- Verksamheten är redan igång i lokalerna och caféet öppnar snart. Men efter hand kommer vi att utöka med ännu fler projekt, berättar Mikael Olsson Al Safandi och Jonas Jarl i gamla Glassfabriken. FOTO: Claes Hall
Det blir både café och restaurang. Dessutom öppnas uteservering på den stora bakgården. - Vi har fullt upp med att få allt klart, berättar Jonas Jarl och Mikael Olsson Al Safandi.
I den stora lokalen mot Kristianstadsgatan finns det ursprungliga stengolvet kvar. Invändigt kommer det att finnas cirka 70 platser.
Den ursprungliga målningen från början av 1920-talet håller på att tas fram i den gamla mejerilokalen.
Mikael Olsson Al Safandi testar kaffemaskinen.
På den stora innergården kommer det också att bli servering.
Programmet för maj månad är klart och innehåller flera olika aktiviteter.

Full fart igen i gam­la Glass­fa­briken

MAL­MÖ Nu är det full fart igen i Glass­fa­brikens ti­digare lo­kaler på Kristianstadsgatan.
Allt från teaterverksamhet, kafé och re­stau­rang till kon­serter och de­batt­kvällar står på pro­grammet.

Bak­om pro­jektet står Södra Com­mu­ni­ty café och scen.
Tanken är att skapa nya mö­ten. Och att fun­gera som en brygga mel­lan eta­ble­rade skå­de­spe­la­re och ama­törer, mel­lan olika ge­ne­ra­tioner och skilda kul­turer.
Och det är en lång rad olika pro­jekt och idéer som ska för­verk­ligas. På pro­grammet står bland an­nat byg­de­spel i en lite an­nor­lunda tap­pning.
– På olika håll i Sve­ri­ge är tra­di­tionen kring byg­de­spel stark. Det fun­gerar som en communityteater. De boende är med i jät­te­spel. Nu vill vi göra nå­got lik­nan­de,
Det be­rättar Mi­ka­el Olsson Al Safandi, som nu öppnar Södra Com­mu­ni­ty Café till­sam­mans med Jonas Jarl och Leo Gullbring.
Tanken är att ett par hund­ra per­soner näs­ta år ska stråla sam­man för att fram­fö­ra ett mo­dernt byg­de­spel på Möl­le­vångs­tor­get. Och där vitt skilda mu­si­ker, dans- och te­a­ter­grupper kan samlas.

I helgen var det smyg­pre­mi­är i lo­kalerna vid Kristianstadsgatan. Och inom kort är det dags att öp­pna ka­féet och re­stau­rangen.
Det kommer även att bli ute­ser­ve­ring på den stora bak­gården.
På fre­dags- och lör­dags­kvällar blir det ock­så ak­ti­vi­teter.
Den 13 maj är det folk­mu­sik­kväll med Clas Ot­te­lid, spansk gi­tarr och Ste­phan Jarl, slag­verk. Och den 14 maj blir det sam­tal om communityteaterns möj­lig­heter med in­bjudna gäster.
– En communityteater bygger på med­bor­ga­rnas egna be­rät­tel­ser. Det finns ett gap i dag mel­lan de som har och de som inte har oav­sett om det är eko­no­miskt, so­ci­alt el­ler kul­tu­rellt, säger Jonas Jarl.
– Det blir en mö­tes­plats för alla som van­li­gen inte har till­gång till våra scener. Och det är en möj­lig­het att skapa nya be­rät­tel­ser.
Den 27 maj är det pre­mi­är för den egna teaterföreställningen ”Pro­jekt Skåne.” En be­rät­tel­se om att ett Skåne i stän­dig för­ändring.
Det blir nio fö­re­ställ­ningar fram till 12 juni.
Jonas Jarl har drivit Södra Communityteatern se­dan 2011 och varit pro­gram­chef på Moriskan.
Och Mi­ka­el Olsson Al Safandi har bland an­nat varit pro­gram­di­rek­tör på SVT och pro­gram­le­da­re i Sve­ri­ges Radio.

Men han har även ar­betat på Moriskan. Det är ock­så en lo­kal som tea­tern kan komma att låna fram­över.
Och skri­benten Leo Gullbring, som ock­så är med och driver Södra Com­mu­ni­ty Café, har ar­betat myc­ket med in­riktning på ar­ki­tek­tur och de­sign.
Till hösten är av­sikten att starta te­a­ter­sko­la och även ett film­pro­jekt pla­neras.
An­dra pro­jekt handlar om att springa el­ler cykla till­sam­mans och att snickra mö­bler.
– Vi har väl­digt myc­ket på gång. Och kommer även att sam­ar­beta med stora kul­tur­in­sti­tu­tioner, be­rättar Mi­ka­el Olsson Al Safandi.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev