De la Gardieskolan i Västerstad görs om till förskola, och skolundervisningen flyttas till Östraby, om förslaget går igenom.
– I dagsläget behöver man inte vara orolig. Vi ska göra det så bra som möjligt för våra elever, föräldrar och personal i Hörby, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Rosvall (S).
– Vår utgångspunkt är alla byskolorna ska vara kvar, säger Per Erik Andersson (C).

Nya hotet mot De la Gardie – undervisning kan flyttas

ÖSTRABY/västerstad Det är stora förändringar på gång för skolorna i Östraby och Västerstad. En enig barn- och utbildningsnämnd har beslutat att en förstudie ska göras om att flytta undervisningen och fritidshemmet på De la Gardieskolan i Västerstad till Östraby, samtidigt som all förskoleverksamhet i området läggs i Västerstad.

När kommunen lade fram skolutredningen tidigare i år, där ett av alternativen var att lägga ner alla byskolorna, ledde det till omfattande protester bland kommuninvånarna.

4 790 namnunderskrifter samlades in för att rädda landsbygdsskolorna, och kommunledningen beslöt som en följd av det att skjuta fram den planerade medborgardialogen om skolorna till efter valet.
Men det hindrar inte skolpolitikerna från att jobba vidare med delar av utredningen. På senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden fattades beslut om att sätta skolorganisationen i Östraby och Västerstad under lupp.

En förstudie ska göras om en organisationsjustering som kan få till följd att De la Gardieskolan kommer att bli en renodlad förskola, och att all skolundervisning i området koncentreras till Östraby som blir en F-6-skola.
Så här ser förslaget till fördjupad organisationsjustering ut:
q Skolverksamheten i årskurs F-3, som idag finns på De la Gardieskolan, flyttas till Östraby skola som då blir en större driftsenhet med elever i årskurserna F-6.
q Förskoleverksamheten i Östraby (Östanvinden) flyttas till Västerstad. Sedan tidigare finns det en förskola på De la Gardie, (Västanvinden) som i så fall utökas med ytterligare en avdelning.
q Fritidsverksamheten i Västerstad (Vindrosen) flyttas till Östraby.

Lena Rosvall (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att inga beslut är tagna om förändringarna ännu, utan att det bara är en förstudie som ska göras, och hon är noga med att poängtera att förstudien ska belysa även vilka konsekvenserna blir för eleverna, vårdnadshavarna och landsbygden.

– Det här är ingenting som är bestämt. Det var ett av de alternativ som fanns med i skolutredningen och som vi nu har fördjupat oss i. Det finns vissa bitar som inte innebär så stora förändringar, men som gör mycket på sig. Hela nämnden var enig om att den här förstudien ska genomföras.
– Genom att slå ihop skolundervisningen och samla den på Östraby skola får vi en bättre koppling till fritidsverksamheten. Det gynnar eleverna. Idag finns det fritids i Västerstad, men inget i Östraby.

– Vi samlar resurserna mer enhetligt genom att lägga förskolorna i Västerstad. Då kan förskolorna jobba mer tillsammans där, säger Lena Rosvall.

Om undervisningen flyttas från De la Gardieskolan betyder det väl i praktiken att skolan läggs ner?
– Nej, det kan man inte säga. Skolan läggs inte ner. Det kommer inte att finnas någon grundskola där, men istället kommer man att ha förskoleverksamhet.
En annan bit som kommunen ska titta närmare på är kostnaderna för matsalen i Östraby, där man idag hyr in sig i före detta Möllagårdens lokaler.
– Vi har en dyr förhyrning av matsalen och köket. Det kostar 800 000 kronor per år. Då kan man kanske lägga det i skolbyggnaden i stället. Det finns många parametrar i det här som är bra.

– I förlängningen måste vi även titta på idrottshallen. Den har man i många år velat göra något åt.

Måste Östraby skola byggas om och till för att klara av att ta emot Västerstadseleverna också?
– Ja, det måste till en tillbyggnad. Det får samhällsbyggnadsförvaltningen hjälpa oss med i förstudien, säger Lena Rosvall.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×