Kommunen planerar en ny station i Rosengård som en del av Malmöringen.

Malmöringen kräver
nytt trafiktillstånd

– Jag är mycket förvånad över att en tjänsteman på så låg nivå försöker tolka ett regeringsbeslut och därmed skapar en blockering, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S).

Det besked som nu nått kommunen är undertecknat av Trafikverkets regionchef Lennart Andersson.
– Vi gör den här tolkningen med hjälp av våra jurister, säger han.
Regeringens tillstånd från 1996 innebär att persontrafiken på Kontinentalbanan ska upphöra när Citytunneln tagits i bruk.
Men nu har Malmö kommun planer på lokal tågtrafik, med sju stationer, i en ring som utnyttjar såväl Kontinentalbanan som Citytunneln.
Kommunen begärde därför ett förtydligande från regeringen angående de fortsatta trafikmöjligheterna.

I februari förklarade regeringen att ingen åtgärd vidtas med anledning av skrivelsen.
Kommunen har pekat på att den nya trafiken inte innebär buller som går över den tillåtna nivån.
Men Trafikverkets tolkning är att regeringen genom sitt ”ickebeslut” inte gett tillstånd till den nya trafiken, oavsett bullernivåerna.
– Det går på tvärs mot hur de ansvariga ministrarna beskrivit situationen och vi ska nu på nytt kontakta regeringen, säger Ilmar Reepalu. Samtidigt är det godstågen som avgör bullernivåerna på Kontinentalbanan – inget annat.

Trafikverket förklarar att det krävs ett nytt tillstånd från miljödomstolen för att Malmöringen ska kunna komma i gång, och bedömer det som sannolikt att domstolen då kommer att kräva omfattande bullerdämpande skyddsåtgärder.
Skadestånd som kompensation för minskade fastighetsvärden kan också bli aktuellt liksom inlösen av fastigheter, enligt Trafikverket.

Att köra utan ett nytt tillstånd skulle enligt Trafikverket innebära straffrättsligt ansvar för myndigheten som verksamhetsutövare.
Trafikverket ska också avvakta permanenta villkor utifrån det nuvarande tillståndet innan en ny tillståndsansökan blir aktuell.
Frågan om permanenta villkor blir aktuell först i höst, när även Ystadsbanan kopplats ihop med Citytunneln.

Lennart
Andersson vill inte sia om hur lång tid en ny tillståndsprövning kan ta.
Kommunen har haft förhoppningar om att få i gång Malmöringen redan i slutet av det här året.
– Eventuella förseningar beror på hur snabbt regeringen nu agerar, säger Ilmar Reepalu. Trafiken är oerhört viktig för att Malmö och Skåne ska klara sina miljömål.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna?

Loading ... Loading ...

Webbkryss