Evelina Stenbeck är doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet.Foto: Privat

Många röster mot Nya Tider

Bokmässan/krönika

I den här spalten brukar jag näs­tan all­tid skriva om poe­si i bok­form. Det är kan­ske inte så märk­ligt med tan­ke på att många mö­ter poe­si just i den tysta lä­sningen. Men un­der årets Bok- och bib­lio­teks­mäs­sa i Gö­te­borg upp­märk­sammas nå­gra av de ak­törer som skapar an­dra mö­tes­platser för poe­si. Det handlar ju trots allt inte en­bart om att köpa (och sälja) böcker utan om att ock­så hitta al­ter­na­tiva vägar till nya lä­sa­re.

Un­der tors­dagen be­lönades en så­dan plats för poe­si­mö­ten. Priset för ”För­fat­ta­rnas bästa bib­lio­tek” de­lades i år ut till Högs­bo bib­lio­tek, ett stads­dels­bib­lio­tek i Gö­te­borg som ut­märker sig ge­nom sina fina lit­te­rära evenemang. Eller som ju­ryn ut­trycker det i sin mo­ti­vering: Högs­bo bib­lio­tek ar­ran­gerar se­dan länge ”lit­te­rära pro­gram av hög dig­ni­tet och in­te­gri­tet, och med en nä­rmast per­fekt mix av poe­si och pro­sa och av lo­kala och icke-lo­kala för­fat­ta­re”.
Det finns na­tur­ligt­vis an­dra och fler bib­lio­tek än Högs­bo som bjuder in till för­fattar­be­sök och bok­cir­klar. Runt om i landet ger kun­niga bib­li­o­te­ka­rier oss möj­lig­heten att upp­leva nå­got som vi inte på för­hand visste ex­i­sterade. I dikt­sam­lingen som bib­li­o­te­ka­rien drar ut ur hyl­lan och räc­ker oss kan vi möta röster som ändrar vårt sätt att se på världen.
När det for­mu­leras på det viset blir det tyd­ligt att bib­lio­teken är nå­got av det vik­tigaste vi har.

Den hö­ger­ex­trema vec­ko­tid­ningen Nya tiders när­va­ro på bok­mäs­san står i bjärt kon­trast till det de­mo­kra­ti­främjande ar­be­tet som ut­fö­rs på folk­bib­lio­teken. I SVT:s in­ter­vju med Nya tider säger de till re­por­trar att de känner sig väl­kom­na på mäs­san och att de inte har märkt av nå­gra pro­tester.
Men nere på mäss­golvet ser jag hur en lång rad män­ni­skor hand i hand och med övertejpade munnar drar fram mel­lan mon­trarna. Det är Sve­ri­ges för­fat­tar­för­bund som pro­te­sterar. Poeten At­he­na Farrokhzad skriver pro­test­dikter som pub­li­ceras och delas på Face­book. Tid­skriften Glänta skriver i ett öp­pet brev till mäs­sans vd för att fråga vad de har att för­vänta sig av näs­ta år. Syn­di­ka­lis­tiskt fo­rum ar­ran­gerar en ra­di­kal bok­mäs­sa som al­ter­na­tiv till den kom­mer­si­ella. Och många an­dra dis­ku­terar och fun­derar över vad be­greppet ytt­ran­de­fri­het egent­li­gen be­tyder.
Så visst finns det de som pro­te­sterar. Även om det sker i det var­dag­liga ar­be­tet på bib­lio­teket, un­der en poesiuppläsning el­ler med pen­nan i hand.

Tips: Un­der mäs­san utdelas även priset till årets kul­tur­tid­skrift. I år vann tid­skriften Pro­vins. De sätter fo­kus på den norr­ländska, det senaste num­ret handlar om bland an­nat om om­läs­ningar och nya ge­stalt­ningar av Sara Lid­mans verk.