Den mo­bi­la test­an­lägg­ning­en har ti­di­ga­re stått på Hel­sing­borgs av­falls­an­lägg­ning. 8FOTO: Eko­ba­lans
Gun­nar The­lin är pi­on­jä­ren bak­om den nya åter­vin­nings­me­to­den.

Mat­av­fall om­vand­las till krets­lopps­göd­sel

LUND Åter­vin­ning av fos­for och kvä­ve ur rest­pro­duk­ter från ma­ten kan ge vins­ter både för bön­der­na och livs­me­dels­in­du­strin.
Lun­da­fö­re­ta­get Eko­ba­lans Fe­nix har ny­li­gen in­gått en av­sikts­för­klar­ing med ett svenskt me­je­ri för att pro­va me­to­den.

– Vi har ut­veck­lat en åter­vin­nings­an­lägg­ning för fos­for som är tänkt att stå på me­je­ri­et. Ge­nom tek­ni­ken kan vi alla både spa­ra peng­ar och vär­na om mil­jön, sä­ger Gun­nar The­lin, grun­da­re av bo­la­get.
I an­lägg­ning­en kan man mata in rest­pro­duk­ter­na och av­fal­let från livs­me­dels­pro­duk­tio­nen och med tek­ni­kens hjälp ut­vin­na växt­när­ing­en i form av fos­for och kvä­ve, som är rå­va­ror till göd­sel­me­del.
– På sikt räk­nar vi med att den mil­jö­vän­li­ga göd­seln ska kun­na er­sät­ta tra­di­tio­nell han­dels­göd­sel. Åter­vin­ning­en av fos­for blir mer re­surs- och kost­nads­ef­fek­tiv ju hög­re kon­cent­ra­tio­nen av fos­for är.

Un­der vå­ren in­leds pi­lot­stu­di­en där Eko­ba­lans ska eta­ble­ra en fosforåtervinningsanläggning på me­je­ri­et. För­hand­ling­ar­na är ännu inte slut­för­da, var­för nam­net på me­je­ri­et ännu inte är of­fent­ligt.
– I fram­ti­den hop­pas vi ock­så bli an­li­ta­de av and­ra me­je­ri­er, slak­te­ri­er och an­nan livs­me­dels­pro­duk­tion i Sverige, som mins­kar kost­na­der­na för han­ter­ing­en och sitt av­fall och sitt spill, för­kla­rar Gun­nar The­lin.
Han har en bak­grund som fors­ka­re på Lunds uni­ver­si­tet med in­rikt­ning på väx­ters när­ings­för­sörj­ning och när­ings­ba­lan­ser i skogs­bru­ket.
– Det var un­der min tid som fors­ka­re som jag no­te­ra­de och ir­ri­te­ra­des över att vårt sam­häl­le slö­sar på vär­de­ful­la na­tur­re­sur­ser, be­rät­tar Gun­nar The­lin.
När han star­ta­de fö­re­ta­get 2008 låg fo­kus på åter­vin­ning av aska från skogs­in­du­strin. Men gans­ka snart kun­de man sat­sa alla re­sur­ser­na på tek­nik för fos­for­åter­vin­ning.
– Fos­for är en änd­lig re­surs och den fos­for som ut­vinns ur gru­vor­na tar slut så små­ning­om. Där­för be­hö­ver vi hit­ta nya sätt att åter­vin­na den vik­ti­ga fos­fa­ten, men även kvä­vet, me­nar Gun­nar The­lin.
En­ligt Livs­me­dels­ver­ket är fos­for är ett livs­nöd­vän­digt grund­äm­ne för vårt ske­lett, för sy­ra­bas ba­lan­sen i krop­pen och ener­gi­pro­duk­tion till krop­pens alla ener­gi­krä­van­de funk­tio­ner. För­ut­om i ma­ten finns grund­äm­net allt­så i han­dels­göd­sel.

Kvä­ve är ett nöd­vän­digt grund­äm­ne för allt liv, finns na­tur­ligt i våra krop­par och mer än 70 pro­cent av all luft består av kvä­ve.
– I fel mäng­der ska­dar både kvä­ve och fos­for vår na­tur. Tit­ta bland an­nat på över­göd­ning­en. Men hit­tar man en ba­lans i åter­vin­ning­en blir ef­fek­ten tvärt­om, sä­ger Gun­nar The­lin.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...