Louisedalsgården har stått och förfallit i åtta år. Men än är framtiden oklar för byggnaden och marken. Foto: Cecilia Wollin
Nu är gården är i mycket dåligt skick.
Uno Hansson tyc­ker det är synd att Louisedalsgården står tom. Foto: Ce­ci­lia Wol­lin

Nedlagd 4H-gård i kraftigt förfall

KÄG­LINGE På Louisedalsgården fanns en gång får, höns, en åsna och barn. Den har stått tom i fem år och börjat för­falla.
Till hösten startar ar­be­tet med att ta fram en ny de­talj­plan för vad som ska hända med marken.

Ung­domarna kun­de ha sina egna ka­niner och hästar på 4H-gården i Oxie. An­dra målade djurens bås, pysslade el­ler lärde sig om djur­vård. På våren firades val­borg och un­der som­rarna jobbade vissa ung­domar här.
Den gam­la gården från 1800-talet har nu krossade ru­tor och tra­sigt tak. I dag står de gam­la la­dorna och för­faller.
– Pre­cis som alla lo­kaler som står tomma ut­sätts Louisedalsgården för vand­al­isering, säger Sven Gus­tavs­son, en­hets­chef på exploateringsavdelningen. Uno Hansson, som länge en­ga­ge­rat sig i den gam­la 4H-gården, tror att det­ta är med­ve­tet. Han tror att kom­munen vill att bygg­naderna ska för­falla så att de kan riva dem.

Sven Gus­tavs­son me­nar istäl­let att de inte kun­nat läg­ga pengar på upp­rustning in­nan de vet det slut­gil­tiga an­vänd­nings­om­rå­det. 2011 drogs bi­dragen från fri­tids­för­valt­ningen in.
Re­bec­ka Olofs­son, från fö­re­nings­avde­lningen, me­nar att an­led­ningarna till det var många. Louisedalsgården var sli­ten och pengarna från an­dra för­valt­ningar som skulle gå till lo­kalerna räc­kte inte. Där­för satsade de på Alm­vik istäl­let, som var i bätt­re skick. Vad Louisedalsgården ska an­vändas till är i dags­lä­get oklart.
Fas­tig­hets­kon­toret har in­gen verk­sam­het som passar den de­talj­plan som finns för gården i dag. Bygg­naderna är gam­la och har lågt i tak.

Till hösten ska fas­tig­hets­kon­toret fatta be­slut. Då ska en ny de­talj­plan börja ar­betas fram och folk i när­om­rå­det kommer att kun­na på­verka. Platsen skulle passa bra för ak­ti­vi­teter för de­mens­boende el­ler som atel­jé, tyc­ker Uno Hansson:
– Ar­bets­lösa skulle även kun­na en­ga­gera sig i re­no­ve­ringarna, det enda som be­hövs är en pro­jekt­le­da­re på plats. En­ga­ge­manget för gården har dalat med tiden.
Men ton­år­ingarna Wil­ma Fri­berg och Sofia Busetto minns tiden på Louisedalsgården väl. De vill att det ska bli en 4H-gård igen. – En gång hade vi en över­nattning där vid Hal­lo­ween, säger Wil­ma Fri­berg. De är alla eniga om att de vill att Louisedalsgården ska åter­gå till att vara en 4H-gård.

I Oxie finns många fot­bolls­planer, och fler har det blivit de senaste åren. I öv­rigt lyser ak­ti­vi­teter för ung­domar med sin från­va­ro. Ut­ö­ver ett bad, ett gym och en fri­tids­gård finns här inte läng­re så myc­ket verk­sam­het för om­rå­dets unga. Be­slutar fas­tig­hets­kon­toret att in­gen of­fent­lig verk­sam­het passar så tror Sven Gustafsson att det blir bo­städer. Då kommer vissa bygg­nader att rivas, och nå­gon stå kvar.

Dagens fråga

Hann du njuta av onsdagssolen?

Loading ... Loading ...