Vad ligger bak­om Bjuvbeslutet?

För nå­gra vec­kor se­dan drabbades den lil­la kom­munen Bjuv av ett chock­be­sked. Fin­dus’ ärt­fa­brik ska läg­gas ned och verk­sam­heten flyttas till Tysk­land.
Be­slu­tet borde egent­li­gen inte kommit som en chock. När det ame­ri­kanska in­ve­ster­ings­bo­laget No­mad Foods kö­pte Fin­dus för 500 mil­joner pund (cir­ka 6,5 mil­joner kro­nor) i no­vem­ber för­ra året, ef­ter att ett par må­nader ti­digare ha köpt ett an­nat fö­re­tag med djup­frysta livs­me­del som spe­cia­li­tet, kun­de en sam­ord­ning mel­lan de båda för­väntas. Att be­slu­tet om ned­läggning i Bjuv kom så snabbt visar att det var in­riktningen för den nya äga­ren re­dan från bör­jan.
Ge­nom sam­ord­ningen sparar den nye äga­ren sä­kert en del pengar. Dess­utom har No­mad Foods kommit över va­ru­mär­ket Fin­dus, som är stort inte bara i Norden utan ock­så i Spa­ni­en och Frank­ri­ke.

I bör­jan av 2000-talet ägdes Fin­dus av Wallenbergs risk­ka­pi­tal­bo­lag EQT. Då gjorde Fin­dus stora för­luster, och in­nan EQT lyc­kades sälja bo­laget var för­lusterna över en mil­jard. Se­dan har yt­ter­ligare ägar­skiften fö­re­gått No­mad Foods köp före års­skif­tet från ett kon­sor­ti­um med bland an­dra Lion Ca­pi­tal och JP Morgan. Att en ra­tio­na­li­sering skulle följa på det nya ägar­skiftet var där­för väntat.
Att be­slu­tet inte borde kommit som en över­raskning gör inte si­tua­tionen lättare för de 450 an­ställda, de drygt 500 ärt­od­la­rna och de många un­der­le­ve­ran­törer som snart kommer att bli av med sina jobb.
No­mad Foods lovar fort­sätta med en viss verk­sam­het i Bjuv, bland an­nat in­no­va­tions­ar­be­te som en del i det planerade centrat för utveckling inom livsmedelsproduktion. Det är positivt om det löftet hålls.

Ef­ter att be­slu­tet var ett fak­tum har många en­ga­ge­rat sig för ärt­verk­sam­heten. Att skrika ”inga ärter till Tysk­land”, som hö­rdes på de­mon­stra­tionen i Bjuv för två vec­kor se­dan, gagnar dock knappast. Tvärt­om kan fort­satt ärt­od­ling för ex­port vara en möj­lig­het.
Än mer in­tres­sant är om an­dra svenska fö­re­tag kan ta upp el­ler utöka sin pro­duk­tion. Två fö­re­tag har nämnts – Topp­frys och Magnihill. En stöd­grupp för de 500 ärt­od­la­rna har bildats av LRF för att för­söka be­vara den kom­pe­tens på om­rå­det som finns och hitta nya möj­lig­heter för de drabbade od­la­rna.
Att livs­me­dels­verk­sam­het flyttar från Sve­ri­ge är ty­värr in­gen ny­het. An­talet an­ställda inom den svenska livs­me­dels­in­du­strin har hal­verats på nå­gra år.
Även grön­saks­od­lingen i Sve­ri­ge har pro­blem. En or­sak är att Ke­mi­ka­lie­in­spek­tio­nen för en mer re­strik­tiv lin­je när det gäller be­kämp­nings­me­del än vad EU:s re­gler säger. När KemI nu för­bjuder an­vändning av me­dlet Stomp be­tyder det san­no­likt att all svensk lök­od­ling slås ut, efter­som me­dlet är god­känt i öv­riga EU.

De­mon­stra­tionen i Bjuv fick be­sök av ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson, V-le­da­ren Jonas Sjö­stedt och LO-ord­fö­ran­den Karl-Pet­ter Thor­walds­son. Vill de göra verk­lig skill­nad ska de ar­beta för att för­ändra vill­koren för så­väl od­ling som in­du­stri­ell livs­me­dels­pro­duk­tion, efter­som kon­kur­rens­för­hål­lan­dena är till svenska fö­re­tags nack­del.
Bara så kan livs­me­dels­pro­duk­tionen i Sve­ri­ge börja växa igen.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...