100-åring får plats på boende trots allt

Höör Höörs kommun tycker att den snart 100 år gamla kvinnan med både nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga borde kunna klara sig hemma i den egna bostaden med hjälp av ytterligare hemtjänsttimmar.
Förvaltningsrätten menar att det inte är lämpligt att hon bor ensam och river upp beslutet att neka henne plats på särskilt boende.

Kvinnan ifråga fyller 100 år om bara ett par veckor.
Hon har fram till nu bott kvar i sin egen bostad och klarat sig med hjälp av hemtjänsten. När hon i höstas behövde mer och mer hjälp – och började känna sig ensam – ansökte hon om en plats på särskilt boende.
Men kommunen sade nej.

Socialnämnden i Höör motiverade sitt beslut – att avslå ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen till särskilt boende – med att kvinnans behov kunde tillgodoses genom ytterligare hemtjänst.
Dessutom menade man att kvinnan kunde ansöka om stöd vid inköp och tvätt samt anställa en privat utförare att ta hand om trädgården.
Saken överklagades och nu har förvaltningsrätten i Malmö sett över ärendet.

Man pekar i sin utredning på att kvinnan behöver hjälp med det mesta, att hon har en grav synnedsättning, att hon hör dåligt och att hon har svårt att förflytta sig.
Eftersom hon har svårt att både se och höra kan hon varken läsa eller se på tv och påpekar att hon emellanåt känner sig ensam.

Höörs kommun pekar å sin sida på att kvinnan i somras sade sig vara nöjd med hemtjänsten och trygg i sin bostad.
Förvaltningsrätten skriver i sin dom att ”sammantaget förefaller det inte vara varken lämpligt eller skäligt att en 99-åring med gravt nedsatt syn, bristande hörsel och starkt begränsad självständig rörelseförmåga bor ensam”.

Myndigheten skriver också att man har svårt att se att hemtjänstinsatser kan ändra denna slutsats och att hon inte med säkerhet kan få en skälig levnadsnivå så länge hon bor kvar i det egna hemmet.
Med det river man upp socialnämndens beslut och ger kvinnan rätt till en plats i särskilt boende.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...