Psyk­vården måste få mer re­surser för att möta barns och ungas ökande ohäl­sa. Foto: TT

Minska ungas psy­kiska ohäl­sa

Den psy­kiska ohäl­san bland barn och unga har för­dubblats un­der de senaste tio åren. Det är myc­ket all­var­ligt. Men ännu all­var­ligare är att des­sa barn och unga tvingas köa för att få hjälp.
Det vill vi i Mo­de­raterna ändra på. Där­för satsar vi 500 mil­joner kro­nor om året på att korta köerna till barn- och ung­doms­psy­kia­trin.
Vart­en­da barn för­tjänar en bra start i livet. Alla ska ha goda för­ut­sätt­ningar att lyckas och för­verk­liga sina drömmar, oav­sett bak­grund. Det är en av väl­färdens all­ra vik­tigaste upp­gifter.
De flesta barn i Sverige har det bra. Men det finns ock­så barn som be­höver stöd – och att få hjälp i tid kan vara av­gö­ran­de. När ett barn el­ler en ung per­son drabbas av psy­kisk ohäl­sa måste vården vara till­gäng­lig.

Ty­värr ser verk­lig­heten an­nor­lunda ut. Vård­köerna har växt sig långa un­der Ste­fan Löfvens tid som stats­mi­nis­ter. Se­dan hösten 2014 har an­talet barn som fått vänta i över en månad på in­sats från BUP mer än tre­dubblats. I vissa lands­ting får bara tre av tio barn vård inom en månad.
An­delen barn som får köa är allt­så större än an­delen barn som får vård i tid. Det är oan­stän­digt. När man väntar på hjälp kan dagar och vec­kor kännas som en hel oänd­lig­het, för både barn och för­äl­drar.

Vi i Mo­de­raterna ser in­get an­nat al­ter­na­tiv än att ta kraft­tag mot köerna. Där­för satsar vi 500 mil­joner kro­nor per år för att korta vän­te­tiderna till BUP och till första lin­jens in­satser i den nära vården. Så kan barn och unga med psy­kisk ohäl­sa fortare få hjälp och stöd.
Vi vill ock­så titta på möj­lig­heterna att för­bättra elevers till­gång till skol­ku­ra­tor och skol­skö­ters­ka.

För de barn och unga per­soner som mår all­ra sämst krävs sär­skilda in­satser. Ingen män­ni­ska ska nå­gon­sin be­höva känna att det inte finns nå­gon an­nan ut­väg än att ta sitt liv.
För att samla mer kun­skap om hur själv­mord kan fö­re­byggas vill Mo­de­raterna dubbla re­surserna till den na­tio­nella ex­pert­funk­tionen för suicidprevention.

Barn och unga som mår då­ligt ska inte be­höva vänta på att få hjälp. Men un­der Ste­fan Löfvens led­ning har vård­köerna bara blivit läng­re. Vi i Mo­de­raterna är be­redda att satsa för att vända ut­veck­lingen.

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×