Nyheter – Skånska Dagbladet http://www.skd.se Nyheter, lokalt, sport, opinion, nöje, kultur Sun, 23 Oct 2016 23:00:00 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.1 http://skd-1e9a.kxcdn.com/2015/08/19124803/cropped-skanskan_symbol-32x32.png Nyheter – Skånska Dagbladet http://www.skd.se 32 32 92939957 Kon­su­menternas ställning be­höver stärkas http://www.skd.se/2016/10/24/kon%c2%adsu%c2%admenternas-stallning-be%c2%adhover-starkas/ Sun, 23 Oct 2016 23:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=402291 Opinion Det behövs skärpta re­gler så att en skrift­lig be­kräf­tel­se på te­le­fon­av­tal ska krävas för att det ska vara gil­tigt.]]>

Sve­ri­ge har fått en ny kon­su­ment­om­buds­man, tilli­ka chef för Kon­su­ment­ver­ket. Hon heter Ce­ci­lia Ti­sell och har ar­betat på verket i flera år, så hon bör kun­na jobbet.
Utan tve­kan har hon en vik­tig roll. Kon­su­menternas si­tua­tion har blivit mer osä­ker, ge­nom en allt ag­gres­sivare te­le­fon­för­sälj­ning och inte min­st ge­nom den ökade in­ter­net­han­deln, som ock­så in­klu­derar många be­dra­ga­re.
Där­för får Ce­ci­lia Ti­sell gär­na skärpa tonen mot mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re som över­träder gränserna för vad som är tillå­tet.
Det gäller inte min­st te­le­fon­för­sälj­ning, som är det om­rå­de där KO och Kon­su­ment­ver­ket får många kla­go­mål och som ofta leder till att verket in­leder dom­stols­pro­cesser mot fö­re­tag med sus­pekta av­tals­vill­kor.
Ti­sell vill, i en in­ter­vju i Svenska Dagbladet, ha skärpta re­gler så att en skrift­lig be­kräf­tel­se på te­le­fon­av­tal ska krävas för att det ska vara gil­tigt. Det för­sla­get bör rege­ringen lyssna till och så snabbt som möj­ligt ef­fek­tu­era.
På ett an­nat om­rå­de har Kon­su­ment­ver­ket fått mera makt. Nu kan be­slut om otillå­tna mark­nads­för­ings­åt­gärder med­delas di­rekt, istäl­let för att först söka det felande fö­re­tagets ac­cep­tans och se­dan, om det be­hövs, gå till dom­stol. Det kommer att bromsa fel­ak­tig mark­nads­för­ing snabbare och där­med skydda kon­su­menterna bätt­re.
I SvD-in­ter­vjun pekar hon på dold re­klam som ett pro­blem. Det gäller inte min­st på nät­et och blir ett allt vik­tigare om­rå­de att be­vaka.
Yng­ve Sunesson

]]>
402291
Jord­brukets lön­sam­het måste för­bättras http://www.skd.se/2016/10/24/jord%c2%adbrukets-lon%c2%adsam%c2%adhet-maste-for%c2%adbattras/ Sun, 23 Oct 2016 23:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=402292 Opinion Bara var tredje svensk lant­bru­ka­re tyc­ker att lön­sam­heten är gans­ka bra.]]>

