Grannar får inte klaga på Ikeaplan

VINTRIE Politikerna utökade Ikeas byggmöjligheter i den nya planen, något som inte uppskattades av två grannar.
Men mark- och miljödomstolen tycker inte de bor tillräckligt nära för att beröras av planen.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden utökade i februari möjligheten för Ikea att bygga i Vintrie/Svågertorp när man antog en reviderad detaljplan för området. I den nya planen gavs Ikea möjlighet att bygga ett hotell, ett kontor med plats på sikt för 900 anställda och ett parkeringshus. Dessutom utökades exploateringstalet och den tillåtna bygghöjden.
Den nya planen uppskattades inte av två grannar, som överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen.
Granne ett befarade i sitt klagomål att biltrafiken kommer att öka på Vintrievägen. Redan nu har trafiken ökat under rusningstid, påpekade han, och efterlyste en översiktlig trafikutredning för området.
Granne två klagade på att han inte fått yttra sig om planen som sakägare. Det finns bara ett naturområde och planerade grönytor mellan planområdet och min fastighet, argumenterade han.
Han ville också krympa höjden på hotellet. Tidigare var höjden max 14 meter, nu blev det 25.
”En ökning på nästan 80 procent. Då ändras kulturlandskapets närhet på ett sätt som inte är acceptabelt.”
Men mark- och miljödomstolen tycker inte att han bor tillräckligt nära för att räknas in som sakägare. Den fastighet han äger gränsar inte direkt till planområdet och planen kan därför inte anses få sådana konsekvenser att han kan anses vara särskilt berörd.
Överklagandet från granne ett avvisas också. Domstolen tycker att även han bor så långt från planområdet att han har rätt att överklaga.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×