Mo­ni­ca Rodrigo, GD för Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket. Foto: TT

An­vänd sä­ker me­tod

Även me­di­cinska me­toder för ål­ders­be­stäm­ning av en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn ska an­vändas i fort­sättningen. Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket ska ut­fö­ra un­der­sök­ningarna och an­vända både den ti­digare fö­re­kom­man­de tandmognadsundersökningen och den nya me­toden att un­der­söka knä­lederna. Den senare an­s­es sä­krare.
Många barn och ung­domar som kommer hit är osä­kra på hur gam­la de verk­li­gen är. So­ma­lia har varit utan fun­gerande ad­mi­nist­ra­tion i mer än 30 år. Af­gha­ni­stan har varit för­ött av krig ännu läng­re.
Det är inte svårt att för­stå att många barn där­för inte vet sä­kert när de föddes. Det är inte hel­ler för­vånande om många an­ger en läg­re ål­der för att ha större chans att få stanna. Men det är myn­dig­hetens, Mi­gra­tions­ver­kets, upp­gift att ut­reda även ål­dern, inte bara asyl­be­hovet.
Myc­ket tyder på att Migrationsverket inte full­gjort sin upp­gift (långt ifrån det enda som fal­lerar för myn­dig­heten) att verk­li­gen ut­reda ål­dern när det varit oklart.
Det finns skäl att ”fria hell­re än fälla” om tvek­sam­heten har handlat om 19 el­ler 17 år, men om 25-år­ingar ac­cep­terats som 15-år­ingar har verket inte skött sin upp­gift.
Där­emot är det för­klar­ligt att Barnläkarföreningen varit tvek­sam till att an­vända tand­un­der­sök­ningar, efter­som fel­mar­gi­nalen kan vara flera år. En lä­ka­res upp­gift är inte att klas­si­fi­cera en ung män­ni­skas sta­tus utan att vårda och rädda liv. Där­för är det bra att Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket får den här upp­giften.
Ge­nom att Migrationsverket säl­lan ifrå­ga­satt upp­gi­ven ål­der har det spridits ryk­ten om att väl­digt många barn är äld­re än 18 år. Det ba­seras ofta på att en stor an­del av de som un­der­sökts varit det. Men bara en li­ten del, där det funnits miss­tan­ke om fel­ak­tig ål­der, har testats. Så lär det bli ock­så i fort­sättningen, men med sä­krare me­toder.
Att äld­re inte bor till­sam­mans med el­ler be­handlas som ung­domar måste säkerställas, även om pro­blemet inte är så stort som ofta hävdas.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Skulle du vilja åka ut i rymden om du fick chansen?

Loading ... Loading ...

Webbkryss