Rätts­sä­ker­heten borde vara bätt­re

Den sär­skilda riks­dags­de­batten om de en­sam­kom­man­de flyk­ting­barnens si­tua­tion av­slöjade den öp­pna spric­kan i re­ger­ingen. Mil­jö­par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Ma­ria Ferm till­rätt­avisades av mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Fritzon (S) som be­tonade att hela re­ger­ingen står bak­om att in­gen ny lag be­hövs.
Det som oroade både Ferm, Jo­han­na Jönsson (C) och Chris­ti­na Höj Larsen (V) var fram­för allt de långa vän­te­tiderna och att det för mån­ga lett till att de blivit 18 år un­der ti­den och där­med prövas en­ligt an­dra re­gler.
Det in­ne­bär att rätts­sä­ker­heten är ur­holkad för des­sa ung­domar. Det rim­liga skul­le vara att det är ål­dern när de sökte asyl som til­lämpas. De långa vän­te­tiderna gör ock­så att sta­ti­stiken över hur mån­ga som be­döms vara äl­dre än 18 år för­ryc­ks, efter­som mån­ga upp­gett rätt ål­der när de sökte men av na­tur­liga skäl kan ha pas­serat ål­ders­gränsen ef­ter bort­åt två års vän­tan.
Även sta­ti­stiken över an­delen ensamkommande barn som fått asyl (82-83 pro­cent) blir fel när mån­ga fått av­slag för att de blivit för gam­la för att prövas en­ligt barn­pa­ra­grafen.
Nu lovar Migrationsverket lik­som Fritzon att alla an­sö­kningar från 2015 och 2016 ska ha be­slutats om un­der det här året. Ny lag­stiftning hinner allt­så inte kom­ma på plats in­nan de be­rördas öde re­dan är av­gjort. Det hindrar inte att hela prövo­pro­cessen är un­der­må­lig och kommer att ses som ett över­grepp mot mån­ga.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×