Skånska Dagbladet » Nyheter http://www.skd.se Nyheter, lokalt, sport, opinion, nöje, kultur Mon, 30 Nov 2015 06:00:40 +0000 sv-SE hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.1 http://skd-1e9a.kxcdn.com/2015/08/19124803/cropped-skanskan_symbol-32x32.png » Nyheter http://www.skd.se 32 32 Oroas för följder av nya snabbtågen http://www.skd.se/2015/11/30/oroas-for-foljder-av-nya-snabbtagen/ http://www.skd.se/2015/11/30/oroas-for-foljder-av-nya-snabbtagen/#comments Mon, 30 Nov 2015 05:00:00 +0000 http://www.skd.se/2015/11/29/oroas-for-foljder-av-nya-snabbtagen/ Eslöv Eslöv kräver att få bevaka sina intressen i projektet]]> Eslöv Eslövs kommun känner oro för konsekvenserna av det planerade snabbtåget Malmö-Stockholm och har gjort gemensam sak med Burlöv och Staffanstorp.
I ett brev till Sverigeförhandlingen och Region Skåne kräver de tre kommunerna att få vara delaktiga i diskussionerna kring den nya stambanans dragning.

När det nya höghastighetståget drar fram genom Sverige ska det gå att ta sig från Malmö till Stockholm på 2,5 timme.
För att nå det målet ska banan byggas för att klara hastigheter om 320 kilometer i timmen – och endast trafik som kör i minst 250 kilometer i timmen kommer att tillåtas här.

– Just eftersom tågen kör i de här hastigheterna så måste banan se ut på ett speciellt vis. Den kan inte ha några skarpare kurvor som dagens stambana till exempel, säger Henrik Wöhlecke, M-kommunalråd i Eslöv, som just därför oroas av byggplanerna.
Den exakta dragningen av banan är inte klar, därför vet Wöhlecke och kommunalrådskollegan Johan Andersson (S) inte hur det kommer att påverka Eslövs kommun.
I dagsläget verkar det dock finnas enighet för skånska stopp i Hässleholm, Lund och Malmö.
– Och med det sagt vore det snudd på omöjligt att att banan inte kommer att dras igenom vår kommun och att vi känner en viss oro för vilka konsekvenser det kommer att få, säger Andersson.

En farhåga är att Eslöv genom höghastighetsbanan kan komma att förlora tågavgångar. För om trycket på den gamla stambanan ska lättas så är de bara de snabbaste tågen som kan flyttas över till höghastighetsbanan.
Alltså eventuellt Öresundstågen. Och för den snabba banan planeras det inga stopp i Eslöv.
Båda kommunalråden är noga med att påpeka att de på intet sätt är mot byggandet av en höghastighetsbana.
De är dock lika måna om att understryka att de vill ta vara på Eslövs intressen i frågan.
– Vi måste se till att det går att ta sig fram och tillbaka över banan, att det inte blir stor påverkan på miljön och kulturmiljön, att vi kan fortsätta att bygga ut våra tätorter och att den regionala- och lokala kollektivtrafiken inte försämras, säger Henrik Wöhlecke.

– Allt det här påverkas väldigt mycket av var man drar spåren – och därför vill vi ligga på för att bevaka kommunens intressen, lägger Johan Andersson till.
För att ha möjligheten att följa projektets utveckling – och komma med synpunkter i diskussionerna kring det – vill Eslövs kommun sitta med vid överläggningar i frågor som rör kommunen.
Tillsammans med kommunerna Burlöv och Staffanstorp, som har liknande farhågor inför framtiden, har man skickat en skrivelse till Sverigeförhandlingen och Region Skåne.

”Som kommuner belägna längs stambanan i Skåne ser vi risker, främst förknippade med att boende i våra kommuner kan komma att uppleva ökade barriäreffekter, minskande huspriser under planerings- och byggtiden och att det de facto kan komma att bli svårare att resa. Vi ser det därför som oerhört viktigt att vi tidigt i förhandlingarna aktivt verkar för att befintlig tågtrafik längs stambanan inte påverkas negativt av de nya höghastighetstågen utan tvärtom att trafiken stärks” skriver de.
De tidsmål som finns anger att Sverigeförhandlingen startar sitt arbete i januari – och att banan är klar att tas i drift till 2035.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/30/oroas-for-foljder-av-nya-snabbtagen/feed/ 0
Tre års väntan på bygglov http://www.skd.se/2015/11/30/tre-ars-vantan-pa-bygglov/ http://www.skd.se/2015/11/30/tre-ars-vantan-pa-bygglov/#comments Mon, 30 Nov 2015 05:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=335587 HÖÖR Höörs kommun kritiseras av justitieombudsmannen]]> HÖÖR Höörsbon väntade tre år på beslut om sin bygglovsansökan - men det kom inget.
Nu får Höörs kommun svidande kritik av justitieombudsmannen, JO.

Höörsbon lämnade i oktober 2012 in en bygglovsansökan om att få sätta upp en grillkiosk på torget.
När han tre år senare fortfarande inte fått något beslut vände han sig till JO och berättade om vad han upplevde som långsam och felaktig behandling från kommunens sida.

– Hoppas ni sätter stopp för detta, skrev mannen.
Justitieombudsmannen har nu utrett ärendet och kommit fram till att miljö- och byggnadsnämnden gjort fel.
Visserligen saknades det uppgifter i ansökan, men det är inte detsamma som att ansökan var ofullständig, enligt JO. Man kan inte bara låta den ligga.

– Det har nu gått över tre år utan att något beslut meddelats i ärendet. Nämnden har under denna tid i perioder varit passiv och lagt ansvaret för handläggningen på sökanden. Detta är inte acceptabelt och nämnden förtjänar därför kritik, skriver JO och fortsätter:
– Jag förutsätter att ärendet snarast avsltuas med ett formellt beslut och emotser en kopia av beslutet.
Skånskan har sökt nämndens ordförande Kenneth Kallin (MP) för en kommentar.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/30/tre-ars-vantan-pa-bygglov/feed/ 0
Boende i brand­far­lig skolbyggnad stoppas http://www.skd.se/2015/11/30/boende-i-brand%c2%adfar%c2%adlig-skolbyggnad-stoppas/ http://www.skd.se/2015/11/30/boende-i-brand%c2%adfar%c2%adlig-skolbyggnad-stoppas/#comments Mon, 30 Nov 2015 05:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=335589 MAL­MÖ Vite hotar ägaren som trotsat tidigare beslut.]]> MAL­MÖ Trots ti­digare för­bud an­vänds den före det­ta Fosieskolan som bo­städer. Nu för­bjuds fas­tig­hets­ä­ga­ren att tillåta boende på grund av det brist­fäl­liga brand­skyddet.
För­budet är förenat med vite.

Den ak­tu­ella bygg­naden är upp­fö­rd som en skola i tre vå­nings­plan med vind och käl­la­re. Och det finns in­get bygg­lov som med­ger bo­städer el­ler an­nan över­nattning.
Dess­utom fun­gerar var­ken brand- el­ler ut­rym­nings­larmet i bygg­naden, skriver Rädd­nings­tjänsten Syd.
– En brand i bygg­naden kan in­ne­bära syn­ner­li­gen all­var­liga kon­se­kvenser om män­ni­skor bor där. Bygg­naden är stor och saknar brand- och ut­rym­nings­larm. Vil­ket med­för att en brand kan växa sig stor utan upp­täckt.

Ef­ter en in­spek­tion re­dan 2011 upp­rättade Rädd­nings­tjänsten Syd ett be­slut om för­bud för boende och an­nan över­nattning, li­ka­så gjorde Mil­jö­för­valt­ningen i Mal­mö.
Be­slu­ten över­klagades och Mil­jö­för­valt­ningens be­slut av­gjordes i Mark och Mil­jö­över­dom­sto­len, me­dan rädd­nings­tjänstens be­slut av­gjordes i För­valt­nings­rätten i Mal­mö un­der 2013.

Men vid ett till­syns­be­sök un­der hösten 2015 kun­de rädd­nings­tjänsten kon­sta­tera att män­ni­skor fort­farande bor och över­nattar i bygg­naden.
Fas­tig­hets­ä­ga­ren fick där­på möj­lig­het att yttra sig i ären­det, men så har inte skett.
Nu har rädd­nings­tjänsten upp­rättat ett för­bud mot boende el­ler över­nattning i bygg­naden.
Detta förbud är förenat med ett lö­pan­de vite på 50 000 kro­nor för var­je till­fäl­le som det kon­sta­teras att för­budet över­träds.

– För­budet från 2011 måste skärpas ge­nom att för­budet förenas med hot om vite ifall för­budet inte ef­ter­levs, skriver rädd­nings­tjänsten.
Om för­budet inte ef­ter­levs kommer Rädd­nings­tjänsten Syd att an­söka hos För­valt­nings­rätten i Mal­mö om ut­dömande av vite.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/30/boende-i-brand%c2%adfar%c2%adlig-skolbyggnad-stoppas/feed/ 0
Svensk dömd för spioneri i Israel http://www.skd.se/2015/11/30/svensk-domd-for-spioneri-i-israel/ http://www.skd.se/2015/11/30/svensk-domd-for-spioneri-i-israel/#comments Mon, 30 Nov 2015 05:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=335599 Malmö/Israel 55-årig man från Malmö dömd av israelisk domstol.]]> Malmö/Israel Den svenske medborgaren, med kopplingar till Malmö, som tidigare stått åtalad för spioneri har nu dömts till arton månaders fängelse av israelisk domstol.

Den 55-årige mannen greps på Ben Gurion-flygplatsen den 21 juli efter tips till israeliska myndigheter om att han var inblandad med Hizbollah. Han misstänktes då för att ha spionerat på Israel för deras räkning. Mannen nekade till anklagelserna men enligt tidningen Jerusalem Post, erkände han att han var inblandad i spionage under de förhör som genomfördes av Shin Bet, den israeliska säkerhetspolisen.

I helgen dömdes mannen till arton månaders fängelse av israelisk domstol. Anledningen till att det inte blev ett längre straff var att mannen, enligt uppgift till tidningen, hela tiden samarbetade med myndigheter och att Israel inte heller ville avslöja hur stora delar av deras underrättelsetjänst arbetar under en rättegång.

Under rättegången mot mannen har det också framkommit att han ska ha varit lite av en motvillig spion – något som också spelade roll när man skulle bedöma hur långt straffet skulle bli. Bland annat ska han ha försökt att undvika ett möte med sin kontakt hos Hizbollah. Något som fungerade fram till att Hizbollah hotade mannen, bland annat med att hindra honom från att åka tillbaka till Sverige och man ska också ha hotat hans familj.

55-åringen ska även ha rapporterat om en libanesisk Malmöförening, som ska ha haft arrangemang som tagit upp ämnet Hizbollah.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/30/svensk-domd-for-spioneri-i-israel/feed/ 0
”Jag hade faktiskt fel i mitt tvivel”. http://www.skd.se/2015/11/29/jag-hade-faktiskt-fel-i-mitt-tvivel/ http://www.skd.se/2015/11/29/jag-hade-faktiskt-fel-i-mitt-tvivel/#comments Sun, 29 Nov 2015 22:33:49 +0000 http://www.skd.se/2015/11/29/jag-hade-faktiskt-fel-i-mitt-tvivel/ KRÖNIKA Skånskans ridsportsexpert Christel Behrmann krönikerar om tävlingarna på Friends arena.]]> KRÖNIKA Efter helgens Sweden International Horse Show på Friends Arena kan man konstatera att allt blivit bättre.
Eller åtminstone det mesta.

Jag måste erkänna, att när tävlingsledaren, idésprutan och Ystadssonen Ulf Rosengren för några år sedan började prata om att han ville flytta Stockholms första-adventstävlingar från Globen till den nya arena som höll på att byggas ute i Solna, då tänkte jag att det skulle aldrig gå..
En jättearena, byggd i första hand för fotboll, omvandlad till en hästarena?
Men Rosengren fick rätt. I fjor flyttade hästarna från söder om Stockholm till norr. Det var en del barnsjukdomar då, men under det år som gått har Rosengren och hans duktiga stab hittat de rätta medicinerna.

I år blev evenemanget i det närmaste perfekt. Och nu när besökarna fått det lättare att ta sig till arenan, och köpcentrat Mall of Scandinavia blivit klart, då fylldes också läktarna. Över 15 000 åskådare på lördagen, det lär vara världsrekord för inomhushästtävling.
Flera år i rad har de internationella ryttarna röstat fram Göteborg Horse Show till världens bästa tävling. Också i Solna var de översvallande med sina beröm. Det är inte svårt att förstå dem. De är idrottsmän och i Sverige består publiken av idrotts-och hästintresserade människor, kunniga sådana dessutom.

På svenska arenor (undantaget Falsterbo där det dock är gott om plats) finns inga långsidor med VIP-bord, här är det läktare, med åskådare som i första hand kommit för att se ridsport, i mindre grad för att mingla och synas.
Grand Prix-tvåan, tyskamerikanskan Meredith Michaels-Beerbaum uttryckte vad många av hennes kollegor kände: ”Det enda jag ångrar med denna min första vistelse här, är att jag inte kommit hit tidigare. Och att jag inte tog med min dotter. Hon hade älskat den glittriga julshowen vid lördagsmatinén.”
Det som också väcker, främst hoppryttarnas, glädje, är att klasserna bara har 18 deltagare (”det är svårt nog att vinna ändå”), att fyra bilar och höga prissummor står på spel, och att tävlingen, sedan den nu blivit fyrstjärnig, genererar världsrankningspoäng.
Dressyren har sin världscup men den är fortfarande ett litet sorgebarn eftersom ryttarna hellre väljer mera närbelägna tävlingar nere på kontinenten.
Patrik Kittel kan publiken i alla fall alltid räkna med och han utgör i sig en egen enmans-show.

Undantaget Peder Fredricsons topphäst All Ins oroväckande och återkommande muskelproblem så gav hoppningen på Friends indikationer på att det inte är så kritiskt som befarat inför nästa års OS.
Främst Malin Baryard-Johnssons Corporal visade storhet och jag kommer inte att bli överraskad om skimmeln finns med i Rio-truppen.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/jag-hade-faktiskt-fel-i-mitt-tvivel/feed/ 0
Malena lockar fram en äkta julstämning http://www.skd.se/2015/11/29/malena-lockar-fram-en-akta-julstamning/ http://www.skd.se/2015/11/29/malena-lockar-fram-en-akta-julstamning/#comments Sun, 29 Nov 2015 21:03:24 +0000 http://www.skd.se/2015/11/29/malena-lockar-fram-en-akta-julstamning/ Kultur och Nöje Det är första advent.]]> Kultur och Nöje

Malena Ernman - I decembertid

Konsertsalen, Malmö Live
29 november 2015

Medverkande: Malena Ernman, Lasse Berghagen, Mats Bergström, Janne Bengtsson, Svenska stråkensemblen

Det är första advent. Himlen är grå, vägarna regnvåta och Malmö stålsätter sig för Stormen. Julstämning? Nej, inte så mycket.
Men Malena Ernman lyckas som få frammana julkortsvackra bilder i hjärnan – bilder av snö, slädar och små tomtar som kikar in i timmerstugor – med sina båda julalbum, så förutsättningarna är trots allt goda när hon väljer att fira advent i Malmö med sin julföreställning.

Huvuddelen av föreställningen känns igen för dem som sett den tidigare år. Det är två akter med paus emellan. Den första är stramare, med fokus på den klassiska julmusiken. Det är naturligtvis svårt att inte imponeras av Malena Ernmans röstresurser, spännvidd och vackra stämma i sånger som Koppången, Stilla natt och I decembertid, den sistnämnda skriven av Ernman själv tillsammans med maken Svante Thunberg. Håren reser sig nästan på armarna och visst kryper det in en hel del julstämning i en höstfuktskadad själ.

Årets gästartist är Lasse Berghagen som visar sig fungera väldigt väl tillsammans med Ernman, både musikaliskt och inte minst humoristiskt. Han kan dock inte riktigt hålla sig till det juliga temat och gör utflykter till både sommar och höst i Höstvisa från Äppelbo och Som en blänkande silvertråd. Och En kväll i juli, naturligtvis, som får agera extranummer. En märklig låt på en julkonsert kan tyckas men det hade nog varit än märkligare om man inte fått höra honom sjunga om att ta av sig sin kavaj och kasta från sig skorna. Det får räcka med att han för första gången i sin karriär lämnar teddybjörnen hemma.

Den andra akten är det betydligt friare tyglar. Det är förvisso Andrew Lloyd Webbers Pie Jesus och O helga natt. Men det är också hawaiiansk jul i bastkjol i Mele Kalikimaka och ett luciatåg med Lasse Berghagen som Lucia och Malena Ernman som fantomen (!).
Och det är Ding dong merrily on high, en 1500-talssång som här görs i jazztappning med ståbas och gitarr. Det är föreställningens höjdpunkt vad mig anbelangar, inte minst finalen där hon gör vad som väl närmast får beskrivas som ett vokalsolo, där hon ena sekunden imiterar instrument på ett mycket förtjänstfullt sätt, för att i nästa börja scatta.

Jag såg för en massa år sedan Malena Ernman sjunga jazz tillsammans med Sandviken Big Band och störde mig den gången på att hon hade lite svårt att göra sig kvitt sina operamanér när hon gav sig på en annan genre. Några sådana problem har hon inte längre utan rör sig friktionsfritt mellan genrerna. Abbas Happy new year sitter lika fint som ett Disneymedley eller det vackraste från den klassiska repertoaren.
Även uppbackningen håller högsta klass. Gitarristen och ständige vapendragaren Mats Bergström känsliga fingrar matchar Ernmans spännvidd och även Svenska stråkensemblen och blåsaren Janne Bengtsson tycks känna få gränser.

Vi får också en försmak på vad som komma skall på nyårsafton när hon läser Sir Alfred Lord Tennysons dikt Nyårsklockan. Hon väljer att göra det lite mer nedtonat än det mer deklamatoriska sätt som Jarl Kulle och Jan Malmsjö gjorde till sina. Raderna “Ring hatet ut emellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten” får en extra dimension eftersom Malena Ernman de senaste året har växt fram som en av våra starkaste antirasistiska röster på sociala medier.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/malena-lockar-fram-en-akta-julstamning/feed/ 0
Helgeandskyrkan återinvigd i ny regi http://www.skd.se/2015/11/29/helgeandskyrkan-aterinvigd-i-ny-regi/ http://www.skd.se/2015/11/29/helgeandskyrkan-aterinvigd-i-ny-regi/#comments Sun, 29 Nov 2015 20:30:00 +0000 http://www.skd.se/?p=335563 Malmö Nu slås portarna upp på nytt till Helgeandskyrkan i Kronprinsenkvarteret. Malmö International Church har återinvigt kyrkan som varit stängd i ett par år.]]> Malmö Nu slås portarna upp på nytt till Helgeandskyrkan i Kronprinsenkvarteret. Malmö International Church har återinvigt kyrkan som varit stängd i ett par år.

Biskopens sigill minner fortfarande om invigningen 1968. Helgeandskyrkan var en bit av Kronprinsenskomplexet (”staden i staden”), ritad av arkitekten Thorsten Roos.
Men i september 2013 plockade Svenska kyrkan ner skylten på Helgeandskyrkan och dåvarande biskopen Antje Jackeléen avsakraliserade den.
Nu har Malmö International Church flyttat från lokaler på Rolfsgatan i Sofielund till Helgeandskyrkan. Med frivilliga krafter har de renoverat lokalerna och på söndagen var det dags för återinvigning.
– Vi är en kyrka med medlemmar från alla världsdelar, och allt tolkas även till engelska, förklarar församlingsföreståndare Ingmar Aronson.
Han beskriver kyrkan som en av de fristående församlingarna, en karismatisk kyrka som ligger nära pingstkyrkan.
Det är också en frikyrka med många yngre medlemmar, vilket även sätter en prägel på det moderna kyrkorummet från 60-talet som påminner lite om en studio.
Han konstaterar att de nya lokalerna ger goda möjligheter för aktiviteter för alla åldrar.
Men församlingen är inte bara en angelägenhet för de cirka hundra medlemmarna.
– Vi vill vara en kyrka mitt i staden, och allt vi gör är offentligt.
Och namnet Helgeandskyrkan ska leva vidare. Det ska bli en ny skylt.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/helgeandskyrkan-aterinvigd-i-ny-regi/feed/ 0
Kittel bara tvåa – men leder totalt http://www.skd.se/2015/11/29/kittel-bara-tvaa-men-leder-totalt/ http://www.skd.se/2015/11/29/kittel-bara-tvaa-men-leder-totalt/#comments Sun, 29 Nov 2015 20:19:04 +0000 http://www.skd.se/2015/11/29/kittel-bara-tvaa-men-leder-totalt/ RIDSPORT ”Coolt, tyckte han”.]]> RIDSPORT ”Bara” tvåa, men ändå i topp. Svenske dressyrryttaren Patrik Kittel fick se sig besegrad i söndagens världscupkval på Friends Arena, men han leder den totala världscupen.
– Coolt, tyckte han.

Precis som i uppvärmningsklassen på lördagen hade Patrik Kittel svårt att rå på holländaren Hans-Peter Minderhoud. Men en andraplats, trots en rejäl miss i det fria programmet med Scandic, gladde honom ordentligt.
– Scandic känns så fräsch och fin. Förhoppningsvis tar jag mig till världscupfinalen i Göteborg och då är min plan att rida Scandic där, sa Patrik om fuxen som nästa år blir 17 år.
En vinst och två andraplaceringar har fört honom överst på listan.
– Det är jag förstås väldigt nöjd med, myste Patrik.
Segraren Hans-Peter Minderhoud red sin andrahäst Glock’s Flirt (som nu tog sin första WC-seger).
– Han är valack och det fungerar mycket bättre än att ta hit min hingst Glock’s Johnson. Flirt håller sig lugnare bland alla ponnyer och kameler som finns här på Friends, sa Minderhoud, som tack vare segern tog hem sin karriärs första vinnarbil.
– Flirt ställde upp för mig till hundra procent. Han blir bara bättre och bättre, sa Minderhoud.
Friendstävlingarna avslutades med fyrspannens världscup. Trots tragedin när Axel Olins ena häst dog under fredagens uppvärmningsklass fanns Kristianstadbon med i finalen, nu med en reservhäst.
Axel slutade sist men bara att delta var han stor personlig seger. Vann gjorde, som väntat, holländaren IJsbrand Chardon, överlägset.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/kittel-bara-tvaa-men-leder-totalt/feed/ 0
Julmarknad visade design på hög nivå http://www.skd.se/2015/11/29/julmarknad-visade-design-pa-hog-niva/ http://www.skd.se/2015/11/29/julmarknad-visade-design-pa-hog-niva/#comments Sun, 29 Nov 2015 20:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=335580 lund Studenterna sålde unika föremål.]]> lund Industridesignskolans julmarknad på Café Athen var välbesökt på söndagen. Många ville titta på och köpa de föremål som såldes. De har gjorts i små upplagor och är helt nyskapade.

