Innan miljözoner införs måste familjerna få en chans att byta bil. Foto: TT

Tid för om­ställ­ning be­hövs

Ledande fö­re­trä­da­re för Mil­jö­par­ti­et vill för­bjuda die­sel­bilar i vissa städer re­dan år 2020. Mo­de­raterna vill ge kom­muner verk­tyg för att upp­nå en bättre luft­kva­li­tet, men vi är inte be­redda att med­verka till att göra en av de största in­ves­te­ringarna för många fa­miljer vär­de­lös.
Rege­ringen måste där­för av­vakta med att ge kom­munerna rätten att in­fö­ra mil­jö­zoner.

Saknas re­spekt för hur be­slut drabbar män­ni­skors pri­vat­e­ko­no­mi och livs­si­tu­a­tion kommer det skada till­tron till både po­li­ti­ken och mil­jö­ar­be­tet. Ett to­tal­för­bud av die­sel­bilar om två år skulle vara att gå all­de­les för fort fram. Ska vi ha män­ni­skor med oss i mil­jö­po­li­tiken så måste de känna att po­li­ti­ken är lång­sik­tig och att lita på.
Det är här som den nu­va­ran­de rege­ringen gång på gång miss­lyc­kas. Med Mil­jö­par­ti­ets framhastade mil­jö­zoner blir po­li­ti­ken ut­om­or­dent­ligt ryc­kig och många ris­kerar att känna sig lurade av po­li­tiska be­slut.
Många av de die­sel­bilar som Mil­jö­par­ti­et vill för­bjuda fick fram till ny­li­gen skat­te­re­duk­tion, efter­som de bi­drar till minskade kol­di­ox­id­ut­släpp.

När Alliansregeringen tog över makten ef­ter Socialdemokraterna 2006 hade Sverige Eu­ro­pas äldsta och mest bräns­le­slu­kan­de bil­park ef­ter Al­ba­ni­en. Ut­släpps­snåla die­sel­bilar blev en del i en nöd­vän­dig om­ställ­ning, som även Mil­jö­par­ti­et fö­re­språkade.
Nu be­höver vi ta kraft­tag mot ut­släppen av häl­so­far­liga äm­nen, som kvä­ve­ox­id, från die­sel­bilarna för att få bättre luft­kva­li­tet i drabbade städer. Men när vi ut­formar nya re­gel­verk måste vi ta hän­syn till att många mil­jö­med­ve­tna fa­miljer ny­li­gen har gjort stora in­ves­te­ringar som ris­keras om vi med kort var­sel in­för mil­jö­zoner.

Mo­de­raterna väljer där­för en an­nan väg än Mil­jö­par­ti­et för att för­bättra luften i våra städer. Vi vill ge kom­muner möj­lig­het att dif­fe­ren­tiera par­ke­rings­av­gifter uti­från for­donets mil­jö­klass­ning och skapa par­ke­rings­ytor för bil­pooler. Vi fö­re­slår ut­byggd in­fra­struk­tur för el­bilar, in­fö­ran­de av bo­nus-malus och ökad in­bland­ning av bio­driv­me­del.
Det är i sam­man­hanget ock­så an­märk­nings­värt hur tyst S och MP är om bil­in­du­strins an­svar att bi­dra till en lös­ning på die­sel­fusket. EU-kom­mis­sionen me­nar att de bilar som om­fattas av fusket och inte åt­gärdats bör tas ur drift un­der 2018.
Det är själv­klart att de bil­till­ver­ka­re som fuskat ska ta an­svar och snarast åt­gärda de bilar det handlar om. Att som S och MP nu gör lämpa över hela an­svaret på de män­ni­skor som drabbats av fusket är oac­cep­ta­belt.

För många är bilen av­gö­ran­de för att var­dagen ska gå ihop. Från mo­de­rat håll ser vi att in­fö­ran­de av lo­kalt be­slutade mil­jö­zoner på sikt kan vara ett verk­tyg för att sä­ker­ställa att luften vi an­das i våra städer är ren. Men fa­miljer och fö­re­tag måste ges en är­lig chans att ställa om.

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×