Arvs­skat­ten fun­ge­ra­de inte då – inte hel­ler nu

För tio år se­dan av­skaf­fa­de Gö­ran Pers­son arvs-och gå­vo­skat­ten som fun­nits i Sverige i mer än hund­ra år. I nå­gon form har arv be­skat­tats ända se­dan 1600-ta­let.
Av­skaf­fan­det sked­de i to­tal po­li­tisk enig­het i riks­da­gen. Även Väns­ter­par­ti­et stod bak­om för­sla­get.
Sörjd av ingen – sak­nad av få, är ti­teln på en li­ten skrift från Eker­lids för­lag. Där be­skri­ver för­fat­tar­na Aman­da Woll­stad och An­ders Yd­stedt bak­grun­den till av­skaf­fan­det och pro­ces­sen.
För stats­fi­nan­ser­na var arvs­skat­ten obe­tyd­lig. Den gav sta­ten bara två pro­mil­le av alla skat­te­in­täk­ter 2004.
Men för den en­skil­de kun­de arvs­skat­ten bli för­ödan­de. Den över­le­van­de ma­ken kan­ske tving­a­des flyt­ta från vil­lan när arvs­skat­ten skul­le be­ta­las med kon­tan­ter. Vär­det på ar­vet var ju låst i fas­tig­he­ten.
Än vär­re kun­de det gå för fa­mil­je­fö­re­ta­gen. Många ge­ne­ra­tions­skif­ten har för­svå­rats, ibland omöj­lig­gjorts, ef­ter­som arvs­skat­ten tving­at fram ut­del­ning av be­skat­tad vinst till ägar­na som be­skat­ta­des hårt, in­nan arvs­skat­ten skul­le be­ta­las. Följ­den blev ibland ned­lägg­ning av fö­re­tag el­ler för­sälj­ning till en stör­re kon­cern.
Sto­ra fa­mil­je­äg­da fö­re­tag som Ikea och Tet­ra­pak flyt­ta­de ut­om­lands, och fö­re­ta­ga­re som Ingvar Kamp­rad och Fred­rik Lund­berg flyt­ta­de. Ef­ter arvs­skat­tens av­skaf­fan­de har de båda nämn­da flyt­tat till­ba­ka.
I vå­ras fö­re­slog LO och SACO ge­men­samt att arvs- och gå­vo­skat­ten ska åter­in­fö­ras. Det vore oklokt. Ar­gu­men­ten 2004 är lika star­ka 2015.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×