Monsanto började med PCB och dioxin och har sedan strategiskt utvecklat kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. FOTO: AP PHOTO/TT

Monsanto stäms för brott mot mänskligheten och naturen

PRÖVNING För att uppmärksamma världsmatdagen började förra helgen en rättegång mot det multinationella jordbruksföretaget Monsanto i Haag, Nederländerna.

Monsanto anklagas för övergrepp mot mänskliga rättigheter och för brott mot mänskligheten och naturen, så kallat ecocide.
Enligt The Guardian kommer framstående jurister att höra 30 vittnesmål och förmedla en rådgivande rapport, framställd enligt samma principer som för FN:s Internationella Domstol i Haag. Även högkvalificerade experter, såsom före detta FN-rapportören Olivier De Schutter, argentinska doktorer, mexikanska biodlare och toxikologer och forskare från 15 länder. De fem juristerna förväntas skriva ihop ett längre rådgivande rättsutlåtande.
Företaget kommer att ställas till svars för att ha utvecklat och spridit dödliga produkter som Agent Orange, DDT och glyfosat (Roundup). Företaget är också hårt kri­ti­se­rat för sina mark­nads­stra­te­gi­er, som anses utnyttja små­bru­ka­res maktlösa situation gentemot de in­ter­na­tio­nel­la ag­ro-fö­re­ta­gen.
I ett öppet brev, som skrivits under av tre direktörer på Monsanto, skriver de att de inte kan medverka på tribunalen eftersom den är arrangerad och stöttad av ekologiska organisationer.
Bakom stäm­ning­en står väle­ta­ble­ra­de jord­bruks­or­ga­ni­sa­tio­ner såsom IFOAM Organic In­ter­na­tio­nal, i vilken svenska Krav är medlem, The Organic Consumers As­so­ci­a­tion (OCA), Navdanya, Re­ge­ne­ra­tion In­ter­na­tio­nal (RI), Millions Against Monsanto och Via Campesina. Ini­ti­a­ti­vet går under namnet Monsanto Tribunal, och är fi­nan­si­e­rat genom crowd funding.
Stäm­ning­en lutar sig mot FNs rikt­lin­jer för nä­rings­li­vet och mänskliga rät­tig­he­ter, som for­mu­le­ra­des 2011. Ett av syftena med processen är att brott mot naturen, eller ecocide, ska in­klu­de­ras formellt i in­ter­na­tio­nel­la rätts­pro­ces­ser. Därför kommer rät­te­gång­en att ske just i Haag, där den of­fi­ci­el­la in­ter­na­tio­nel­la domstolen in­rät­ta­des 2002.
Ett parallellt event som kallas People’s Assembly gav under samma tid, den 14-16 oktober, möjligheter till nätverkande om hur vi vill att framtiden ska gestalta sig.