Väst­ ut­löste flyk­ting­krisen

Eu­ro­pa be­finner sig i flyk­ting­chock. EU är hand­lings­för­la­mat. Väst­världen har en lång hi­sto­ria som po­li­tisk och mi­li­tär ak­tör i fat­tiga delar världen, men har säl­lan be­hövt upp­leva kon­se­kvenserna på nära håll. Nu tränger verk­lig­heten sig på.
För det finns ett sam­band mel­lan väst­makternas po­li­tik och dagens flyk­ting­ka­ta­strof.
Mel­lan­ös­tern, med sina enorma olje­till­gångar och stra­te­giska läge, har länge varit of­fer för ett stor­po­li­tiskt makt­spel. Olika kon­stel­la­tioner av stor­makter och in­hemska eliter har kämpat om makten, ofta med myc­ket bru­tala me­toder.

Den ara­biska våren 2011 var ett för­sök att bryta det­ta och er­sätta det med ett de­mo­kra­tiskt sty­re. Det fanns en för­trös­tan om kraft­fullt stöd från den de­mo­kra­tiska väst­världen, med det mäk­tiga USA i spetsen.
Men de­mo­kra­ti­ak­ti­visterna blev be­svi­kna. I Sy­ri­en utmanade det folk­liga och från bör­jan helt fred­liga upp­roret As­sad-fa­miljen och den alawitiska mi­no­ri­tet som haft makten där i år­ti­on­den.

Re­gimen valde att för­svara sin makt med obe­grän­sat våld. Väst­makterna gav i prak­tiken As­sad fria händer att krossa de­mo­kra­ti­rö­rel­sen i blod, i stället för att in­fö­ra den flyg­förbuds­zon som ef­fek­tivt skulle ha stoppat de mas­siva ter­ror­bomb­ningarna av ci­vil­be­folk­ningen.
Ty­värr ligger det helt i lin­je med för­håll­nings­sättet när väst­al­lie­rade Sau­di­ara­bi­en slog ned de­mo­kra­ti­rö­rel­serna i Bah­rain och Je­men och den USA-stödda krigs­makten krossade de­mo­kra­tin i Egyp­ten. Hell­re en kon­trol­ler­bar dik­ta­tor än en oför­ut­se­bar de­mo­kra­ti är up­pen­bar­li­gen stor­makternas in­ställning.

I Sy­ri­en ra­di­ka­li­serades mot­ståndet och ji­ha­dist­rö­rel­ser som al-Nusrafronten, och fram­för allt IS, tog över. Då först in­grep väst­makterna efter­som ji­ha­disterna ses som ett hot mot västs stra­te­giska och eko­no­miska in­tres­sen.
Man valde då att en­bart be­kämpa ji­ha­disterna, främst IS, och ge As­sad fort­satt fria händer i vad som allt mer kommit att likna ett folk­mord på den sun­ni­ara­biska be­folknings­ma­jo­ri­teten.
I dag har vi en si­tua­tion med flera hund­ra tu­sen döda och halva Sy­ri­ens be­folkning på flykt. Flera delar an­svaret för det­ta, men den all­männa be­dömningen är att Assads ter­ror­bomb­ningar svarar för 90 pro­cent av allt dö­dan­de.

Hade USA från bör­jan ställt upp för de­mo­kra­tin och in­fö­rt en flyg­förbuds­zon över Sy­ri­en, så hade dagens flyk­ting­ka­ta­strof inte be­hövt in­träffa.
Dess­utom – för var­je oljefatsbomb som Assads flyg­va­pen vräker över en sy­risk by, utan att om­världen gör nå­got, växer stödet för IS, i Sy­ri­en, i hela arab­värl­den, och i den ara­biska dia­spo­ran världen över. Får As­sad hållas måste vi räkna med mer jihadism, mer kaos i Mel­lan­ös­tern, och nya flyk­ting­vågor.

Kan­ske är det fort­farande möj­ligt för väst­makterna att byta stra­te­gi och stoppa ter­ror­bomb­ningarna. Men snart är det för sent.
Ryss­land håller på att bygga upp sin mi­li­tära ka­pa­ci­tet i Sy­ri­en, och då krym­per väst­makternas hand­lings­ut­rym­me.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...