Ofrivilllig en­sam­het kan bryta ned både fy­siskt och psy­kiskt och skada häl­san. Foto: TT

En­sam­het gör livet torf­tigt

Att bli ofri­vil­ligt en­sam, känna sig över­gi­ven och sakna när­ma­re re­la­tioner och vän­skap gör våra liv torf­tiga.
Många oroar sig för sin egen en­sam­het el­ler för nå­gon äld­re släk­ting el­ler vän som kan­ske för­lo­rat sin part­ner och över­levt de nära vännerna.
En­sam­het är ock­så nå­got vi inte pratar om i vårt sam­häl­le. Men det borde vi göra, för en­sam­het är in­get man är en­sam om.
Tvärt­om! Un­der­sök­ningar visar att många, inte minst äld­re, lider av bristen på me­nings­fulla so­ci­ala kon­takter.

Det är hög tid att göra en­sam­hets­pro­ble­ma­tiken till en sam­hälls­frå­ga i Sverige. Det har man re­dan gjort i Stor­bri­tan­ni­en där en min­i­ster i rege­ringen fått an­svar för att han­tera pro­blemet. Nio mil­joner britter be­räknas lida i sin en­sam­het.
I Sverige finns äld­re som upp­lever ofri­vil­lig en­sam­het både i hemmet och på äld­re­bo­en­de.
Den ofri­vil­liga en­sam­heten skadar vår hälsa mer än då­liga mat­va­nor och stil­la­sit­tan­de. Den bryter ned oss fy­siskt och psy­kiskt.

Det är an­ge­lä­get att ge årsrika män­ni­skor en bättre och triv­sammare till­va­ro.
Själv­klart kan po­li­ti­ker inte kom­men­dera fram vän­skaps­re­la­tioner, men vi kan se över lagar och re­gler – och skapa för­ut­sätt­ningar för so­ci­al sam­va­ro.
Bland an­nat borde so­ci­ala be­hov vägas in på ett tyd­ligare sätt i be­döm­ningen när nå­gon be­höver äld­re­om­sorg.
Fler trygg­hets­bo­en­den be­höver byggas så att inte äld­re be­höver vara hem­ma till var­je pris.
Vi bör ändra hälso- och sjuk­vårds­lagen så det stadgas att ingen ska be­höva dö ofri­vil­ligt en­sam.
Ci­vil­sam­häl­let har en vik­tig och dub­bel roll att fylla, både för att en­ga­gera män­ni­skor i fö­re­nings­livet och för att göra in­satser för män­ni­skor som be­höver hjälp på olika sätt.

Fö­re­ningar och fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tioner måste få goda för­ut­sätt­ningar för det­ta så att fler kan in­klu­deras och en­ga­geras både för att bryta sin egen en­sam­het och för att hjälpa andra.

En­sam­het är ett om­rå­de som hit­tills inte fått nå­gon större po­li­tisk upp­märk­sam­het. Det måste ändras.
Det är dags att se so­ci­al iso­le­ring som det stora samhälls- och folk­häl­so­pro­blem som det är. Det är dags att bryta den ofri­vil­liga en­sam­heten!

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×