Udden har blivit ett uppskattat rekreationsområde. Men under ytan finns oönskade lämningar. Här fanns en soptipp på 70-talet. Foto: Karsten Bringmark

Nu ska gifterna tas om hand i Klagshamn

Markföroreningarna tas upp i ett kort avsnitt i det detaljplaneförslag som nu är ute på samråd. Soptippen på södra sidan av udden var bruk under åren 1969 till 1977, men miljöuppföljningen var begränsad. Kontrollprogrammet pågick bara tre år efter avslutad deponi.
– Naturligtvis undrar man vad som läcker ut till omgivningen, och kanske också till grundvattnet, säger Johnny Stamming som bor i närheten av udden och dagligen promenerar där med sin hund.
– Det är jäkligt bra att man nu tar fram en detaljplan, udden är en fantastisk miljö. Särskilt bra är det att man nu skiljer ridvägar från gång- och cykelvägar. Nu rider man ju överallt.
Samtidigt undrar han över miljöeffekterna av sopdeponin.

I planförslaget nämns en grundvattenprovtagning från 1998 som visade att det fortfarande pågick lakning från området med höga halter av krom, nickel, kvicksilver och ammonium.
Men exakt hur Malmö stad ska hantera detta dystra miljöarv är inte klart. I planen talas det allmänt om behovet av ytterligare markundersökningar och åtgärder för att undanröja ”eventuella risker”.
Sara Marklund är handläggare på miljökontoret och berättar att de just börjat titta på markföroreningarna.
Hon poängterar samtidigt att föroreningsproblematiken behandlats helt annorlunda om det varit tal om att bygga bostäder.
Det är inte heller ovanligt att gamla deponier används som rekreationsområde, påpekar hon. Ett näraliggande exempel är Spillepeng.

Men gamla soptippar ska ändå riskbedömas. Och problemen är inte obekanta. Klagshamns udde var föremål för en kartläggning så sent som 2003.
Då bedömdes soptippsområdet på södra delen av udden fortfarande som ett riskklass två-område, det vill säga ”stor risk”.
Allsköns sopor har hamnat på udden genom åren, oljedränka jordmassor, miljöfarligt avfall och till och med sjukhusavfall.
Det blandade avfallet har bland annat genererat kraftigt förhöjda halter av cancerframkallande kolväten (PAH) och tungmetaller.
Kartläggningen, som gjordes av miljöförvaltningen, noterade att deponin nu är täckt av ett tunt lager jord och att inga saneringsinsatser har gjorts i området.
När det gäller det giftiga lakvattnet konstaterade man bara att det ”transporteras förr eller senare ut i Öresund där utspädning sker”.
Men man pekade också på risken att föroreningarna läcker ner till det undre grundvattnet i kalkberget.

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev