Gräns­kon­trollerna strider mot nor­dism

Norden har haft pass­fri­het mel­lan länderna se­dan mitten av 1950-talet. När Sve­ri­ge in­fö­rde hård gräns­kon­troll mel­lan Dan­mark och Sve­ri­ge bröts den­na själv­klar­het för första gången. Att be­slu­tet togs utan nå­got sam­råd med den nor­diska gran­nen gör age­ran­det än mer värt att kri­ti­sera.
I går de­bat­terades den fria rör­lig­heten i Norden på en tema­ses­sion med Nor­diska rådet som hölls i det norska Stor­tinget. Mitten­gruppen (som in­be­griper så­väl Center- och li­be­rala par­tier som krist­de­mo­krater) hade ini­tie­rat de­batten och hade ock­så lagt fram ett med­lems­för­slag om fort­satt fri rör­lig­het och om en stra­te­gi för sam­ar­be­te på flyk­ting­om­rå­det.
De nor­diska sam­ar­be­ts­mi­nis­trarna hade ock­så enats om ett ge­men­samt uttalande som fö­re­språkar ett gräns­löst Norden och vill värna det fria re­san­det. Fri rör­lig­het är kär­nan i det nor­diska sam­ar­be­tet, be­to­nade den finska sam­ar­be­ts­mi­nis­tern Anne Ber­ner (C) i de­batten och utlovade ock­så nor­diskt sam­ar­be­te om in­teg­ra­tions­frå­gorna.
Den svenske riks­dags­mannen Staffan Danielsson (C) var Mitten­gruppens ta­les­man och be­to­nade att det krävs sam­ar­be­te snarare än iso­lering.
Att frå­gan om gräns­kon­trollerna nu lyf­ts på den nor­diska ni­vån och fått ge­hör så långt som att nor­disk dia­log och sam­ar­be­te ska sökas är bra. Kan­ske kan det göra att gräns­kon­trollerna blir kort­va­riga.

Dagens fråga

Malmö FF hänger på AIK i guldstriden. Tar MFF guld i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss