Migranter bör bli sakägare

Malmö I detaljplanearbetet för kvarteret Brännaren, där EU-migranterna har sitt läger, läggs nu ett förslag att även migranterna blir sakägare.

Det är Förbundet Allt åt Alla som skickat in ett yttrande där man påpekar att cirka 250 personer har sin mer eller mindre permanenta boplats i en del av kvarteret, Brännaren 19.
”Oaktat den juridiska statusen för lägret (som ännu inte fastställts), går det inte att förneka att flera hundra personer betraktar och i praktiken nyttjar platsen som permanent boplats”, skriver de.
”Vi vågar också hävda att en eventuell framtida vräkning kommer att innebära långgående konsekvenser för stadsmiljön, för de sociala instanserna, och för sjukvården. Sedd ur detta perspektiv har detaljplaneprocessen misslyckats. Man har konsekvent negligerat de boendes hälsa och säkerhet vid fastställande av den nya planen.”
Även Vänsterpartiet tar upp EU-migranternas situation. I ett särskilt yttrande till servicenämndens synpunkter på planen föreslår de ett tillägg som gäller genomförandet av planen: migranterna bör genom kommunens försorg erbjudas ”fullgoda alternativa bostäder.”
I samrådet finns också ett yttrande från en av fastighetsägarna i kvarteret som tar upp en annan fråga. De motsätter sig bestämt att deras fastighet ändras från industrifastighet till bostäder och kontor.
De är fullt nöjda med industrifastigheten som den är och ser de förändringar som föreslås i detaljplaneförslaget som en stor risk för dem. Därför förkastar de planen helt.
”Att riva/ändra denna (industrifastigheten) för att uppfylla föreslagen detaljplan innebär en risk som vi är för små för att vilja bära.”

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.