Bara var tredje svensk lant­bru­ka­re tyc­ker att lön­sam­heten är gans­ka bra. Det är ändå en för­bättring från i våras när det var bara var fj­ärde. Nå­gra en­sta­ka, två pro­cent, tyc­ker att lön­sam­heten är myc­ket god.
Fler tyc­ker att lön­sam­heten är gans­ka då­lig, men dess­utom tyc­ker var fj­ärde lant­bru­ka­re att lön­sam­heten är myc­ket då­lig. Det var ännu fler för ett halv­år se­dan.
Att det inte läng­re är rik­tigt lika illa, om än då­ligt, be­ror på att den ökande ef­ter­frå­gan på svenskt kött har lett till bätt­re priser. Den an­svars­fulla an­ti­bio­ti­ka­an­vändningen och de hårdare svenska djur­skydds­kraven har änt­li­gen gett ef­fekt i kon­su­ment­ledet.
Sämst lön­sam­het har fort­farande mjölk­bön­derna, även om mjölk­priset höjts till bön­derna i höst. Men fort­farande ligger det myc­ket lågt his­to­riskt. Det stoppar inte ned­läggnings­vågen, där näs­tan var­je dag en mjölk­bon­de lagt ned mjölk­pro­duk­tionen.
Det är Lant­bruks­ba­ro­me­tern, som tas fram av LRF Konsult till­sam­mans med Swedbank/Spar­ban­ker­na, som visar på lant­brukets stora eko­no­miska svå­rig­heter.
Del­vis har lant­brukets lön­sam­hets­pro­blem in­ter­na­tio­nella or­saker. Ryss­lands im­port­stopp lik­som över­pro­duk­tion av mjölk i hela världen bi­drar. Men rege­ringen kan inte svära sig fri från an­svar.
EU har en ge­men­sam jord­bruks­po­li­tik, som be­gränsar var­je rege­rings möj­lig­heter att stötta det egna jord­bruket. Men Sve­ri­ge har in­fö­rt en rad sär­krav och av­gifter som för­sämrar det svenska jord­bruket kon­kur­rens­kraft. Det har lett till att Sve­ri­ge nu­me­ra im­por­terar om­kring hälften av all mat vi äter.
Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) lovade läg­ga fram ett för­slag till livs­me­dels­stra­te­gi i bör­jan av året. Den har för­senats – senaste budet är i slu­tet av året – och har vill­korats med stöd från op­po­si­tionen.
Men det är rege­ringen som har an­svaret. Lant­bruks­ba­ro­me­terns siff­ror visar att be­hovet är akut. Så vänta inte läng­re, Bucht! Gör vad som är möj­ligt för att för­bättra lant­brukets lön­sam­het lång­sik­tigt.

]]>
402292
Släpp det po­li­tiska sam­talet fritt http://www.skd.se/2016/10/24/slapp-det-po%c2%adli%c2%adtiska-sam%c2%adtalet-fritt/ Sun, 23 Oct 2016 23:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=402144 Krönika Låt po­li­tiken tala, inte pr-kon­sulterna.]]>

Un­der vår tid i rege­ringen har det skapats fler än 300 000 nya jobb.
Så lät det gång på gång i val­rö­rel­sen 2014 från den sittande rege­ringen.
En upp­gift som lika ofta mot­sa­des av då­va­ran­de op­po­si­tion som för­kla­rade att så kan man inte räkna, och om man gör det så be­rodde ök­ningen på an­dra sa­ker än rege­ringens po­li­tik.
I dag säger fö­re­språ­ka­re för den röd­gröna rege­ringen lika ofta att un­der de­ras tid i re­ger­ings­ställ­ning har jobben ökat med si och så många tu­sen. Då plöts­ligt kan man räkna an­tal jobb.

Det finns med all sä­ker­het ex­em­pel åt an­dra hål­let ock­så, men i dag finns det ett väl­digt stort sug ef­ter ett po­li­tiskt le­dar­skap som istäl­let för att spela sifferpingis tar män­ni­skors oro på all­var och jobbar för att hitta po­li­tiska lös­ningar på des­sa.
Det är dags att sluta lyssna på re­to­rik­ex­perter, me­die­ex­perter och ex­perter på det ena och det an­dra.
Alla par­tier har en po­li­tik. Po­li­tiska hand­lings­pro­gram som mejslats fram un­der tims­långa ses­sioner på kon­gresser, stäm­mor, lands­mö­ten och allt vad det kallas.
Låt po­li­tiken tala, inte pr-kon­sulterna.

Sam­ti­digt finns det ock­så na­tur­liga skäl för par­tiernas agerande. För de vet vad som fun­gerar i ny­hets­lo­giken. Här har me­di­erna ett an­svar.
Till ex­em­pel när det po­li­tiska lä­get är så hett att väl­digt många är in­tres­se­rade av att se alla par­tierna sam­ti­digt re­do­göra för olika frå­gor.
SVT har ett par par­ti­le­dar­de­batter var­je år. Kon­ceptet liknar dock mer en rät­te­gång än ett po­li­tiskt sam­tal. Par­ti­le­da­rna står upp­radade vid var sitt skrank och som för­hörs­le­da­re finns två de­batt­le­da­re som mer verkar till för att tända en bra­sa än sty­ra en de­batt.
Par­ti­le­da­rna gör näs­tan alla sam­ma miss­tag att för­söka säga så myc­ket som möj­ligt när de väl får ordet. Nå­got som gör att tittarna tappar an­dan bara av att lyssna. Man by­ter ka­nal.

Ny­li­gen gick en stor po­li­tisk pro­fil ur tiden. Thor­björn Fäll­din hånades ofta un­der sin ak­tiva tid för sin ef­ter­tänk­sam­het. I dag hyllas han för sam­ma egen­skap.
Spon­tana sam­tal el­ler kom­men­tarer går inte att få från de högsta po­li­ti­kerna i dag. Allt är re­gis­serat, an­tin­gen från dem själva el­ler från me­di­erna. För man måste i var­je steg ”tänka på vil­ken bild man sätter”.
Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) får till ex­em­pel i dag äta upp den bild han täm­li­gen fram­gångs­rikt satte till­sam­mans med sitt par­ti och med kom­pakt un­der­stöd från sina va­pen­brö­der i LO i val­rö­rel­sen.
Sve­ri­ge hade gått sön­der. Hela den svenska väl­färden låg i ru­iner ef­ter åtta år med en bor­ger­lig rege­ring.

Med den­na bild vann han inte va­let, men fick till­räck­ligt många röster för att kun­na bilda rege­ring. Fram­rös­tad av män­ni­skor som ut­gick från att han hade en plan för att laga det­ta tra­siga land.
Istäl­let har Löfven, hans rege­ring och kom­pisar i LO fort­satt att rasa över den för­ra rege­ringen. Som om man fort­farande var i op­po­si­tion. Som om man inte har all den makt man be­höver för att ändra på det man tyc­ker är då­ligt. Eller tra­sigt.

Vi be­höver verk­li­gen ett nytt po­li­tiskt le­dar­skap för Sve­ri­ge. Men det är väl­ja­rna som ska be­stämma om det­ta. Inga an­dra.

]]>
402144
Man skjuten på Christiania http://www.skd.se/2016/10/23/man-skjuten-pa-christiania/ Sun, 23 Oct 2016 20:34:25 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/man-skjuten-pa-christiania/ Köpenhamn Vid niotiden på söndagskvällen skottskadades en man utanför konsertlokalen Loppen på Christiania i Köpenhamn.]]> Köpenhamn Vid niotiden på söndagskvällen skottskadades en man utanför konsertlokalen Loppen på Christiania i Köpenhamn.

Polisen larmades till platsen 21.09. En man hade då skjutits i benet, rapporterar Ekstra Bladet.
Det är ännu oklart vem mannen är, liksom hur allvarliga hans skador är.
– För närvarande är jag inte vet något om offret, säger Henrik Brix, vakthavande befäl vid Köpenhamnspolisen till Ekstra Bladet.

Läs mer: Videoövervakning – historisk vändpunkt för Christiania

Före händelsen ska polisen inte ha upplevt några problem inne på området under kvällen.
Det är mindre än två månader sedan två poliser och en förbipasserande skottskadades i samband med ett ingrepp mot en knarklangare på den berömda Pusher Street. Sedan dess har invånarna rivit haschbodarna på gatan och, efter krav från polisen, gått med på att bland annat låta polisen videoövervaka platsen.

Läs mer:
17/9 2015 28 gripna efter tillslag på Christiania
17/6 2016 Razzia i Christiania – polisen river haschbås
2/9 2016 Misstänkte polisskytten från Christiania har avlidit

]]>
402343
Dubbel segerglädje för Grybb i Kanonen http://www.skd.se/2016/10/23/dubbel-segergladje-for-grybb-i-kanonen/ Sun, 23 Oct 2016 18:47:05 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/dubbel-segergladje-for-grybb-i-kanonen/ RALLY Rolf Grybb från Hässleholms MK hade en skön söndag i Eslöv. Inte nog med att han vann rallyspecialen Kanonen totalt, han säkrade samtidigt segern i Asfaltcupen 2016.]]> RALLY Rolf Grybb från Hässleholms MK hade en skön söndag i Eslöv. Inte nog med att han vann rallyspecialen Kanonen totalt, han säkrade samtidigt segern i Asfaltcupen 2016.

– Jag vann ju Kanonen även 2014, men det är första gången jag vunnit Asfaltcupen, sa Rolf Grybb.
Han hade kommandot i Asfaltcupen inför den tionde och sista deltävlingen, rallyspecialen i Eslöv på söndagen, men ledningen var inte större än att han var tvungen att köra snabbt och bra i Kanonen.
– Jag var inte snabbast på någon av sträckorna, men å andra sidan jämn. Jag hade Asfaltcupen i bakhuvudet hela tiden. Jag gjorde en stabil tävling. Det var blött i början, sedan torkade det upp. Lite lurigt, förklarade Rolf Grybb.
Till slut vann den Opel Ascona B-rattande nordostskåningen Eslövs rallyspecial med 1,9 sekunders marginal till Bjarne Rutgersson från Stenungsund i en Ford Escort.
Trea blev Lars Östring, Helsingborg, och fyra SMK Hörbys Tommy Nilsson i en Honda Civic Type R
Tommys snabba körning gav honom segern i sin B-förarklass. SMK Hörby fick ytterligare fem klassegrare.
Arrangerande Eslövs MK kunde glädja sig över en arrangörsmässig fullträff, men också en klasseger för Fredrik Karlsson i en VW Golf i C-förare R1a.
– Vi hade bra flyt och tur med vädret, summerade Tonny Jönsson, tävlingsledare för Kanonen.

]]>
402335
Kristensson blev tvåa i Tyskland http://www.skd.se/2016/10/23/kristensson-blev-tvaa-i-tyskland/ Sun, 23 Oct 2016 18:46:15 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/kristensson-blev-tvaa-i-tyskland/ RALLY Det blev en slutlig silverplats och en ståtlig pokal i Opel Adam Cup i Tyskland för Tom Kristensson från SMK Hörby.]]> RALLY Det blev en slutlig silverplats och en ståtlig pokal i Opel Adam Cup i Tyskland för Tom Kristensson från SMK Hörby.

Opel Adam Cup avslutades med 3-Städte Rallye. Kartläsaren Timmy Berntsson från Växjö, som tävlat med Tom hela året, avstod tävlingen. Tom ville ha en kartläsare med större utlandsrutin till avslutningen och Henrik Appelskog hoppade in och lotsade honom till tredje plats i tävlingen. Finske Jari Huutunen vann både avslutningstävlingen och Opel Adam Cup. Jari blev även uttagen till Opels fabriksteam för nästa år.
Kristensson var också med i diskussionerna om fabrikssitsen, tillsammans med tre andra Opelförare. Det har varit fystester, koll av körning och även medieträning där förarna fått svara på frågor både under tävling och utanför tävlingssammanhanget.
– Tyvärr blev jag inte uttagen, men det var ju en trevlig erfarenhet och vi får se framtiden an med tillförsikt, berättar Tom.
– Jag har inget klart för nästa säsong men hoppas få till både körningar i Sverige och i utlandet.
Tom har fått till körning på ett mycket bra sätt och har både lärt sig framhjulsdrift och asfaltsåkning på ett mycket fint sätt. Andra plats i Opel Adam Cup har rönt stort gensvar internationellt.

]]>
402333
Oavgjort igen för H65:s herrar http://www.skd.se/2016/10/23/oavgjort-igen-for-h65s-herrar/ Sun, 23 Oct 2016 18:45:18 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/oavgjort-igen-for-h65s-herrar/ HANDBOLL För tredje matchen i rad spelade H65:s handbollsherrar oavgjort i division 1 södra.]]> HANDBOLL För tredje matchen i rad spelade H65:s handbollsherrar oavgjort i division 1 södra.

– Ett steg närmare första segern, konstaterade H65-tränaren Carl-Christian Olsson, efter 31-31 hemma i Höör i derbyt mot Ystads IF U.
Två gånger i rad har H65 räddat oavgjort genom att göra sista målet.
På söndagen var det H65 som var i ledning och på väg mot segern, när YIF:s Oscar Zareba kvitterade, blott nio sekunder från slutsignalen.
– Det är klart att vi satsade på vinst, men sett till de skador och sjukdomar vi haft och den dåliga inledningen så får vi vara nöjda med oavgjort, tyckte H65-tränaren.
Som mest låg H65 under med 3-9 i den första halvleken och 18-23 efter 40 minuters spel.
Så långt hade de i Mellanskåne hos Eslövs HF fostrade Simon Källström och Lukas Sandell firat stora triumfer.
När Sandell stukade foten och fick utgå passade H65 på att sätta en punkt på Källström.
– Med bra effekt, konstaterade C-C Olsson.
Hemmalaget gick inte bara ikapp utan också förbi. När Casper Lundh gjorde 28-27 var det första gången H65 var i ledning. De hade sedan också 30-29 och 31-30.
H65 fick playmakern Adam Sandgren skadad i den första halvleken och speltiden begränsades på grund av detta.
Bakom Källström och Sandell, åtta respektive sju mål, hade YIF U starka kort i målvakten Andreas Myhr Björkman och Claes Arvidsson.

]]>
402332
Lugi tappade segern efter stor dramatik http://www.skd.se/2016/10/23/lugi-tappade-segern-efter-stor-dramatik/ Sun, 23 Oct 2016 18:30:46 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/lugi-tappade-segern-efter-stor-dramatik/ Lund Det var blandade känslor i Lugilägret efter 25–25 borta mot HIF Karlskrona. – Snöpligt att vi tappade poäng, men som matchen gestaltade sig var det inte orättvist, sa Lugitränaren Tomas Axnér.]]> Lund Det var blandade känslor i Lugilägret efter 25–25 borta mot HIF Karlskrona.
– Snöpligt att vi tappade poäng, men som matchen gestaltade sig var det inte orättvist, sa Lugitränaren Tomas Axnér.

Det bjöds på stor dramatik i slutskedet av matchen. Med fem sekunder kvar gjorde Jacob Wickman Modigh 25–24 till Lugi och segern såg ut att vara bärgad.
HIF Karlskrona hade dock inga planer på att ge sig frivilligt och i sista sekunden skickade Gustaf Hallén in kvitteringen.
– Ett vådaskott, samtidigt blev vi lite passiva, kanske beroende på att man inte vågar gå för hårt på för att inte riskera rött kort och straff, sa Axnér.
Lugi startade matchen bra och ledde med två bollar, den följande kvarten var desto sämre och blekingarna gick ifrån till 10–5.
– Ett lag som Karlskrona ska inte få göra 8–1 på oss. Det får inte rinna iväg så. Om man förlorar en period i matchen med sju bollar är det svårt att vinna, sa Axnér.
Lugi kom igång direkt efter paus och var i fatt vid 13–13, men anförda av Lars Möller Madsen behöll Karlskrona initiativet och gick ifrån till 19–16.
Efter 19–19 turades lag om att leda fram till slutsignalen.
– Andreas Arrman gjorde en bra match, men annars var det ganska spridda skurar. Vi fick inte med kantspelet och fick inte igång kontringsspelet. Simon Jeppssons avslutning var bra, men å andra sidan var han en av de stora syndabockarna när vi slarvade, så han får både ris och ros, sa Tomas Axnér.
Och så var det den där avslutningen. Lugi bjöds inte till ett fint läge att avgöra matchen när Möller Madsen drog på sig en tvåminutare efter 27.55. Lundalaget försvarade sig bra efter att Jeppsson kvitterat på straff och gavs möjligheten att göra segermålet under de sista 30 sekunderna.
– Vi gjorde det helt perfekt och tog timeouten vid rätt tid. Men Möller Madsen kom in igen samtidigt som vi gjorde mål och vi valde att ta bort honom när de spelade sju mot sex. Vi ska inte släppa in mål där, men det var inte första gången. Samma sak hände ju mot IFK Ystad när vi tappade poäng förra gången, sa Tomas Axner:
– Men vi är fortfarande obesegrade. Det tar vi med oss.

]]>
402330
Efterlängtad poäng för Helsingborgs IF http://www.skd.se/2016/10/23/efterlangtad-poang-for-helsingborgs-if/ Sun, 23 Oct 2016 17:48:18 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/efterlangtad-poang-for-helsingborgs-if/ Fotboll HIF väntar fortfarande på att målskyttet ska lossna.]]> Helsingborg Efter tre raka förluster tog Helsingborgs IF en poäng borta mot Örebro SK efter 0–0 på Behrn arena. HIF missade därmed chansen att närma sig GIF Sundsvall ovanför kvalstrecket, men samtidigt behöll laget avståndet ner till Gefle på nedflyttningsplats.

Helsingborgs IF:s plats mellan strecken ser alltmer klar ut efter oavgjort på söndagen. HIF-tränaren Henrik Larsson valde att fokusera på det positiva efter matchen.
– Jag är nöjd med att vi fick med oss en poäng, det var länge sedan, och med att vi kunde hålla nollan, vilket också var länge sedan. Det finns mycket positivt att ta med från den här matchen, konstaterade Henrik Larsson i Cmores direktsändning från matchen.

HIF höll tätt bakåt för andra gången den här säsongen. Förra tillfället var borta mot GIF Sundsvall den 16 juli.
– Man önskar ju att det hade varit betydligt fler, men vi gjorde en bra försvarsinsats. Stundtals fick vi lite tryck på Örebro också, men vi har svårt att trycka dit bollen och det måste vi klara av om vi ska vinna matcher, sa Henrik Larsson.
Örebro förde matchen under den första halvleken, men de klara målchanserna var få. Efter pausvilan inledde HIF starkt och oroade en hel del i hemmalagets straffområde under den första halvleken, men utan att var det minsta hett när chanserna gavs.
– Du måste tänka på att sätta dit bollen när du kommer i lägena och sedan är det upp till dig att ha rätt teknik för det läget, sa Larsson till Cmore.

HIF:s absolut bästa läge serverades inhopparen Martin Christensen efter en fin prestation av Jordan Larsson. ÖSK-buren var vidöppen, men Christensen fick felträff och Oscar Jansson kunde enhandsrädda till hörna
På stopptid var det ytterst nära att poängen försvann för HIF.
ÖSK:s Michael Junior Omoh avslutade från nära håll efter en hörna, men Frederik Helstrup lyckades få fram en fot innan bollen gick i nät.

HIF har Djurgården, nedflyttningsklara Falkenberg och Jönköpings Södra kvar på programmet. Avståndet till Sundsvall på säker mark sju poäng. Nedåt till Gefle är det fem poäng
– Det är en ny match på torsdag. Nu får vi ta hand om kropparna och sedan sikta på den, sa Henrik Larsson till Cmore.
Mot Djurgården får HIF klara sig utan viktige mittfältaren Johan Mårtensson, som är avstängd efter att ha dragit på sig säsongens tredje varning mot Örebro.

]]>
402327
Bra start räckte inte http://www.skd.se/2016/10/23/bra-start-rackte-inte-2/ Sun, 23 Oct 2016 17:03:59 +0000 http://www.skd.se/2016/10/23/bra-start-rackte-inte-2/ HANDBOLL Det började i dur, men slutade i moll. Team Eslövs IK förlorade söndagens SHE-hemmamatch mot Boden med 21-24 (10-14).]]> HANDBOLL Det började i dur, men slutade i moll. Team Eslövs IK förlorade söndagens SHE-hemmamatch mot Boden med 21-24 (10-14).

– Boden var bättre, medgav Tomas Westerlund, Eslövs tränare.
Andrea Johansson gjorde 1-0 och Anna Bardis både 2-0 och 3-0. Först efter 5.19 gjorde Boden sitt första mål. Vid 6-4 såg det fortfarande lovande ut.
– Vi hade bra energi, fart på fötterna, kom till lägen och styrde matchen, sa Tomas Westerlund om den första kvarten.

Sedan kom hemmalaget i otakt. 6-4 blev till 6-8 och efter det var Eslöv aldrig i ledning.
– Sista kvarten i den första halvleken och den första kvarten efter paus tappade vi fokus. Vi blev ängsliga och vågade inte riktigt gå för det, tyckte Westerlund.
I mitten av den andra halvleken, när hemmalaget var i femmålsunderläge, bestämde sig Westerlund för att använda sig av sju utespelare i anfallen. Det betalade sig inledningsvis riktigt bra. Eslöv gjorde fyra mål i rad när 16-21 ändrades till 20-21.
– Och där hade vi ju ett par frilägen för att komma upp jämsides, konstaterade Westerlund.
De fyra sista minuterna blev mållösa för Eslöv, som till slut föll med 21-24.

– Vi har inte ett tillräckligt brett och bra material för att kunna tappa fokus under så långa perioder som vi gjorde mot Boden. Vi förlorade mot ett bättre lag. Det här var en livsviktig match eftersom Boden lär vara ett lag vi kommer att kriga med och helst ska ha under oss i en sluttabell, sa Westerlund.
Priset som bästa EIK:are gick välförtjänt till vänstersexan Andrea Johansson, som gjorde fem mål. På nio meter fick Betty Svensson och systrarna Bardis, Anna och Julia, dra ett tungt lass.
EIK hade flaggat före en eventuell comeback för 37-åriga målvakten Therese Bengtsson, men närmare en comeback än ett namn i matchprotokollet blev det inte. Eslöv startade med Moa Sandell i målet och avslutade Evelina Sjöström.
– Det var aldrig aktuellt att skicka in Therese i målet. Evelina skötte sig bra i den andra halvleken. Men vi har Therese även fortsättningsvis som en backup. Vi har ju bara två målvakter och ingen att lyfta upp från B-laget, förklarade Tomas Westerlund.

]]>
402321