Klarar Region Skåne morgondagens cancervård?

Varje år insjuknar fler än 9 000 personer i cancer i Region Skåne och antalet cancerfall ökar stadigt. En aktuell rapport från Cancerfonden visar att antalet cancerfall närmast kommer att fördubblas under de kommande 25 åren. Under samma period dubbleras kostnaderna för cancervården – om inget görs. Är Region Skåne rustad för att möta ett starkt ökat antal patienter med snabbt stigande kostnader som följd?
I dag är sjukvården i Skåne skicklig på att behandla det stora flertalet cancerpatienter. Hälso- och sjukvården i Skåne är bäst i landet på att utreda och behandla patienter med ändtarmscancer. Regionen ligger också långt framme när det gäller att behandla den vanligast förekommande cancerdiagnosen, prostatacancer.
Men regionens uppgift är inte bara att vårda de patienter man har i dag. Regionen måste också rusta för framtidens vård. Därför måste hälso- och sjukvården prioritera forskningen. Att ta fram skarpare diagnosmetoder, effektivare behandlingsmetoder och nya individanpassade läkemedel är nödvändigt för att upptäcka och behandla cancer snabbare och bättre, men även för att kunna mota skenande samhällskostnader.
När fler cancerpatienter får en högre livskvalitet och snabbare återgår till vardagslivet, då ökar också de samhällsekonomiska vinsterna. En förutsättning för att detta ska ske är att forskningen som bedrivs i sjukvårdens laboratorier, kliniker och mottagningar prioriteras på ett helt annat sätt än vad som görs i dag.
Dagens sjukvårdssystem med ständiga och kortsiktiga besparingskrav gör att forskningen nedprioriteras. I ett kärvt kostnadsklimat tränger den nödvändiga dagliga vården och omsorgen undan denna forskning. Samtidigt är brist på pengar bara en delförklaring. En minst lika viktig orsak till att så få cancerpatienter får möjlighet att delta i patientnära studier är att den kliniska forskningen sker på undantag. Forskningstiden sys ihop som ett lapptäcke av korta perioder insprängda i det praktiska sjukvårdsarbetet.

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar, var tredje person i Sverige kommer att drabbas under sin livstid. För dem som drabbas av sjukdomen förändras livet och diagnosen får även konsekvenser för familj och vänner. Det är därför dags för Region Skåne att växla upp kampen mot cancer på allvar. Cancerfonden föreslår fyra konkreta åtgärder för att öka den kliniska forskningen.

1. För det första måste mer offentliga resurser satsas på forskning. För varje hundralapp som i dag går till sjukvården går bara två kronor till forskning. Det är alldeles för lite. Behov av monitoreringsresurser, forskningssjuksköterskor, IT-system, samt biobankssystem med tillgång till nationella patientkohorter är grundläggande för att kunna genomföra klinisk forskning. I dag bildar de flaskhalsar som inte bara kommer stoppa upp den ansträngda kliniska forskningen inom vården. Genom utökat stöd för infrastrukturen från både landstinget/regionen och staten, skulle stora vinster kunna göras. De offentliga investeringarna i forskning i sjukvården behöver fördubblas så att nya moderna läkemedel och vassare behandlingsmetoder kan tas fram.

2. 20 procent av alla cancerpatienter i Region Skåne bör ingå i kliniska studier senast 2018. Genom att öka andelen patienter i klinisk forskning får fler tillgång till ny typ av diagnostik och behandling. Sjukhusen får möjlighet att utveckla nya arbetssätt och metoder.

3. Säkerställ sjukvårdspersonalens möjlighet att forska. Forskande vårdpersonal saknar tid, resurser och administrativt stöd. Regionen behöver underlätta och uppmuntra forskning genom bland annat lönesättning och meritering.

4. Förtydliga sjukvårdens forskningsansvar i varje avtal. I varje avtal som sluts måste regionen säkra att den beställer forskning, på samma sätt som de beställer vård. Avtalen måste innehålla tydliga mål som mäts och som följs upp varje år.
Vi vet att satsning på forskning leder till bättre och effektivare cancervård. Vi vet att dagens forskning är morgondagens vård. Det är hög tid att Region Skåne växlar upp satsningen på klinisk forskning för att tackla de utmaningar som väntar runt hörnet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev