuellt exempel är de skånska diskussionerna kring olika drivmedel i kollektivtrafiken. Från Sveriges Bussföretag vill vi uppmana upphandlande myndigheter att följa den samlade, nationella kollektivtrafikbranschens rekommendationer för miljökrav och fordonskrav.
I stället för att tala om vad som ska hällas i tanken ska upphandlande myndigheter ställa krav på vad som kommer ut ur avgasröret. Då kan de företag som kör trafik välja den teknik som passar bäst och ger mest kollektivtrafik för pengarna. Företagen kan få lägre kostnader för fordon och andra delar i trafiken, vilket innebär att de samlade resurserna kan läggas på ett större trafikutbud i stället för inköp av fordon som ska uppfylla speciella särkrav. Särkrav som i sig är kostnadsdrivande och tar resurser från till exempel trafikutbudet.
Vägledande för upphandlande myndigheter som handlar upp kollektivtrafik borde självklart vara att få en så effektiv och klimatsmart kollektivtrafik som möjligt. År 2015 handlade offentliga myndigheter i Sverige upp kollektivtrafik för drygt 41 miljarder kronor. Kollektivtrafiken pekas ut som en nyckel för att nå samhällets mål om en fossilfri fordonsflotta. Och teknikutvecklingen i branschen går snabbt. I dag finns flera typer av bussar och drivmedel att välja mellan. Eldrift, biogas, biodiesel och andra typer av drivmedel prövas på många ställen runt om i världen. I branschens gemensamma miljöprogram pekas energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp ut som vägen framåt. I ett globalt perspektiv ser vi att utvecklingen kring eldrift och biodiesel, det vill säga diesel som produceras av till exempel slaktavfall men kan driva vanliga dieselbussar, är på stark frammarsch.
I ett hållbarhetsperspektiv är det också viktigt att kunna använda bussarna under hela deras livslängd. När ett avtal med ett trafikföretag löper ut, vill de kanske sälja de bussar man använt under avtalstiden. Då är det viktigt att bussen och dess drivmedel fungerar på en andrahandsmarknad. Att skrota fullt fungerande bussar i förtid innebär ett stort resursslöseri! Standardisering och funktionella fordonskrav ökar möjligheterna för att bussen kan säljas och användas i annan trafik i Sverige eller utomlands. Det minskar kollektivtrafikens klimatavtryck ytterligare.
Den svenska bussbranschen leder utvecklingen för en fossilfri fordonsflotta. Idag kör svenska bussar till 80 procent på förnyelsebara drivmedel. En utveckling som vi i bussbranschen ser fortsätter – om vi tillsammans, trafikföretag och offentliga beställare, använder de standarder och rekommendationer som tagits fram för en ökad energieffektivisering och en minskad klimatpåverkan.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...