Inte okej att sopövervaka

MALMÖ VA Syd får bakläxa för sin övervakning av kundernas soptunnor. Datainspektionen kräver nu att bolaget vidtar en rad åtgärder för att en liknande situation inte ska uppstå.

I maj 2014 fick sopgubbarna hos VA Syd hett om öronen när de tömde soptunnor i Malmö och Burlöv. Företaget hade skickat ut ett brev till 1 682 hushåll där de varnade abonnenterna om att tunnorna varit tomma och så får det inte gå till. Hushållsavfall måste slängas på rätt ställe annars riskerar de en felsorteringsavgift på 400 kronor.

Brevet väckte ont blod hos många villaägare och VA Syd gick snabbt ut med en ursäkt.
”Brevet har tyvärr en olycklig formulering och har uppfattats negativt, vilket vi beklagar djupt”, skrev företaget i ett pressmeddelande.
Ursäkten var inte tillräcklig för vissa och flera personer har nu anmält VA Syd till datainspektionen, DI. Nu visar det sig att de hade fog för sin ilska. Datainspektionen slår nämligen VA Syd på fingrarna och kräver bättring.
– Det är inte okej att sopövervaka. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som får registreras om innehåll i sopor, säger Datainspektionens jurist Eva Maria Broberg.

DI konstaterar att det förekommer flera brister i den personuppgiftsbehandling som VA Syd utfört inom avfallshanteringen. VA Syd förläggs att åtgärda flera brister, de ska bland annat:
– Ta fram rutiner för att säkerställa att personuppgifter inte bevaras elektroniskt i kommunalförbundets verksamhetsstöd under längre tid än vad som är nödvändigt.
– Lämna information till de registrerade i enlighet med de krav som uppställs i personuppgiftslagen.
VA Syd ska också se till att det skrivs avtal med den personal som handhar personuppgifter så att de vet hur de uppgifterna får behandlas.

I sitt yttrande till DI skriver VA syd att registreringen är nödvändig för att de ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse och att det väger tyngre än den registrerades skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Datainspektionen anser dock att det inte kan vara nödvändigt att registrera innehållet enskilda personer sopor för att klara av den arbetsuppgiften. Istället kan ett registrerande av privatpersoners sopor snarare ses som ett mycket stort intrång i den personliga integriteten. Särskilt med tanke på att den här typen av uppgiftsinsamling sker i nära anslutning till den privata sfären, det vill säga hemmet, finns det anledning att iaktta restriktivitet.

VA syd har under eftermiddagen kommenterat Datainspektionens beslut och de säger att det var väntat och att de redan påbörjat arbetet med att skapa rutiner som säkerställer att vi arbetar rätt enligt personuppgiftslagen.
– Beslutet från datainspektionen var väntat och vi har arbetat med frågan sedan tillsynsärendet påbörjades. Vi är inte helt i mål än, men noterar ändå att Datainspektionen skriver att det inte finns någon otillåten behandling av personuppgifter i rapporteringen av avvikelser, säger Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef på Avfallsavdelningen.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev