Lil­la kog­gen fick åka last­bil men sto­ra Tve­kamp av El­bo­gen fick i juni åka sjö­vä­gen till Väs­te­rås. Här för­be­re­der Ja­kob An­drén

Upprustade koggar har bytt nationalitet

Ef­ter många tu­rer sål­des till sist Mal­mös dyra ar­bets­mark­nads­pro­jekt i feb­ru­a­ri till båt­en­tu­si­as­ten Knuth Borgs fö­re­tag för en sym­bo­lisk hund­ra­lapp.

Han av­ta­la­de i sin tur kog­gar­na vi­da­re till ett fö­re­tag som dri­ver hi­sto­risk hamn utan­för Väs­te­rås. Siljansbåten och vikingaskeppkopian vid Frös­å­kers bryg­ga fick i som­ras säll­skap av de Malmöbyggda koggkopiorna Enig­het och Tve­kamp af El­bo­gen.
Se­dan dess har de rus­tats upp för att bli sjö­dug­li­ga, sä­ger John-Erik Koc­kum på Hi­sto­ris­ka mö­ten & Mat­kul­tur i Väs­te­rås AB. Det fanns att göra, fram­för allt på sto­ra kog­gen med ett läc­kan­de däck och svamp­an­grepp.

– Den sto­ra var väl­digt ska­dad, jag kan inte dra hela lis­tan. Men vi har hit­tat en mas­sa kons­tig­he­ter och slarv. Skräck­ex­emp­let var ka­beln från in­om­bords­mo­torn till start­pan­e­len. Den var skar­vad in­u­ti ett rör, be­rät­tar John-Erik Koc­kum.
Det in­ne­bar att plöts­ligt gick mo­torn helt en­kelt inte att star­ta.

Sto­ra kog­gen har nu fått en in­red­ning, en ru­stik mat­plats, och fram­för allt en ved­spis som hjäl­per till att dri­va ut fukt. Ti­di­ga­re fanns ing­en­ting un­der däck.
– Vi har byggt om bå­ten med en ny in­fra­struk­tur. Se­dan var det ju så att en kogg var de­ko­re­rad utan­på, på den här ti­den vil­le man sy­nas. Men den här var helt av­ska­lad och ren.
Fram­över ska därför ut­si­dan frä­schas upp den med, med skulptureringar och flag­gor.
– Så näs­ta gång vi läg­ger till i Mal­mö kom­mer ingen att kän­na igen skep­pen.
Pla­nen är att kog­gar­na ska ut och seg­la till som­ma­ren – om det går att hit­ta en till­räck­ligt stor be­sätt­ning till det sto­ra far­ty­get och bå­tar­na är färdig- rustade.
– Är vi redo tar vi en tur. Och då är chan­sen nog stor att vi kom­mer till Mal­mö.
Men då är det inte Tve­kamp och Enig­het af El­bo­gen som kom­mer hem utan Roter Teulfel (Den röde djä­vu­len) och Zee Ti­ger (Sjötigern), namn som fanns på 1300-talspiraten och ka­pa­ren Klaus Störtebekers båda flagg­skepp.

– Det finns en möj­lig­het att Tve­kamp fak­tiskt var Störtebeckers Roter Teufel. Så vi tog det lite som en kul grej och för att mar­ke­ra att det nu är dags för ett nytt ka­pi­tel, säger John-Erick Kockum.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev