Varje självmord är en tragedi, men många har bakomliggande orsaker som kan behandlas. Foto: TT

Vi be­höver alla våga prata om själv­mord

Var­je år tar runt 200 per­soner livet av sig i Skåne. Det in­ne­bär att näs­tan fyra liv släcks var­je vecka. Själv­mord är den främs­ta döds­or­saken bland unga män. Bak­om des­sa siff­ror finns vid var­je till­fäl­le en per­son med namn, hi­sto­ria och so­ci­alt sam­man­hang.
Var­je själv­mord re­pre­sen­terar en oer­hörd tra­ge­di. Främst för per­sonen som av olika an­led­ningar kände sig tvungen att av­sluta sitt liv, men även för när­stå­en­de som får leva med sorgen resten av sina liv och sam­häl­let som mister en med­lem och re­surs.
Men det be­höver inte se ut så här.

I dag vet man att all­var­liga själv­mords­tan­kar of­tast upp­kommer som ett re­sul­tat av på­fres­tan­de fak­torer utan­för in­di­videns kon­troll, där psy­kisk ohäl­sa, den so­ci­ala mil­jön och struk­tu­rella sam­häl­ls­fak­torer spelar en av­gö­ran­de roll. Des­sa fak­torer kan många gånger på­verkas.
Ef­fek­tiva be­hand­lingar, ofta lä­ke­me­del och sam­tals­te­ra­pi i kom­bi­na­tion, finns att till­gå som kan hjälpa in­di­viden att åter­få livs­modet och för­bättra för­må­gan att han­tera fram­ti­da kriser.

Det finns ock­så fö­re­byg­gan­de in­satser som kan vid­tas för att för­bättra livs­vill­koren för ut­satta per­soner och grupper. Åt­gärderna ska ock­så in­ne­bära att be­gränsa till­gången till död­liga me­del. Det finns allt­så hopp och myc­ket som kan göras.

Re­gi­on Skåne be­slutade ny­li­gen om en hand­lings­plan för att fö­re­bygga själv­mord. Se­dan ti­digare har även hälso- och sjuk­vårds­nämnden be­slutat om 20 mil­joner kro­nor till ar­be­tet de kommande fyra åren.
Hand­lings­planen in­ne­bär bland an­nat att Re­gi­on Skåne tar ini­tia­tiv till en re­gio­nal sam­ord­ning samt ut­bild­ning och in­for­ma­tions­sats­ningar kring själv­mord och psy­kisk ohäl­sa. Am­bi­tionen är att skapa en re­gio­nal skånsk sam­ver­kans­grupp som ska ar­beta fö­re­byg­gan­de. Det skulle ex­em­pel­vis kun­na finnas re­pre­sen­tanter från Re­gi­on Skåne och kom­munerna, brukar- och pa­ti­ent­or­ga­ni­sa­tioner, in­tres­se­or­ga­ni­sa­tioner en­ga­ge­rade i suicidprevention, uni­ver­si­tet och hög­sko­lor och na­tio­nella myn­dig­heter.

De idé­bu­rna or­ga­ni­sa­tionerna, där­ibland fö­re­ningen Mind, spelar en av­gö­ran­de roll i sam­häl­let för att fö­re­bygga psy­kisk ohäl­sa och minska an­talet själv­mord.
Mind syftar till att vara ett kom­ple­ment till den of­fent­liga vården. Mind Skåne öppnade ny­li­gen sin del av den na­tio­nella Själv­mords­lin­jen, te­le­fon samt en chatt dit man kan vända sig om man har själv­mords­tan­kar el­ler be­finner sig i kris.
In­tres­set att hjälpa till är stort. I dags­lä­get finns när­ma­re 50 ut­bildade vo­lon­tärer i Skåne be­redda att finnas där som ett med­mänsk­ligt stöd för dem som hör av sig. Många söker ty­värr inte vård på grund av skam och räds­la, men det har visat sig att för fram­för­allt unga kan hjälp via chatt el­ler te­le­fon vara ett första steg.

Vi be­höver alla våga prata om själv­mord. An­ta­gan­det av hand­lings­planen gör att vi ge­men­samt tar frå­gan på all­var.
Grund­läg­gan­de är att den eko­no­miska sats­ningen ock­så är lång­sik­tig.
Till­sam­mans ser vi att vi kan vara av­gö­ran­de för att få igång och möj­lig­göra ett fö­re­byg­gan­de ar­be­te som verk­li­gen gör skill­nad i Skåne.

Fot­not. Till Själv­mords­lin­jen kan den som har tankar på att ta sitt liv el­ler har en när­stå­en­de med så­dana tankar vända sig. Ring 90101 el­ler gå in på mind.se.

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×