Tolkar läns­sty­rel­sen i Skåne lagen fel?

För­ra året ut­färdade landets läns­sty­rel­ser djur­för­bud mot 279 per­soner. Det var en ök­ning från 2011 med 60, rap­por­terar lant­bruks­tid­ningen ATL.
Av för­ra årets djur­för­bud ut­färdade läns­sty­rel­sen i Skåne 82. Det var 30 pro­cent av alla landets djur­för­bud. Hela ök­ningen se­dan 2011 kan hän­fö­ras till Skåne.
Till­synen av hur djur har det är en vik­tig verk­sam­het. Djur som hålls som hus­djur ska ha det bra, oav­sett tom det handlar om säll­skaps­djur i en lä­gen­het i Mal­mös in­ner­stad el­ler grisar som ska slaktas för att bli mat.
De flesta in­gri­pan­den av djur­skydds­in­spek­törerna gäller fak­tiskt hundar och katter i tät­orterna. Men det som får störst upp­märk­sam­het är när det handlar om många djur på en lant­gård.
I alla fall är ett djur­för­bud yt­terst in­gripande för den en­skilde. Näs­tan alla djur­för­bud ut­färdas ock­så på obe­stämd tid, och det är myc­ket svårt att få ett djur­för­bud upp­hävt. Där­för är det vik­tigt att lag­stiftningen han­teras på ett lik­vär­digt sätt över landet och att rätts­sä­ker­heten är hög.
Där­för måste man ifrå­ga­sätta hur djur­skydds­till­synen utövas i Skåne. Från lant­bru­kar­håll jar det ti­digare riktats hård kri­tik mot vissa hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen för att inte för­stå sig på djur och för att ha en ideo­lo­giskt ne­ga­tiv syn på djur­upp­föd­ning för slakt. Det är oroande om det skulle på verka myn­dig­hetens be­slut om djur­för­bund.
I en kom­men­tar till ATL säger chefen för djur­skydds­en­heten vid läns­sty­rel­sen i Skåne att det höga an­talet djur­för­bud i Skåne be­ror på att här finns många djur.
Det kan stämma när det gäller lant­bruks­djur men knappast för säll­skaps­djur. De an­dra stor­stads­länen har be­tyd­ligt fär­re för­bud – Stock­holm hade för­ra året 32, i stort sett sam­ma nivå de senaste fem åren, och Väst­ra Gö­ta­land 44, ock­så i stort sett oför­änd­rat. Skåne hade allt­så 82, en ök­ning på fem år från 20! Så frå­gan måste ställas: Ä r det Skåne som över­tolkar lagen? Eller är det alla an­dra läns­sty­rel­ser som inte följer lagen?

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

  • Nej (72%, 453 Röster)
  • Ja (28%, 179 Röster)

Antal röster: 632

Loading ... Loading ...