Investeringarna i solel i Skåne ökar kraftigt, inte minst inom lantbruket, men många anläggningar installeras felakigt. Foto: Stefan Sandström.
Tomas Ekman.
Felaktig dragning genom yttertak eller oskyddade kablar är några av de vanligare felen.
Felaktig dragning genom yttertak eller oskyddade kablar är några av de vanligare felen.

Solel med stora brister

På landet Fyra av fem solcellsinstallationer har brister, visar en undersökning av Länsförsäkringar. På lantbruken är det framför allt kablar oskyddade för gnagare som är ett problem.

El för 6 300 familjer
De skånska solcellerna kan årligen producera 31,5 GWh el vilket motsvarar hushållsel för cirka 6 300 familjer.
Källa: Solar Region Skåne

När försäkringsbolaget gjorde en kontroll av solcellsanläggningar upptäcktes en lång rad bristfälliga installationer. Det rörde sig om allt från löst hängande kablar till felaktigt placerade växelriktare.

– En av de vanligaste och allvarligaste bristerna är felaktig förläggning av likströmskabeln från panelen ned till växelriktaren. Det vi har sett är att den här installationen långt ifrån alltid är gjord av någon med rätt kunskap. De tror att det inte är någon fara med likström och snabbkontakt, men det är otroligt viktigt att det görs på rätt sätt och enligt den standard som finns framtagen. Det är fullt jämförbart med att ha lösa kablar hängande runt elcentralen. Så ska det inte vara, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Ett annat vanligt fel handlar om hur ledningar har dragits genom yttertaket. Många gånger var håltagning och tätning gjord på ett sätt som riskerar att ge allvarliga vattenskador. Detta är extra problematiskt då den typen av skador inte alltid täcks av försäkringen, påpekar Tomas Ekman.
Allt fler lantbrukare satsar på just solel och bland dessa anläggningarna är det vanligaste felet att kablarna inte är skyddade mot angrepp från gnagare.

– Lantbruket har speciella regler framtagna av Lantbruket brandskyddskommitté, LBK, och det innebär bland annat krav på skydd från gnagare. Antingen ska kablarna läggas på vissa avstånd så att musen eller råttan inte når kabeln, eller så ska kabeln läggas i pansarrör. En hel del vanliga elektriker känner inte till att det finns specialregler för lantbruket vilket jag tror är en av förklaringarna till att vi så ofta har sett det här problemet.
En annan brist som ofta upptäcktes hos lantbrukarna var att anläggningarna saknade åskskydd.
– Ett bra tips för lantbrukare är att prata med sin vanliga elektriker som man brukar anlita på sin gård. De är ofta kunniga på den här miljön och känner till att det är särskilda regler som gäller. Om man väljer en annan väg så tycker jag att man ska vända sig antingen till sitt elbolag eller välja en solcellsinstallatör ansluten till branschorganisationen Svensk Solenergi, SSE.
När installationen väl är gjord rekommenderar Tomas Ekman att man anlitar en elkonsult och ber om en besiktning av anläggningen.
– Det är en garanti för att du ska veta att du får det du har betalat för. Dessvärre tror jag inte att det är så vanligt att det görs vid de här installationerna.
Regelverken kring solcellsinstallationer är inte nya, men det är först nu som myndigheterna har börjat uppmärksamma problematiken, menar Tomas Ekman.

El för 6 300 familjer
De skånska solcellerna kan årligen producera 31,5 GWh el vilket motsvarar hushållsel för cirka 6 300 familjer.
Källa: Solar Region Skåne

×