– Det är det speciella med denna marknad, att det vi säljer är one of the kind. Föremålen går inte att hitta någon annanstans, sade Björn Fjaesstad som tillsammans med Jennifer Bengtsson tagit fram ljusstakar i trä och koppar som väckte stor uppmärksamhet på marknaden.
– Jag tycker jättemycket om design. De här ljusstakarna såg jag på väg hit. Jag tänkte wow! sade Marie Greco som inte tvekade att köpa ett exemplar.

Elinor Fast och Petra Renström sålde örhängen tillverkade i tekniken origami.
De har jobbat med smyckena i cirka en månad.
– Vi har inte kunnat lägga så mycket tid på dem som vi velat eftersom vi har gjort projektet utöver det vanliga skolarbetet, sade Petra renström.
– Att vara med på marknaden är en av de få chanser vi har att gör reklam för oss själva. Sedan är det roligt att vara med också, sade Elinor Fast.
Petra Renström kan tänka sig att arbeta med smycken i framtiden, men hon har inte bestämt sig. Industridesign är ett brett ämne.

– Vi kände att dessa örhängen var något vi kunde göra själva. Eftersom vi är förstaårsstudenter har vi inte så bra koll på maskinerna än, sade hon.
Josefine Ericsson har en tydlig vision för framtiden.
– Jag vill, med hjälp av design, vara med och skapa ett hållbart samhälle med design, sade hon.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/julmarknad-visade-design-pa-hog-niva/feed/ 0
Ystads IF skrällde sig vidare i EHF-cupen http://www.skd.se/2015/11/29/ystads-if-skrallde-sig-vidare-i-ehf-cupen/ http://www.skd.se/2015/11/29/ystads-if-skrallde-sig-vidare-i-ehf-cupen/#comments Sun, 29 Nov 2015 19:10:56 +0000 http://www.skd.se/2015/11/29/ystads-if-skrallde-sig-vidare-i-ehf-cupen/ HANDBOLL Lukas Nilsson sänkte chanslöst Tatabanya.]]> HANDBOLL Tre ordinarie spelare borta, däribland Kim Andersson. Då svarade Ystads IF för en bragd i bortamötet med ungerska Grundfos Tatabanya.
Segrade 31–20 och tog sig sensationellt vidare i EHF-cupen.

– Jag har svårt att finna ord för det här. Det är verkligen magiskt, konstaterade överlycklige YIF-tränaren Sebastian Seifert efter att hans manskap avancerat från tredje omgången.
– Just nu är man helt slut i huvudet, trött, glad och allting annat på samma gång. Det var en riktigt bra match från vår sida och de som spelade gjorde det på ett väldigt fint sätt.

Nu väntar ett gruppspel med start i februari och sex tuffa drabbningar att se fram emot, varav tre i Ystads nya arena.
Två av fyra lag i gruppen tar sig sedan vidare till kvartsfinal.
– Svårt att sia om våra chanser så här på rak arm. Jag har ingen aning om vilka lag som gått dit, det är ingenting jag funderar över förrän i morgon (läs måndag) och på torsdag är det lottning, sa Seifert.
I söndagens drabbning ryckte Ystads IF på ett tidigt stadium och släppte sedan aldrig ungrarna nära inpå sig.
Pausledningen 16–11 växte sig allt större och segern var odiskutabel.
– Vi valde att praktisera ett oerhört aggressivt försvarsspel redan från start och hade bra kontroll på deras skyttar, samtidigt som vi uppträdde väldigt disciplinerat i anfallsspelet med hög fart och noggrant värderade avslut.

YIF kom till spel utan storstjärnan Kim Andersson, lagkaptenen Alexander Borgstedt och kantspringaren Linus Andersson, men ersättarna klev fram när det behövdes som bäst.
Blott 18-årige Lukas Sandell var lysande med sju fullträffar och överglänstes egentligen bara av storskytten Lukas Nilsson som stänkte in 13 bollar.
– En av säsongens absolut bästa insatser, betygsatte Sebastian Seifert.

]]>
http://www.skd.se/2015/11/29/ystads-if-skrallde-sig-vidare-i-ehf-cupen/feed/ 0