Par­tierna bör för­söka enas om att sti­mu­lera en jämnare för­del­ning av för­äld­ra­le­dig­heten. Foto: TT

Un­der­lätta jäm­ställd­heten

För­äld­ra­för­säk­ringen ger kvin­nor och män sam­ma rätt till be­tald för­äld­ra­le­dig­het, men ut­taget är långt ifrån jäm­ställt. TCO:s senaste jäm­ställd­hets­in­dex visar att kvin­nor i Skåne län stod för 73 pro­cent av alla dagar med för­äld­ra­pen­ning och vård av sjukt barn för­ra året. Män tog ut bara 27 pro­cent.
Det ojämna ut­taget av för­äld­ra­pen­ning har ne­ga­tiva ef­fekter för jäm­ställd­heten på arbetsmarknaden och för kvin­nors ekonomi. Kvin­nor får säm­re in­komster både di­rekt och in­di­rekt ge­nom att de är bor­ta läng­re pe­ri­oder från ar­be­tet, ar­be­tar mer del­tid ef­ter för­äld­ra­le­dig­heten, får säm­re löne- och kar­ri­är­ut­veck­ling och lägre pen­si­on.

Åsikterna går isär kring om det är bra el­ler då­ligt att styra för­äl­drar att dela mer lika på för­äld­ra­pen­ningen. Vissa vill göra för­äld­ra­för­säk­ringen helt in­di­vi­du­a­li­serad utan möj­lig­het att över­låta dagar, me­dan andra ab­so­lut inte vill styra hur för­äl­drar för­delar le­dig­heten.
Ut­red­ningen om en modern för­äld­ra­för­säk­ring över­lämnade sitt slut­be­tän­kan­de till rege­ringen i de­cem­ber och lägger där fram en rad för­slag. Allians­en är kri­tisk.

Vi i TCO är för en tre­del­ning av för­äld­ra­för­säk­ringen, men det finns ingen ma­jo­ri­tet för det i riks­dagen i nu­lä­get. Det be­hövs andra för­slag som fler kan ställa sig bak­om.
Det är dags för de po­li­tiska par­tierna att släppa skyt­te­gravs­kriget om för­äld­ra­för­säk­ringen och fo­ku­sera på lös­ningar som är möj­liga att enas om.

Här är någ­ra av TCO:s för­slag för ökad jäm­ställd­het i för­äld­ra­för­säk­ringen:
Byt ut de 90 lägstanivådagarna mot 90 föräldratidsdagar med er­sätt­ning på sjuk­pen­ning­nivå. Föräldratidsdagarna får tas ut tio dagar om året när barnet är mel­lan 3 och 12 år. Öv­riga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag.
För­sla­get upp­muntrar för­äl­drar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten in­nan barnet börjar för­sko­lan och för­enklar för alla vård­nads­ha­va­re att få ihop livs­pus­slet un­der barnets upp­växt.
In­för en jäm­ställd­hets­peng i för­äld­ra­för­säk­ringen. Vi fö­re­slår att en skat­te­fri klump­sum­ma på 15 000–20 000 kro­nor be­talas ut au­to­ma­tiskt till de för­äl­drar som delar lika (minst 40 pro­cent var) på föräldrapenningdagarna fram till barnets två­års­dag.
Det ger för­äl­drar po­si­tiva eko­no­miska in­ci­ta­ment att dela lika på heltidsföräldraledigheten när barnet är li­tet. Kon­struk­tionen är en­kel att för­stå och kan ge ef­fekter som ute­blev med den ti­digare jäm­ställd­hets­bo­nusen.

Det är dags för de po­li­tiska par­tierna att släppa de låsta po­si­tionerna och komma över­ens över block­gränsen om för­änd­ringar i för­äld­ra­för­säk­ringen som gör att kvin­nor och män delar mer lika på an­svaret för barnen.
Med TCO:s för­slag kan vi ta kliv fram­åt mot ökad jäm­ställd­het sam­ti­digt som för­äl­drarna be­håller val­fri­het att lägga upp för­äld­ra­le­dig­heten uti­från sin fa­miljs för­ut­sätt­ningar.

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×