Risk för köns­oba­lans

Na­tur­ligt föds en aning fler poj­kar än flic­kor i ett sam­häl­le. Oba­lan­sen kom­pen­se­ras av att poj­kar ock­så har en aning hög­re död­lig­het. Det jäm­nar ut sig med na­tur­lig ele­gans. Och tur är det. Me­dan ri­ke­do­men är stor i lägg­ning­ar och livs­sti­lar, ten­de­rar ändå det sto­ra fler­ta­let att för­ut­säg­bart vil­ja bil­da mo­no­ga­ma, he­te­ro­sex­u­el­la par­re­la­tio­ner när de når vux­en ål­der. Om oba­lan­sen blir stor kan inte parbildningspusslet gå ut.
Ex­em­pel­vis har Kina län­ge va­rit om­ta­lat för att ha ett över­skott på poj­kar och män. Or­sa­ken lig­ger där i en kom­bi­na­tion av en­barns­po­li­ti­ken och att flic­kor har läg­re sta­tus. Får man bara ha ett barn finns där en ten­dens att för­sö­ka se till att det enda bar­net blir en gos­se.

Nog kan det spon­tant kän­nas märk­ligt att räk­na på be­folk­nings­pro­por­tio­ner sett så högt från ovan, men frå­gan är verk­lig och ef­fek­ter­na är inte obe­tyd­li­ga. En som har fors­kat kring ef­fek­ter­na av mans­över­skot­tet är den ame­ri­kans­ka stats­ve­tar­pro­fes­sorn Va­le­rie Hud­son som till­sam­mans med An­drea den Boer har skri­vit en upp­märk­sam­mad stu­die, Bare Branches (MIT Press, 2004), som tit­ta­de på vad som hän­der med län­der som har män i över­flöd.
Det kor­ta sva­ret är att mans­över­skott är trå­ki­ga ny­he­ter. Så­da­na sam­häl­len ten­de­rar att bli mer våld­sam­ma, ef­ter­som vålds­brott ofta be­gås av unga män som sak­nar nära so­cia­la band till and­ra. Just så­da­na män pro­du­ce­ras av köns­oba­lan­sen. Sto­ra grup­per av en­sam­ma unga män blir en ne­ga­tiv driv­ved som kan su­gas upp i brotts­lig­het, ra­di­ka­lism och gäng.

I vec­kan pub­li­ce­ra­de Va­le­rie Hud­son en minst sagt oro­väc­kan­de ar­ti­kel i tid­ning­en Politico där hon nu var­nar för att köns­ba­lan­sen i Eu­ro­pa är på väg att bli myc­ket skev. Hon lyf­ter särskilt fram ut­veck­ling­en i Sverige. En­ligt Hud­sons be­räk­ning­ar går det nu hela 123 styc­ken poj­kar i 16–17-årsåldern på 100 flic­kor i sam­ma ål­der i Sverige. Siff­ran kal­lar Hud­son för ”häp­nads­väc­kan­de”.
Även Hans Ros­ling har var­nat för en kraf­tig köns­oba­lans och gjort jäm­fö­rel­ser med Kina. Köns­oba­lan­sen i Kina lig­ger på 117 poj­kar per 100 flic­kor. För grup­pen 16–17-år­ing­ar pas­se­rar Sverige nu den med råge en­ligt Hud­sons be­räk­ning­ar.
Bak­grun­den till skev­he­ten är köns­för­del­ning­en bland asyl­sö­kan­de. I den of­fi­ci­el­la be­folk­nings­sta­ti­sti­ken syns ännu inte det enor­ma över­skot­tet. Hud­sons siff­ra byg­ger näm­li­gen på att ad­de­ra den sto­ra ny­an­län­da grup­pen en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de till våra be­fint­li­ga be­folk­nings­tal. An­ta­let en­sam­kom­man­de i 16–17-årsåldern är stort och i myc­ket stor ut­sträck­ning be­står grup­pen av poj­kar. Där­för blir ge­nom­sla­get i köns­ba­lan­sen kraf­tigt.

Ma­te­ma­ti­ken är en­kel, men fram­ti­den är osä­ker. Om mönst­ret hål­ler i sig även kom­man­de år blir re­sul­ta­tet att ännu fler ålderskohorter får en lik­nan­de oba­lans. Ef­ter­som den upp­står bland grup­per som lig­ger täm­li­gen nära livs­fa­sen när par­bild­ning är ak­tu­ellt syns de so­cia­la ef­fek­ter­na för­mod­li­gen re­la­tivt snabbt.
Se­na­re kvin­no­do­mi­ne­rad an­hö­rig­in­vand­ring då? Att reg­ler­na för an­hö­rig­in­vand­ring gjorts mer re­strik­ti­va med ut­ö­ka­de för­sörj­nings­krav mins­kar för­mod­li­gen möj­lig­he­ten att den vä­gen ba­lan­se­ra si­tu­a­tio­nen.
Det lär pra­tas myc­ket om det här pro­ble­met fram­över.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...