Olagligt ta bort stenmur

Det var genom en anonym uppgiftslämnare som länsstyrelsen i slutet av november fick upp ögonen för den skövlade stenmuren.
Länsstyrelsen konstaterade att cirka 200 meter av muren, som låg mellan två åkerskiften, tagits bort.

I sin åtalsanmälan skriver länsstyrelsen att tillstånd aldrig skulle ges till detta.
Länsstyrelsen menar att ett så kallat brott mot områdesskydd kan ha begåtts.
Länsstyrelsen skriver att en stenmur i jordbruksmark har ett särskilt skydd i miljöbalken. ”Stenmurar har höga naturvärden genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. De utgör ofta livsmiljöer för flera växt- och djurarter. Flera av dessa arter är hotade och återfinns nu ofta endast i anslutning till jordbrukslandskapets småbiotoper.”

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...