By­rå­kra­ti och re­gel­krån­gel för små fö­re­tag måste minska. Foto: TT

Sve­ri­ges jobb­mo­tor hackar

Fyra av fem nya jobb skapas i små och me­del­stora fö­re­tag. Att det då un­der årets första tre må­nader har startats drygt 2000 fär­re fö­re­tag visar att rege­ringen Löfvens jobb­po­li­tik miss­lyc­kats.
Un­der det första kvar­talet 2018 startades 17421 nya fö­re­tag. Det är en minsk­ning med hela 10,3 pro­cent jäm­fört med sam­ma per­iod 2017. I Skåne var minsk­ningen åtta pro­cent.
Med mind­re än ett halv­år kvar till valet visar det­ta att Sverige är i stort be­hov av en ny jobb­po­li­tik. Cen­ter­par­ti­ets po­li­tik in­ne­bär att det blir lättare och mer lön­samt att starta fö­re­tag. Ska vi lyckas få fler män­ni­skor i ar­be­te och minska så­väl utan­för­skapet som ar­bets­lös­heten måste det skapas fler jobb. Då be­hövs det fler jobb­ska­pa­re. Inte som nu un­der den S-ledda rege­ringen fär­re.

En Si­fo­un­der­sök­ning visar att sju av tio svenskar, 69 pro­cent, an­ser att rege­ringen borde göra mer för att svenskar ska kun­na starta och driva fö­re­tag.
Vi inom Cen­ter­par­ti­et kan bara hålla med:

• Brist på ka­pi­tal får inte vara det som står i vägen för drömmen om ett eget fö­re­tag. Där­för an­ser Cen­ter­par­ti­et att det ska bli be­tyd­ligt bil­ligare att starta ak­tie­bo­lag. Vi vill ock­så un­der­lätta fi­nan­sie­ringen ge­nom att det stat­liga risk­ka­pi­talet i högre grad sam­ar­betar med pri­vata.

• Större risker och mer ad­mi­ni­stra­tion in­ne­bär ofta en hög trös­kel att ta steget till den första an­ställda. När fö­re­taget väl an­ställt en per­son, är det en­klare att an­ställa ock­så en andra och en tredje. För att göra det en­klare för små fö­re­tag att växa och an­ställa vill Cen­ter­par­ti­et att ar­bets­gi­var­av­giften för den första an­ställda slopas helt un­der två år.

• När ett fö­re­tag är ny­star­tat saknar det ofta möj­lig­het att er­bjuda nyc­kel­med­ar­be­ta­re kon­kur­rens­kraf­tiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nöd­vän­dig kom­pe­tens är att i stället er­bjuda del­ä­gar­skap i fö­re­taget. I dag be­skattas dock des­sa per­son­al­op­tioner myc­ket högt. Cen­ter­par­ti­et vill att det ska bli bil­ligare att an­vända des­sa op­tioner.

• För många män­ni­skor, inte minst ny­an­lända, kan svå­rig­heter att sätta sig in svenska lagar och re­gler vara ett hin­der för fö­re­ta­gan­de. Fler måste våga pröva sina vingar. Där­för fö­re­slår Cen­ter­par­ti­et en ny fö­re­tags­form: in­gångs­fö­re­tag. För­sla­get riktar sig till fö­re­tag med max 250000 kro­nor i om­sätt­ning och in­ne­bär att i stället för alla nu­va­ran­de skatter och av­gifter be­talar man en en­kel skatt på 25 pro­cent av det man säljer.

• I dag har Sverige bland världens högsta skatter på an­ställ­ning. Vi vill att skatterna på jobb sänks så att fler jobb kan skapas. Det skulle in­ne­bära lägre lö­ne­kost­nader. På så sätt finns det ut­rym­me för högre löner och fler an­ställda, vil­ket gynnar hela sam­häl­let och skapar för­ut­sätt­ningar för yt­ter­li­ga­re fler fö­re­tag och jobb.

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×