Ett av de aktuella HVB-hemmen finns i Folkparken men håller nu på att avvecklas. Arkivbild

Miljonavgifter hotar för flyktingboenden

Lund Servicenämnden riskerar straffavgifter på sammanlagt omkring en miljon kronor sedan två tillfälliga HVB-hem för ensamkommande barn tagits i bruk innan bygglov och övriga tillstånd var klara.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggsanktionsavgift ska tas ut i full utsträckning för de två boendena, på Vipeholm respektive i Folkparken. Byggnadsnämnden avgör ärendena vid torsdagens sammanträde.

Servicenämnden har pekat på det akuta läge som rådde i höstas då det kom omkring 20 barn per vecka till Lund, och även på kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan samt en föreslagen lagändring som skulle tillåta lösningar av det slag som nu tillämpats.
Bygglovsansökan för Vipemöllan 37, det som tidigare var Idrottshälsans hus, lämnades in den 14 oktober och det tillfälliga boendet togs i bruk den 23 december.

Men bygglov beviljades först i efterhand, den 23 februari, och startbesked lämnades av byggnadsnämndens ordförande den 26 maj. Det slutbesked som också krävs enligt plan- och bygglagen har ännu inte utfärdats.
Stadsbyggnadskontoret har beräknat den föreslagna avgiften till 536 781 kronor, utifrån en bruttoarea på 960 kvadratmeter.
Avgiften kan sättas ned, till hälften eller en fjärdedel, och det är enligt lagen även möjligt att avstå från att ta ut avgift.

Enligt reglerna behöver avgift inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse, eller kunnat påverka. Servicenämnden anser att flyktingkrisen utgjorde en sådan omständighet.
Dessutom hänvisar servicenämnden till kommunfullmäktiges – senare ogiltigförklarade – beslut från den 29 oktober, där berörda nämnder uppmanades ta lokaler i bruk när bygglovsansökan lämnats in.
Vidare anför nämnden att Boverket föreslagit en lagändring som skulle innebära att belastning på landets krisberedskap, exempelvis i form av flyktingströmmar, kan motivera tillfälliga undantag från de aktuella lagkraven.
För HVB-hemmet i Folkparken uppgår den föreslagna byggsanktionsavgiften till 468 743 kronor.

Även här har bygglov och startbesked meddelats i efterhand och beslut har fattats om att boendet fick tas i bruk innan slutbesked utfärdats.
Utöver ovannämnda argument har servicenämnden i det här fallet även framhållit att successiv utflyttning från byggnaden inleddes i mitten av maj.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...