Twit­ter ändrade de­batten

San­no­likt kommer frå­gan att ställas vad det egent­li­gen var som hände i den svenska sam­hälls­de­batten och in­ri­kes­po­li­tiken. Hur kun­de för­lamningen bli så om­fat­tan­de och de po­li­tiska om­sväng­ningarna så ab­rupta när de väl in­träffade? Stånd­punkter och åt­gärder som var obe­rör­bara och out­tal­bara blev all­män­gods bara nå­gra må­nader senare.
Man ris­kerar all­tid att skön­måla min­net av svunna tider. En hel del fun­gerade illa även för­ut. Men även när man tar det i be­aktande fram­står de senaste fyra-fem åren som, ehm, spe­ci­ella. Kom­bi­na­tionen av lik­riktning och hätsk­het i det of­fent­liga sam­talet är på­träng­an­de. Frå­gan om vad som hände kommer att be­höva många svar. Men jag har en idé om vad ett av dem kommer att vara.

Det är inte bara när man blickar bak­åt som man ris­kerar att för­lora sig i drömmar. Sam­ma sak kan hända när man blickar fram­åt. För sex­ton-sjut­ton år se­dan hade Sve­ri­ge – och större delen av väst­världen – sve­pts med i den teknikentusiastiska våg som blev den första IT-bubb­lan.
Po­li­ti­kerna hoppade raskt i båten. Sve­ri­ge skulle bli ett IT-sam­häl­le för alla och få en di­gi­tal al­le­mans­rätt.
Vi­sionerna, som ned­tecknades i de­mo­kra­ti­ut­red­ningar, IT-ut­red­ningar och pro­po­si­tioner, handlade om en väl­stä­dad IT-de­mo­kra­ti där sam­hälls­en­ga­ge­rade med­bor­ga­re del­tog i de­batter på of­fent­liga de­mo­kra­ti­torg – ”med­bor­gar­dia­loger” – om cy­kel­ba­nornas drag­ning och lik­nan­de mått­ligt ex­plo­siva äm­nen. Man trodde att po­li­tik på nätet skulle bli som ett stor­ska­ligt kommunnämndsmöte. Ha!

Po­li­tikens och sam­hälls­de­battens vill­kor för­ändrades fun­da­men­talt på ett ovän­tat sätt. Först fick vi Flash­back och blogg­världen. Men se­dan hände nå­got som fick en märk­lig ef­fekt. Med start un­der vår­vin­tern 2009 skaffade sig den tjattrande sam­hälls­klassen – po­li­ti­ker, jour­na­lister och de­bat­törer – kon­ton på Twit­ter. Det som såg ut som sam­hälls­de­batt flyttade snart in i den mil­jön och re­sul­tatet blev för­ödan­de.
Makt­ha­va­re har i alla tider varit liv­rädda för mobben – den stora käns­lo­dri­vna män­ni­sko­mas­san där in­di­vider smälter sam­man till ett stim och rör sig med oför­ut­säg­bar grupp­dy­na­mik.
Mobben gör allt det som en en­skild in­di­vid inte vill el­ler vågar. Mobben saknar den en­skilda män­ni­skans spärrar och sam­ve­te. Där­för är den skräck­in­ja­gan­de.

Formen på Twit­ter gör att an­vän­da­rna till­sam­mans rea­gerar och fun­gerar som en mobb. Ett sam­häl­les in­tel­lek­tu­ella klass ut­görs av dem som har som jobb att tänka, skriva och be­sluta om sam­hälls­frå­gor. I och med twitterinträdet un­der våren 2009 började Sve­ri­ges in­tel­lek­tu­ella klass att på­verkas av den nya platt­formens vä­sen. Re­sul­tatet blev att de in­tel­lek­tu­ella kom att or­ga­ni­sera sig som en mobb. Den otäcka grupp­dy­na­miken flyttades rakt in i sam­hälls­de­battens mitt­punkt.
Så vad hände egent­li­gen? Många sa­ker, men jag tror att ett av de mer cen­trala svaren fak­tiskt kommer att vara Twit­ter. Be­sluts­fat­ta­re för­lamades av räds­la för en di­gi­talt or­ga­ni­se­rad mobb med för­gre­ningar till cen­trala sam­hälls­funk­tioner.
Nu svänger det på nytt, inte bara i po­li­tiken utan även i de­battens former. Ton­gångar för­ändras och nya platt­formar kommer. Tack och lov!

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.