En då­lig granne har svårt nå framgång

Ryss­land har börjat sätta i sy­stem att hota Sve­ri­ge och Skandinavien med jämna mel­lan­rum. Man be­ter sig sam­ti­digt som att det är ett nöd­vän­digt ont och att man be­klagar att det måste ske. Man kan undra om Ryss­land har be­rusats av sin egen pro­pa­gan­da­ma­skins ef­fek­ti­vi­tet och tappat in­sikten om hur det är rim­ligt att man be­ter sig om man vill und­vika kon­flikt med sina gran­nar.
En lö­sning på det som Ryss­land ser som pro­blemet, ett po­ten­ti­ellt svenskt Nato-med­lem­skap, skulle ju vara att Ryss­land var en bätt­re granne och bätt­re på di­plo­ma­ti.
Man kan inte an­nat än att undra om de tappat kon­cepterna när man lä­ser den in­ter­vju som gjordes med den ryska ut­ri­kes­mi­nis­tern Ser­gej Lavrov i fre­dagens Dagens Nyheter. På vil­ket sätt är det rim­ligt att be­klaga sig över att de bal­tiska staterna inte visade till­räck­lig tack­sam­het över att de släpptes fria från ryskt för­tryck? Det är un­ge­fär som om Stor­bri­tan­ni­en skulle be­klaga sig över att USA inte var till­räck­ligt tack­samt över att man fick vara en del av det brit­tiska im­pe­ri­et och var otack­samma när de upp­nådde själv­stän­dig­het.
Va­pen­skram­let och hot­full­heten har ty­värr blivit slent­ri­an från ryskt håll. Det är där­för svårt att veta i vil­ken ut­sträckning man måste ta Lavrov på all­var.
Gi­vet­vis kommer Ryss­land att öka vak­sam­heten om Sve­ri­ge och Fin­land går med i Nato. Det kan man veta sä­kert. Men tror Ryss­land att man kan hota sig till svensk un­der­gi­ven­het el­ler att Sve­ri­ge väljer bort Nato för att inte reta den ryska björnen? Det är just den­na björn som gjort att Nato verkar mer at­trak­tivt.
Ibland undrar man om Ryss­land glömt att både Sve­ri­ge och Fin­land är su­ve­räna, au­to­noma stater, som tek­niskt sett inte be­höver bry sig ett dugg om huru­vi­da Ryss­land surar över ett Nato-med­lem­skap.
Om Ryss­land tyc­ker det är vik­tigt att Sve­ri­ge håller sig utan­för Nato skulle Pu­tin vara en bätt­re granne – och en bätt­re eu­ro­pé.

Dagens fråga

Är du rädd att drabbas av coronaviruset?

Loading ... Loading ...