Male black grouse sit atop tree branches in a field near the village of Kamenka, some 80 km (50 miles) east of the capital Minsk, Belarus, Friday, April 13, 2012. (AP Photo/Sergei Grits)

Strid om vindkraft vid Fjällmossen fortsätter

ELESTORP Striden om vindkraftverken nära Fjällmossen på Linderödsåsen fortsätter. Byggnadsnämnden och miljönämnden har sagt nej till planerna, men Västanby Kraft har överklagat besluten till länsstyrelsen och anser sig har rätten på sin sida trots att exploateringen anses hota fågellivet i området.

Totalt är det fem vindkraftverk som kan komma att byggas på fastigheterna Ormastorp 3:4, Elestorp 1:13 och Tormastorp 1:12 i de östligaste delarna av Hörby kommun. Bakom satsningen står Västanby Kraft i Hörby AB och Ormastorp Vind AB.

Bara någon kilometer från platsen ligger Fjällmossen, som är klassat som Natura 2 000-område och har en unik fauna och ett rikt fågelliv.
Här kan besökarna lyssna på orrspel – för övrigt den sydligaste platsen där man kan få se och lyssna på orrspel – och njuta av fin skogsmiljö och orörda mossmarker. Fjällmossen sträcker sig in i Kristianstads kommun, som i sin översiktsplan har ritat in området runt mossen som ett så kallat tyst område.

Protesterna mot vindkraftsplanerna har varit omfattande. 500 yttranden har skickats in till Hörby kommun från närboende, föreningar och andra berörda, och en klar majoritet av de som yttrat sig är emot planerna.
Dessutom har det gjorts en fågelinventering som visar att det troligen finns flera bivråkar i det område där vindkraftverken kan komma att byggas.

Både byggnadsnämnden och miljönämnden sade på sina sammanträden i augusti nej till ansökningarna från Västanby Kraft och Ormastorp Vind.
Miljönämnden har till och med förbjudit sökanden att bygga på platsen eftersom det riskerar att få en negativ påverkan på fågellivet och på möjligheterna till rekreation och friluftsliv.
Byggnadsnämndens ordförande Gunnar Bergquist (S) säger att byggnadsnämnden var enig i sitt beslut att avslå ansökningarna om bygglov.

– Det som ligger till grund för beslutet är vad som kommit fram i miljönämnden om fågelskyddet och att det finns skyddsvärda fladdermöss i området. Man har ju även hittat bivråk på platsen. Det var inga längre diskussioner i nämnden om det. Alla vara överens om att vi skulle göra så här, säger Gunnar Bergquist.

I den nya översiktsplanen för Hörby kommun är mellanbygden – där det utpekade området ligger – klassat som olämpligt för vindkraft.
Men översiktsplanen har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige, och är därför inte giltig ännu.
I stället är det den gamla vindbrukspolicyn för Hörby kommun som gäller, och även i denna sägs det att vindkraftverk inte bör släppas fram på Linderödsåsen.
– Den föreslagna platsen för etablering av vindkraftverken är olämplig, skriver miljönämnden i sitt beslut från i augusti.

Striden om vindkrafts-planerna är dock inte slutgiltigt avgjord, även om kommunen nu har satt ner foten.
Västanby Kraft har nyligen överklagat byggnadsnämndens och miljönämndens beslut till länsstyrelsen, och yrkar att besluten ska rivas upp och skickas tillbaka till Hörby kommun för förnyad prövning.

– Den aktuella etableringen uppfyller plan- och bygglagens krav, skriver Västanby Krafts ombud i överklagandet.
Västanby Kraft har begärt anstånd med att utveckla grunden för sin talan till den 6 november.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss