Helga Bo­ström och Me­lin­da Galaczy har startat pro­jektet ”Se­rien och eleven”. Foto: Hed­da Tingskog

Serieromaner i skolan lockar till ökad läsning

Mal­mö De upp­märk­sammas för sitt ar­be­te med se­rier i sko­lan. Nu vill lärarna ge fler elever till­gång till läs­upp­le­vel­sen.

Helga Bo­ström och Me­lin­da Galaczy vill få in se­rier i svensk­un­der­vis­ningen.
Nu har de­ras pro­jekt ”Se­rien och eleven” no­mi­nerats till Se­rie­främ­jan­dets pris ”Ung­hunden”.
– Det är ro­ligt att de valt att upp­märk­samma sko­lan, säger Me­lin­da Galaczy, lä­ra­re på Rön­nen­sko­lan.

Helga Bo­ström, lä­ra­re på Väst­ra hamnens skola, me­nar att det är platt­formar likt den­na som gör att de kan nå ut till fler.
Alla älskar inte alla böcker, men se­dan de börjat an­vända se­rie­ro­maner lä­ser alla elever dem, och känner nå­got om det de upp­levt.
– Det brinner i ögonen på eleverna när de lä­ser.

Där­för fort­sätter fler unga lä­sningen på fri­tiden. Se­rie­ro­maner gör det näm­li­gen möj­ligt för fler att komma in på djupet trots att lä­sningen är yt­lig.
När den går fortare kan mer tid ägnas åt ana­lyser.
– Det vik­tigaste är att alla elever får känna att de mäktar med att läsa en bok från bör­jan till slut. Många får upp­leva det för första gången tack vare se­rierna, säger Melinda Galaczy.
Hon lyf­ter ock­så att bilderna ger ett vik­tigt stöd för elever med läs­svå­rig­heter.

– Det är vik­tigt att alla känner att de får vara med.
Helga Boström och Melinda Galaczy vill nu vända den sjunkande läs­för­stå­el­sen.
Helga Bo­ström me­nar att det främst är ut­hål­lig­heten hos eleverna som brister. De orkar inte ta till sig lika stora text­mas­sor läng­re.
Fär­re har även nå­gon fa­vo­rit­bok och elever som be­rättar om bokslukarperioder har minskat i an­tal.

Men från­va­ron av böcker är inte iso­le­rad till sko­lan.
– För­äl­drar lä­ser inte hel­ler i dag. För­äl­dra­bilden är jät­te­vik­tig, jag tror över lag att barn ser sina för­äl­drar med en mo­bil of­tare än en bok.

”Se­rien och eleven” startade år 2011 av ett elev­ini­tia­tiv.
En av Me­lin­da Galaczys elever ville läsa en al­ter­na­tiv bok, och kom med ”The Wal­king Dead”.
– När vi läst den sprang eleverna till bib­lio­teket för att läsa upp­föl­ja­ren.
Hon själv fick inte läsa se­rier när hon var li­ten, utan har börjat i vux­en ål­der.
Men tanken på att ta in se­rie­ro­maner i klass­rummet hade inte slagit hen­ne själv.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...